نویسنده = محسن احمدی
بررسی تأثیر ریسک مالیاتی بر حساسیت سرمایه‌گذاری

دوره 5، شماره 56، فروردین 1401، صفحه 102-114

عبداله شفیعی نسب؛ محسن احمدی


آیا بین المللی سازی بر مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر دارد؟

دوره 4، شماره 52، اسفند 1400، صفحه 89-104

مرجان کیانی قلعه سردی؛ محسن احمدی


بررسی تاثیر تغییر مدیریت بر محتوی اطلاعاتی قیمت سهام

دوره 4، شماره 55، اسفند 1400، صفحه 91-103

بهزاد هوشمندی؛ محسن احمدی


تاثیر ارزش گذاری نادرست سهام بر نگهداشت وجه نقد

دوره 4، شماره 53، اسفند 1400، صفحه 122-133

سحر کیامرثی؛ محسن احمدی