نویسنده = بهمن قادری
بررسی تأثیر عوامل مالی و غیرمالی مؤثر بر شکاف مالیاتی

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 1-16

بهمن قادری؛ مهدی کفعمی؛ فرشاد کریمی حصاری