کلیدواژه‌ها = نوآوری شرکت
تبیین رابطه بین معافیتهای مالیاتی و نوآوری شرکت

دوره 5، شماره 71، بهمن 1401، صفحه 80-94

الهام منصوری نیا؛ طوبی بادسار