کلیدواژه‌ها = ارزش افزوده اقتصادی
تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر متغیرهای مبتنی بر ارزش شرکت

دوره 3، شماره 23، اردیبهشت 1399، صفحه 134-149

علی محمدی؛ نازنین بهمنی فریز