کلیدواژه‌ها = فرسودگی شغلی
وارسی استرس حسابرس

دوره 4، شماره 51، بهمن 1400، صفحه 114-126

جواد سالاری اسکری؛ حسین شفیعی بافتی


بررسی رابطه بین کاهش فرسودگی شغلی و تنیدگی شغلی کارکنان

دوره 3، شماره 33، دی 1399، صفحه 32-61

علی شیرطاهری؛ اکبر نامی؛ محمد صادق انصاری