کلیدواژه‌ها = سودآوری
تاثیر فرصت رشد، سودآوری و بحران مالی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 83، شهریور 1402، صفحه 301-313

سعید یوسف نژاد؛ فاضل محمدی نوده؛ مهدی مشکی میاوقی


تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت با تاکید بر اندازه شرکت

دوره 6، شماره 81، تیر 1402، صفحه 227-238

امنه گرامی؛ زهرا حیدری نیک؛ غزل قرخلوی نادری؛ مهتاب عزیزی بابا احمدی


تاثیر عدم قطعیت اقتصادی بر سودآوری و قابلیت پیش بینی سود در بانکهای بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 80، خرداد 1402، صفحه 222-239

امیرحسین عبدالهی؛ زهرا هنرمندی؛ سمیر زارعی