نویسنده = نادر نقش بندی
بررسی رابطه تمایلات احساسی سرمایه گذاران، رقابت در بازار محصول و اعتباری تجاری شرکت

دوره 5، شماره 70، بهمن 1401، صفحه 35-49

زهرا خدادادی؛ محسن حسینی الاصل؛ نادر نقش بندی


تاثیر اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود: نقش محدودیت مالی

دوره 3، شماره 34، بهمن 1399، صفحه 40-54

زهرا مرید احمدی یزدی؛ منصوره سادات غفاری؛ نادر نقش بندی


بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر بیش ارزشیابی سهام

دوره 3، شماره 24، خرداد 1399، صفحه 22-42

نادر نقش بندی؛ زهرا مرید احمدی یزدی؛ فاطمه یوسف پور


بررسی رابطه استقلال، حرفه ای گرایی و شک و تردید حرفه ای با کیفیت حسابرسی

دوره 3، شماره 23، اردیبهشت 1399، صفحه 79-98

نادر نقش بندی؛ منصوره سادات غفاری؛ فاطمه یوسف پور


رابطه ی ویژگی های اخلاقی حسابرسان در مراحل حسابرسی

دوره 3، شماره 23، اردیبهشت 1399، صفحه 118-133

نادر نقش بندی؛ سید رحمان جدی؛ سمانه منصوری مجومردی


وابستگی معاملات و هزینه های حسابرسی: نقش عملکرد حسابرسی داخلی

دوره 3، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 1-13

نادر نقش بندی؛ وحید خسروی؛ امین حیدری؛ یاسر حیدری


بررسی تاثیر وابستگی به گروه تجاری بر انتخاب حسابرس

دوره 2، شماره 18، بهمن 1398، صفحه 1-27

محمدعلی اکبرخانی؛ نادر نقش بندی


بررسی رابطه تنوع جنسیتی مدیران، حق الزحمه حسابرس و انتخاب حسابرس

دوره 2، شماره 19، بهمن 1398، صفحه 1-26

محمدعلی اکبرخانی؛ نادر نقش بندی؛ زهرا مرید احمدی یزدی


بررسی تاثیر چسبندگی هزینه و تمرکز مالکیت بر ریسک شرکت

دوره 2، شماره 18، بهمن 1398، صفحه 28-47

نادر نقش بندی؛ محمدعلی اکبرخانی؛ الهام کشتگر