کلیدواژه‌ها = ارزش ذاتی تحقق یافته
توانایی سود و جریان نقد عملیاتی در توضیح ارزش ذاتی تحقق یافته شرکت

دوره 4، شماره 45، شهریور 1400، صفحه 97-112

سعید انورخطیبی؛ لیلا سیفی گواهر؛ فریبا انصاری