کلیدواژه‌ها = تأمین مالی
تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر روش‌های تأمین مالی

دوره 5، شماره 60، تیر 1401، صفحه 125-136

عباس قدرتی زوارم؛ محمد نوروزی؛ علیرضا مالدار؛ زهرا ماهری سردشت


نقش تعدیلگر تمرکز بازار صنعت بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و تأمین مالی شرکت

دوره 4، شماره 53، اسفند 1400، صفحه 96-109

فرزین خوشکار؛ فیروزه جوکار؛ نجمه پناهی