کلیدواژه‌ها = سود تقسیمی
رابطه نسبت قیمت به سود با بازده سهام و ریسک کل شرکت‌ها

دوره 3، شماره 30، آبان 1399، صفحه 83-95

حبیب اله نخعی؛ محسن حاجی بگلو