کلیدواژه‌ها = هزینه حقوق صاحبان سهام
تاثیر افشای پایداری شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام و ریسک غیر سیستماتیک

دوره 6، شماره 80، خرداد 1402، صفحه 240-253

محسن هاشمی گهر؛ مهدی ابراهیمی مقدم؛ محمدامین رضائی


بررسی نقش هزینه‌های سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام

دوره 4، شماره 53، اسفند 1400، صفحه 85-95

حسین عباسی؛ علی اصغر طاهر آبادی


ریسک سیاسی و هزینه حقوق صاحبان سهام با تاکید بر نقش تعدیل کننده روابط‌سیاسی

دوره 3، شماره 36، اسفند 1399، صفحه 87-98

آرزو سلیمی تازه کند؛ داوود گرجی زاده؛ مریم صفرپور