کلیدواژه‌ها = شرکت های وابسته به گروه های تجاری
گروه های تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکت

دوره 4، شماره 42، تیر 1400، صفحه 98-114

حسین پورمهدیان