نویسنده = فاطمه داروغه حضرتی
ارتباط بین سبقت در بازار کالا و مخاطره افت ارزش سهام

دوره 4، شماره 47، آبان 1400، صفحه 17-35

شکوفه نکوئی زاده؛ فاطمه داروغه حضرتی؛ علی خردمند