کلیدواژه‌ها = ساختار مالکیت
بررسی اثر هموارسازی سود و ساختار مالکیت بر چسبندگی هزینه

دوره 5، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 94-106

عباس قدرتی زوارم؛ محمد نوروزی؛ مرضیه روزخوش؛ عظیمه نجاری


بررسی ارتباط افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب مالیاتی با تأکید بر نقش ساختار مالکیت

دوره 4، شماره 40، خرداد 1400، صفحه 131-146

زیبا عزتی؛ ناصر خداداده ی شاملو؛ مسعود حاجی زاده


تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه کیفیت اطلاعات مالی و کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 3، شماره 33، دی 1399، صفحه 162-175

فرزین خوشکار؛ محمدرضا صفری خواه؛ سجاد رنجبری شره جینی