کلیدواژه‌ها = ارزش شرکت
بررسی نقش منفعت طلبی مدیران بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت

دوره 6، شماره 87، دی 1402، صفحه 29-41

عسل باقری؛ علیرضا اسکندری؛ مریم مهدیزاده


بررسی تاثیر افشای سرمایه انسانی، اجتماعی و تولیدی بر ارزش شرکت

دوره 6، شماره 86، آذر 1402، صفحه 215-229

یعقوب اقدم مزرعه؛ شهنام محمدی


تاثیر فرصت رشد، سودآوری و بحران مالی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 83، شهریور 1402، صفحه 301-313

سعید یوسف نژاد؛ فاضل محمدی نوده؛ مهدی مشکی میاوقی


تاثیر مخارج سرمایه ای شرکت بر ارزش شرکت با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 6، شماره 81، تیر 1402، صفحه 21-29

امنه گرامی؛ سعیده اکرمیان؛ زهرا مومنی


ارائه مدل ارزش شرکت براساس نسبت های مالی، سرمایه فکری و سیاست تقسیم سود

دوره 6، شماره 80، خرداد 1402، صفحه 135-150

حسین بدیعی؛ مهناز قادری؛ محمدامین علی اکبری


رابطه سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت با توجه به خوش‌بینی مدیران

دوره 6، شماره 79، اردیبهشت 1402، صفحه 204-216

فرزین خوشکار؛ زهرا مروتی؛ شیما عقابی


تاثیر ارزش شرکت و صورت جریان وجوه نقد بر سرمایه گذاری

دوره 5، شماره 76، اسفند 1401، صفحه 23-44

رحمان رحیمی؛ امین احمدپور


رابطه بین مخارج مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت با نقش تعدیل‌کنندگی گزارشگری یکپارچه

دوره 5، شماره 76، اسفند 1401، صفحه 114-127

نگار خسروی پور؛ علی اکبر خسروی؛ محمد هادی حسینی سارانی


تاثیر دارایی‌های نامشهود بر رابطه بین رشد شرکت و ارزش شرکت

دوره 5، شماره 73، بهمن 1401، صفحه 1-14

رویا دارابی؛ زینب ناطقی رستمی


بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر متنوع سازی شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دوره 5، شماره 60، تیر 1401، صفحه 1-13

سعید پاکدلان؛ حسین حسامی؛ راحله آصف نیا؛ فائزه باقری دادوکلائی


تأثیر ویژگی‌های حسابرسی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 44، شهریور 1400، صفحه 122-138

لیلا فکور ثانی؛ زینب نوربخش حسینی؛ سید حسام وقفی