موضوعات = مدیریت
بررسی تاثیر میزان سرمایه فکری بر کسب مزیت رقابتی در صنعت بانکداری

دوره 6، شماره 82، مرداد 1402، صفحه 69-77

سید محمدرضا حسینی علی آباد؛ مریم عبدلی


بررسی ارتباط برند با رفتار خرید کودکان 8 تا 12ساله شهر تهران

دوره 6، شماره 78، فروردین 1402، صفحه 81-96

رسول خندان؛ حمیدرضا رضوانی


مطالعه رابطه مدیریت دانش، سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در بانک ها

دوره 5، شماره 77، اسفند 1401، صفحه 94-111

نرگس خوشنام؛ الهام شهبازی


بررسی تأثیر ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض

دوره 3، شماره 30، آبان 1399، صفحه 32-54

نجمه حاجیان؛ الهه بیات؛ رضا حبیبی