کلیدواژه‌ها = سرمایه گذاری
تاثیر ارزش شرکت و صورت جریان وجوه نقد بر سرمایه گذاری

دوره 5، شماره 76، اسفند 1401، صفحه 23-44

رحمان رحیمی؛ امین احمدپور


بررسی ریسک پذیری سرمایه گذاران بازارهای مالی و ارتباط آن با سواد مالی

دوره 5، شماره 72، بهمن 1401، صفحه 86-95

جواد عین آبادی؛ نیلوفر خوش فطرت؛ علی باباخانی قاضیجهانی


بررسی تاثیر پاندمی کووید- 19 بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش در بورس اوراق بهادار

دوره 4، شماره 54، اسفند 1400، صفحه 111-125

حمید رستمی جاز؛ ابوذر پارسایی؛ محمد احمدنژاد؛ سمیه حسام


تاثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد شرکت

دوره 4، شماره 44، شهریور 1400، صفحه 13-33

رویا دارابی؛ زهرا ورکش؛ جواد درخشان


رابطه محدودیت های مالی و سرمایه گذاری: با تاکید بر الگوی جریان نقدی چرخه عمر

دوره 2، شماره 15، آذر 1398، صفحه 67-81

بهمن طالبی؛ عسگر پاک مرام؛ محسن مجرد علایی