کلیدواژه‌ها = فلات زدگی شغلی
بررسی تاثیر غنی سازی شغلی بر کاهش فلات زدگی شغلی کارکنان (مورد مطالعه کارکنان شعب بانک ملی استان آذربایجانشرقی )

دوره 4، شماره 53، اسفند 1400، صفحه 63-72

سلیمان ایران زاده؛ مجید باقرزاده خواجه؛ شهریار باقرنژاد