کلیدواژه‌ها = ریسک سقوط قیمت سهام
ارتباط بین فعالیت های تامین مالی خارجی، هموارسازی سود و ریسک سقوط قیمت سهام

دوره 4، شماره 39، اردیبهشت 1400، صفحه 146-159

حسین رحمانی نوجه ده؛ الناز رشبری دیباور؛ ناصر پرویزلو


ارتباط بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر عامل رفتاری مدیران

دوره 3، شماره 21، فروردین 1399، صفحه 80-96

معصومه حاجی علیزاده؛ محمد صادق جعفرزاده بی شک