نویسنده = ابراهیم عنایت پور شیاده
جهانی سازی، چالشی برای کنترل داخلی و حسابرسی در سیستم بانکی

دوره 4، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 63-71

آرش آذین فر؛ ابراهیم عنایت پور شیاده


تاثیر رشد شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 28، شهریور 1399، صفحه 63-77

مجتبی ابراهیمی سریوده؛ ابراهیم عنایت پور شیاده


تاثیر مالکیت نهادی بر ارزش و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 23، اردیبهشت 1399، صفحه 16-28

ابراهیم عنایت پور شیاده؛ مهدی قلی پور پاشا؛ جواد درخشان؛ ابوالقاسم فرقانی


تاثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 1-15

ابراهیم عنایت پور شیاده؛ زهرا مرادی؛ احد اسدی فر؛ جواد درخشان


تاثیر سرمایه فکری بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 15-26

ابراهیم عنایت پور شیاده؛ سید حسین نسل موسوی؛ مهرداد جباری