نویسنده = منصوره سادات غفاری
تاثیر اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود: نقش محدودیت مالی

دوره 3، شماره 34، بهمن 1399، صفحه 40-54

زهرا مرید احمدی یزدی؛ منصوره سادات غفاری؛ نادر نقش بندی


تاثیر رهبری اصیل، ارزش اخلاقی موسسه و انگیزه های کارکنان در رفتار ناکارآمد حسابرسان

دوره 3، شماره 24، خرداد 1399، صفحه 43-56

محمد احمدی عبدآباد؛ منصوره سادات غفاری؛ فایزه آسایش پور


بررسی تأثیر جهت گیری هدف، خودکارآمدی و پیچیدگی کار بر عملکرد قضاوتی حسابرسان

دوره 3، شماره 24، خرداد 1399، صفحه 69-82

منصوره سادات غفاری؛ منیره نوری؛ شعبان محمدی


بررسی رابطه استقلال، حرفه ای گرایی و شک و تردید حرفه ای با کیفیت حسابرسی

دوره 3، شماره 23، اردیبهشت 1399، صفحه 79-98

نادر نقش بندی؛ منصوره سادات غفاری؛ فاطمه یوسف پور


بررسی تاثیر فشارهای اجتماعی، تعهد و ویژگی های شخصیتی بر قضاوت حسابرسان

دوره 3، شماره 23، اردیبهشت 1399، صفحه 99-117

سید محمد گلشائیان؛ منصوره سادات غفاری؛ سید محدثه سیدی


رابطه بین برخی ویژگی های شرکت و حق الزحمه حسابرس

دوره 3، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 14-28

حسن مطرانلویی؛ منصوره سادات غفاری


تاثیردرک اصول اخلاقی واستقلال برقضاوت اخلاقی باتاکید برنقش مداخله ارزش شخصی حسابرسان

دوره 3، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 46-59

حسین قاسمی زاده سراب؛ منصوره سادات غفاری؛ زهرا عزیز محمدی