نویسنده = پیمان پیروز
استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی شاخصی در اجرای اثربخش مدیریت عملکرد

دوره 3، شماره 32، آذر 1399، صفحه 34-65

علی شیرطاهری؛ پیمان پیروز؛ معصومه فراشاد


تفویض اختیار در سازمان ها و تفاوت تمرکزگرایی در مقابل تمرکززدایی کارکنان

دوره 3، شماره 32، آذر 1399، صفحه 90-100

مهدی مهدی زاده رستم؛ پیمان پیروز؛ حسین اخروی