کلیدواژه‌ها = مسئولیت اجتماعی
بررسی رابطه بین مسئولیت های اجتماعی و ریسک درماندگی مالی باتوجه به نقش سهامداران نهادی

دوره 5، شماره 66، آبان 1401، صفحه 103-120

امنه گرامی؛ سیده نرگس یوسفی؛ فریده خرمی حقیقی؛ زهرا رنجبر


بررسی تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی بر میزان تغییرات افشای مسئولیت اجتماعی

دوره 5، شماره 63، شهریور 1401، صفحه 1-12

فرهاد عزیزی؛ عباس قدرتی زوارم؛ مرضیه روزخوش؛ هادی قلی پور پاشا


آیا بین المللی سازی بر مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر دارد؟

دوره 4، شماره 52، اسفند 1400، صفحه 89-104

مرجان کیانی قلعه سردی؛ محسن احمدی


گروه های تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکت

دوره 4، شماره 42، تیر 1400، صفحه 98-114

حسین پورمهدیان


نقش اخلاق کسب و کار در مسئولیت اجتماعی شرکت ها

دوره 3، شماره 36، اسفند 1399، صفحه 61-73

الهام دارینی


بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با فرار مالیاتی و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 7، خرداد 1398، صفحه 49-65

مهدی مهرآور؛ حامد کارگر؛ فاطمه آذری جهرمی؛ نگار بایگان