کلیدواژه‌ها = عملکرد مالی
نقش تعاملی تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین افشای اطلاعات زیست محیطی و عملکرد مالی

دوره 6، شماره 79، اردیبهشت 1402، صفحه 56-78

محمد حسن جاری الساعدی؛ فاطمه صراف؛ مهران نصرت زاده؛ محسن حمیدیان


ارتباط خالص سرمایه در گردش عملیاتی و عملکرد مالی با تأکید بر عدم اطمینان سیاست اقتصادی

دوره 6، شماره 79، اردیبهشت 1402، صفحه 133-157

ناصر خداداده ی شاملو؛ رضا شقاقی ترکداری


بررسی رابطه بین چرخه تبدیل نقد و عملکرد شرکت

دوره 4، شماره 48، آذر 1400، صفحه 82-97

فرزاد اباذری انگرابی؛ عسگر پاک مرام


تأثیر ریسک اطلاعات بر عملکرد مالی شرکت با تاکید بر نقش نظارت بیرونی

دوره 3، شماره 33، دی 1399، صفحه 1-17

آیسا دبیری نیا؛ محمد پورکریم؛ شهلا عباس زاده


بررسی نقش ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد آتی بنگاه های انتفاعی (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 2، شماره 17، بهمن 1398، صفحه 90-104

سعید شهریاری؛ سمیه پیوسته؛ مصطفی نظری؛ روح الله قربانی صمد