کلیدواژه‌ها = هموارسازی سود
هموارسازی سود و مدیریت سود

دوره 5، شماره 66، آبان 1401، صفحه 26-32

امنه گرامی؛ رویا صفری؛ نازنین کیخایی؛ خدیجه رمضانیان


بررسی اثر هموارسازی سود و ساختار مالکیت بر چسبندگی هزینه

دوره 5، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 94-106

عباس قدرتی زوارم؛ محمد نوروزی؛ مرضیه روزخوش؛ عظیمه نجاری


تأثیر هموارسازی سود و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر عملکرد بازار شرکت

دوره 4، شماره 54، اسفند 1400، صفحه 1-13

فرزین خوشکار؛ حانیه خطیبی؛ سجاد مبشری


مروری نظری بر رابطه توانایی مدیریتی و هموارسازی سود

دوره 4، شماره 51، بهمن 1400، صفحه 136-155

جواد گزدرازی؛ زهرا فراهانی؛ سحر نوری


ارتباط بین فعالیت های تامین مالی خارجی، هموارسازی سود و ریسک سقوط قیمت سهام

دوره 4، شماره 39، اردیبهشت 1400، صفحه 146-159

حسین رحمانی نوجه ده؛ الناز رشبری دیباور؛ ناصر پرویزلو


نقش ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر رابطه بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود

دوره 3، شماره 35، بهمن 1399، صفحه 60-76

فرزین خوشکار؛ راحله شاه بوداقی؛ محبوبه صدری


تأثیر نوع مالکیت بر رابطه میان رتبه‌بندی موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی

دوره 3، شماره 34، بهمن 1399، صفحه 74-88

فرزین خوشکار؛ سما اوجاقی؛ ناهید حسین زاده مقدم


نقش تعدیل‌گر مالکیت نهادی بر رابطه بین هموارسازی سود و رفتار مالی سرمایه‌گذاران

دوره 3، شماره 33، دی 1399، صفحه 18-31

سیده منصوره حسینی؛ محمد اسمعیلی جمکرانی؛ فرزین خوشکار


رابطه بین دستکاری سود و نرخ مؤثر مالیاتی

دوره 2، شماره 7، خرداد 1398، صفحه 33-48

اسحاق بهشور؛ مسعود شکری کیانی؛ فرشته احمدی


مبانی راهبری شرکتی و عملکرد موسسات مالی

دوره 1، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 88-97

فاطمه صراف؛ جواد درخشان؛ سید محمدرضا بنی‌فاطمی کاشی