کلیدواژه‌ها = فراموشی سازمانی
بررسی رابطه بین کاهش فرسودگی شغلی و تنیدگی شغلی کارکنان

دوره 3، شماره 33، دی 1399، صفحه 32-61

علی شیرطاهری؛ اکبر نامی؛ محمد صادق انصاری