نویسنده = ابراهیم نویدی عباسپور
بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و روابط سیاسی هیات مدیره

دوره 6، شماره 79، اردیبهشت 1402، صفحه 79-87

عبدالرحیم خسروپور؛ ابراهیم نویدی عباسپور


تاثیر ضعف کنترلهای داخلی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و روابط سیاسی هیات مدیره

دوره 6، شماره 79، اردیبهشت 1402، صفحه 227-238

عبدالرحیم خسروپور؛ ابراهیم نویدی عباسپور


بررسی تاثیر اثر بخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه

دوره 3، شماره 31، آذر 1399، صفحه 75-90

فیروزه زرین ساز سرخابی؛ ابراهیم نویدی عباسپور