نویسنده = علی شیرطاهری
بررسی رابطه بین کاهش فرسودگی شغلی و تنیدگی شغلی کارکنان

دوره 3، شماره 33، دی 1399، صفحه 32-61

علی شیرطاهری؛ اکبر نامی؛ محمد صادق انصاری


استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی شاخصی در اجرای اثربخش مدیریت عملکرد

دوره 3، شماره 32، آذر 1399، صفحه 34-65

علی شیرطاهری؛ پیمان پیروز؛ معصومه فراشاد