کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
مطالعه رابطه مدیریت دانش، سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در بانک ها

دوره 5، شماره 77، اسفند 1401، صفحه 94-111

نرگس خوشنام؛ الهام شهبازی


تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و نوآوری شرکت

دوره 5، شماره 69، دی 1401، صفحه 17-36

امنه گرامی؛ صبیحه حمید؛ عاطفه غفوریان


بررسی جایگاه مدیریت دانش در تحقق اهداف سازمان

دوره 5، شماره 57، اردیبهشت 1401، صفحه 146-153

علی قصوری