کلیدواژه‌ها = مسئولیت پذیری اجتماعی
بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط و مسئولیت اجتماعی

دوره 6، شماره 80، خرداد 1402، صفحه 40-68

جمال بحری ثالث؛ الهام فرخی


بررسی نقش مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر رابطه بین عناصر حاکمیت شرکتی و شکاف مالیاتی

دوره 5، شماره 77، اسفند 1401، صفحه 122-137

هادی شایسته؛ ساره شهولی کوه شوری؛ فرزاد بویری پیانی