نویسنده = رویا صفری
هموارسازی سود و مدیریت سود

دوره 5، شماره 66، آبان 1401، صفحه 26-32

امنه گرامی؛ رویا صفری؛ نازنین کیخایی؛ خدیجه رمضانیان