کلیدواژه‌ها = رشد شرکت
تأثیر رشد شرکت بر اعتبار تجاری با توجه به نقش تعدیلی کمبود نقدینگی

دوره 6، شماره 84، مهر 1402، صفحه 292-310

نرگس قزلباش؛ علیرضا اسکندری


تاثیر دارایی‌های نامشهود بر رابطه بین رشد شرکت و ارزش شرکت

دوره 5، شماره 73، بهمن 1401، صفحه 1-14

رویا دارابی؛ زینب ناطقی رستمی


تاثیر رشد شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 28، شهریور 1399، صفحه 63-77

مجتبی ابراهیمی سریوده؛ ابراهیم عنایت پور شیاده


بررسی ارتباط بین افشای اطلاعات، رشد شرکت و هزینه سرمایه

دوره 3، شماره 26، مرداد 1399، صفحه 119-130

مصطفی حسینی عمران