کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
مطالعه رابطه مدیریت دانش، سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در بانک ها

دوره 5، شماره 77، اسفند 1401، صفحه 94-111

نرگس خوشنام؛ الهام شهبازی


تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و نوآوری شرکت

دوره 5، شماره 69، دی 1401، صفحه 17-36

امنه گرامی؛ صبیحه حمید؛ عاطفه غفوریان


بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس

دوره 3، شماره 30، آبان 1399، صفحه 129-145

سعید منصوریان طبائی؛ مهدی اسماعیلی؛ احمدرضا بیاتی؛ محمدحسین مسعودی