کلیدواژه‌ها = کیفیت سود
عملکرد پایداری شرکت و تداوم سود بر ارتباط بین کیفیت سود و جریان نقد آتی

دوره 5، شماره 71، بهمن 1401، صفحه 18-33

فاطمه صراف؛ محمدرضا روشنی گیلوائی


رابطه معیارهای چندگانه کیفیت سود با نوسانات بازده سهام

دوره 5، شماره 63، شهریور 1401، صفحه 77-91

فرزین خوشکار؛ سیده سمانه دستخط گشتی؛ کوروش سلیمی


بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود

دوره 2، شماره 14، آذر 1398، صفحه 19-30

توران زارعی؛ رضا زندی