کلیدواژه‌ها = شکاف مالیاتی
بررسی نقش مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر رابطه بین عناصر حاکمیت شرکتی و شکاف مالیاتی

دوره 5، شماره 77، اسفند 1401، صفحه 122-137

هادی شایسته؛ ساره شهولی کوه شوری؛ فرزاد بویری پیانی


بررسی تأثیر عوامل مالی و غیرمالی مؤثر بر شکاف مالیاتی

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 1-16

بهمن قادری؛ مهدی کفعمی؛ فرشاد کریمی حصاری