نویسنده = حسین رحمانی نوجه ده
تعداد مقالات: 4
1. ارتباط بین فعالیت های تامین مالی خارجی، هموارسازی سود و ریسک سقوط قیمت سهام

دوره 4، شماره 39، بهار 1400، صفحه 146-159

حسین رحمانی نوجه ده؛ الناز رشبری دیباور؛ ناصر پرویزلو


2. تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی

دوره 3، شماره 34، زمستان 1399، صفحه 127-142

اصغر اسدیان اوغانی؛ یحیی آبریز مختاری؛ حسین رحمانی نوجه ده


3. بررسی ارتباط بین ارتباطات سیاسی با بحران مالی شرکتها و حق الزحمه حسابرسی

دوره 3، شماره 30، پاییز 1399، صفحه 68-82

علی اکبر نونهال نهر؛ حسین رحمانی نوجه ده؛ زهرا نصیری