کلیدواژه‌ها = تداوم حسابرسی
بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی هیات مدیره بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 3، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 60-81

فهیمه نبی زاده؛ مجتبی ابراهیمی رومنجان