کلیدواژه‌ها = تخصص حسابرس در صنعت
بررسی رابطه دوره تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 57، اردیبهشت 1401، صفحه 105-121

یزدان رستمی؛ الهام سعادت نیا؛ فاطمه زندی قیماسی؛ سیده سارا فاطمی اصل


اثر متقابل تخصص حسابرس در صنعت و تمرکز مالکیت بر کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 4، شماره 55، اسفند 1400، صفحه 23-36

فرزین خوشکار؛ طاهره عاقلی؛ سمیه مزینانی


تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال ورشکستگی شرکتها

دوره 4، شماره 41، خرداد 1400، صفحه 132-143

منیژه قنبرزاده؛ حیدر محمدزاده سالطه