کلیدواژه‌ها = سرمایه در گردش
تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت با تاکید بر اندازه شرکت

دوره 6، شماره 81، تیر 1402، صفحه 227-238

امنه گرامی؛ زهرا حیدری نیک؛ غزل قرخلوی نادری؛ مهتاب عزیزی بابا احمدی