کلیدواژه‌ها = عملکرد شرکت
بررسی تأثیر سیاست پولی بر عملکرد شرکت‌ها با تمرکز بر تحریم مالی

دوره 5، شماره 74، بهمن 1401، صفحه 91-103

علی تیرآبادی؛ پیمان تیرآبادی


بررسی رابطه غیر خطی بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت

دوره 5، شماره 68، دی 1401، صفحه 47-58

امنه گرامی؛ حسنیه کمساری؛ فیروزه ربیعی؛ معصومه سلمانی


بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر رابطه بین قدرت بازار و عملکرد شرکت

دوره 4، شماره 54، اسفند 1400، صفحه 29-40

نوروز نوراله زاده؛ زهرا ورکش؛ جواد درخشان


تاثیر ارزش گذاری نادرست سهام بر نگهداشت وجه نقد

دوره 4، شماره 53، اسفند 1400، صفحه 122-133

سحر کیامرثی؛ محسن احمدی


تأثیر دوگانگی وظایف مدیرعامل بر رابطه بین متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد شرکت

دوره 4، شماره 39، اردیبهشت 1400، صفحه 39-52

فاطمه دادبه؛ زهرا میرزایی گودرزی


تاثیر سرمایه فکری بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 15-26

ابراهیم عنایت پور شیاده؛ سید حسین نسل موسوی؛ مهرداد جباری