نویسنده = داریوش نصیری
بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و سود هرسهم بر تغییرات سود آتی

دوره 5، شماره 63، شهریور 1401، صفحه 27-37

عباس قدرتی زوارم؛ فرهاد عزیزی؛ الهام باقری ایرج؛ داریوش نصیری