نویسنده = �������������� ����������
بررسی تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی بر میزان تغییرات افشای مسئولیت اجتماعی

دوره 5، شماره 63، شهریور 1401، صفحه 1-12

فرهاد عزیزی؛ عباس قدرتی زوارم؛ مرضیه روزخوش؛ هادی قلی پور پاشا


تاثیر خطای پیش‌بینی سود با مدیریت سود و بازده غیرعادی

دوره 5، شماره 61، مرداد 1401، صفحه 1-16

محمد نوروزی؛ عباس قدرتی زوارم؛ مرضیه روزخوش؛ سهیلا تیمورپور


بررسی اثر هموارسازی سود و ساختار مالکیت بر چسبندگی هزینه

دوره 5، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 94-106

عباس قدرتی زوارم؛ محمد نوروزی؛ مرضیه روزخوش؛ عظیمه نجاری