کلیدواژه‌ها = کیفیت گزارشگری مالی
ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر استقلال هیئت‌مدیره

دوره 6، شماره 80، خرداد 1402، صفحه 69-89

حسن شرفی؛ عسگر پاک مرام؛ ناصر خداداده ی شاملو


چرخش حسابرس، افشای موضوعات بااهمیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 5، شماره 75، اسفند 1401، صفحه 130-148

محمد محمدی؛ پگاه ساعت ساز


تأثیر حسابرسی داخلی بر رابطه بین تغییر اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 5، شماره 56، فروردین 1401، صفحه 115-128

فرزین خوشکار؛ میر اکبر بهنژاد؛ میترا بویه زاده


بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر نوسانات نامتعارف بازده سهام

دوره 4، شماره 54، اسفند 1400، صفحه 41-54

سعید پاکدلان؛ علیرضا آذربراهمان؛ جلال آذربراهمان؛ مجتبی شیخ نظر


بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی هیات مدیره بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 3، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 60-81

فهیمه نبی زاده؛ مجتبی ابراهیمی رومنجان


بررسی تاثیر وابستگی به گروه تجاری بر انتخاب حسابرس

دوره 2، شماره 18، بهمن 1398، صفحه 1-27

محمدعلی اکبرخانی؛ نادر نقش بندی


بررسی تأثیرفشارکاری حسابرس برکیفیت گزارشگری مالی باتأکیدبردوره تصدی حسابرس

دوره 2، شماره 12، مهر 1398، صفحه 77-90

زهرا شادابی؛ مینا شیخی گرجان؛ داود پناهی


بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعاتی سود وضعف کنترل داخلی با تاکید بر اثر بخشی کیفیت گزارشگری مالی

دوره 2، شماره 8، تیر 1398، صفحه 26-40

مهدی مهرآور؛ مصطفی ایزد بخش؛ نگار بایگان؛ حامد کارگر