نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش زودهنگام آسیب شناسی آموزش زودهنگام به کودکان و اثر آن بر اختلالات یادگیری در پایه ی اول دبستان [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 154-165]
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی توسعه منابع انسانی با استفاده از آموزش های الکترونیکی [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 143-161]
 • آموزش و یادگیری الکترونیکی توسعه منابع انسانی با استفاده از آموزش های الکترونیکی [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 143-161]
 • آموزشی عوامل موثر بر اثربخشی یادگیری تیمی معلمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 102-112]
 • آموزه های دینی بررسی اخلاق حرفه ای از دیدگاه اسلام و بررسی مشکلات و چالش های رشد اخلاق حرفه ای در سازمانها [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 122-147]
 • آمیخته های بازاریابی سبز بررسی رابطه آمیخته های بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتری (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های آنلاین شهر مشهد) [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 107-116]

ا

 • اثربخشی تفویض اختیار در سازمان ها و تفاوت تمرکزگرایی در مقابل تمرکززدایی کارکنان [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 90-100]
 • اثربخشی کمیته حسابرسی تاثیر ساختار مالکیت بر اثربخشی کمیته حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 12-31]
 • اثربخشی کمیته حسابرسی بررسی تاثیر اثر بخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 75-90]
 • اجتناب مالیاتی تاثیر مستقل بودن هیات مدیره بر ارتباط بین کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 113-126]
 • اجتناب مالیاتی رابطه بین میزان سود نقدی پرداخت شده و اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقلال هیت مدیره [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 38-53]
 • اجتناب مالیاتی بررسی رابطه تقسیم سود و اجتناب مالیاتی [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 1-11]
 • اجتناب مالیاتی بررسی تأثیر ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 32-54]
 • اجتناب مالیاتی تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 127-142]
 • اجرای مقررات استانداردهای حسابداری ، اجرای مقررات و نوآوری [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 55-73]
 • اختلالات یادگیری آسیب شناسی آموزش زودهنگام به کودکان و اثر آن بر اختلالات یادگیری در پایه ی اول دبستان [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 154-165]
 • اختلال یادگیری کودک آسیب شناسی آموزش زودهنگام به کودکان و اثر آن بر اختلالات یادگیری در پایه ی اول دبستان [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 154-165]
 • اخلاق بررسی اخلاق حرفه ای از دیدگاه اسلام و بررسی مشکلات و چالش های رشد اخلاق حرفه ای در سازمانها [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 122-147]
 • اخلاق حرفه ای بررسی اخلاق حرفه ای از دیدگاه اسلام و بررسی مشکلات و چالش های رشد اخلاق حرفه ای در سازمانها [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 122-147]
 • اخلاق کسب و کار نقش اخلاق کسب و کار در مسئولیت اجتماعی شرکت ها [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 61-73]
 • اخلاقی نقش اخلاق کسب و کار در مسئولیت اجتماعی شرکت ها [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 61-73]
 • اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تأثیر قابلیت‌های استراتژیک سازمان بر عملکرد نوآورانه کارکنان [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 150-163]
 • اراده تاثیر اراده، دانش، شناخت و تعامل کارکنان ارشد دستگاه های نظارتی بر مبارزه با پول شوئی [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 12-26]
 • ارتباطات دولتی ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 75-91]
 • ارتباطات سیاسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 22-37]
 • ارتباطات سیاسی بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و هزینه نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 144-163]
 • ارتباطات سیاسی بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی هیات مدیره بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 60-81]
 • ارتباطات سیاسی بررسی ارتباط بین ارتباطات سیاسی با بحران مالی شرکتها و حق الزحمه حسابرسی [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 68-82]
 • ارتباطات سیاسی نقش کنترل‌های داخلی بر رابطه میان روابط سیاسی و مدیریت سود [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 33-46]
 • ارتقای شغلی تاثیر جنسیت و وابستگی در دوران کودکی بر ارتقای شغلی حسابداران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 77-91]
 • ارزش اخلاقی تاثیر رهبری اصیل، ارزش اخلاقی موسسه و انگیزه های کارکنان در رفتار ناکارآمد حسابرسان [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 43-56]
 • ارزش افزوده اقتصادی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر متغیرهای مبتنی بر ارزش شرکت [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 134-149]
 • ارزش افزوده بازار تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر متغیرهای مبتنی بر ارزش شرکت [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 134-149]
 • ارزش افزوده سهامدار تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر متغیرهای مبتنی بر ارزش شرکت [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 134-149]
 • ارزش افزوده نقدی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر متغیرهای مبتنی بر ارزش شرکت [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 134-149]
 • ارزش ایجاد شده بر سهامدار بررسی نقش استراتژی‌های تجدید ساختار در ارزش ایجاد شده برای سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 148-170]
 • ارزش برند تاثیر ارزش برند از طریق متغیر تعدیلگر بازاریابی خریدار بر وفاداری رفتاری مشتریان مورد مطالعه (فروشگاههای زنجیره ای شهروند غرب تهران) [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 123-133]
 • ارزش درک شده تأثیر عوامل خرید مشتری بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی ارزش درک شده و رضایت مشتریان (مورد مطالعه: شرکتهای استارت آپ IT در شهر تبریز) [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 125-146]
 • ارزش شخصی حسابرسان تاثیردرک اصول اخلاقی واستقلال برقضاوت اخلاقی باتاکید برنقش مداخله ارزش شخصی حسابرسان [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 46-59]
 • ارزش شرکت عوامل تعیین کننده رفتار سرمایه در گردش: در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 102-120]
 • ارزش شرکت تاثیر مالکیت نهادی بر ارزش و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 16-28]
 • ارزش شرکت تاثیر ارزش شرکت و سودآوری بر ریسک بازده سهام با تاکید بر سرمایه در گردش [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 1-21]
 • ارزش شرکت تاثیر رشد شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 63-77]
 • ارزش شرکت بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک‌پذیری در جهت ایجاد ارزش شرکت [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 45-62]
 • ارزش های اصلی پایداری تاثیر ارزش‌های اصلی پایداری بر مدیریت ریسک پایداری؛ با توجه به نقش‌های تعدیل کنندگی تعهد مدیریت ارشد و فشار ذینفعان(مطالعه موردی شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی استان تهران) [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 41-62]
 • ارزشیابی حسابداری ذهنی [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 58-74]
 • استانداردهای حسابداری استانداردهای حسابداری ، اجرای مقررات و نوآوری [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 55-73]
 • استراتژی شرکت تاثیر عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین انواع استراتژی و نوع تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 54-70]
 • استراتژی نوآوری شرکت ارتباط بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر عامل رفتاری مدیران [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 80-96]
 • استراتژی های کسب و کار تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر موفقیت پروژه و استراتژی های کسب و کار [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 46-53]
 • استرس حسابرس تاثیر میزان تحصیلات حسابرسان بر استرس حسابرس و کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 91-105]
 • استرس شغلی بررسی تاثیر جو سازمانی مسموم، استرس شغلی و فرسودگی شغلی بر تمایل ترک خدمت کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره برق شهر مشهد) [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 87-97]
 • استفاده از سیستم های حسابداری مدیریت بررسی ارتباط جهت گیری بازار و عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی سیستم های حسابداری مدیریت [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 1-11]
 • استفاده‌کنندگان گزارش‌ حسابرسی سطح اهمیت حسابرسی: شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان گزارش حسابرسی [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 57-68]
 • استقلال بررسی رابطه استقلال، حرفه ای گرایی و شک و تردید حرفه ای با کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 79-98]
 • استقلال حسابرس تاثیر استقلال حسابرس بر رابطه بین چرخش موسسه حسابرسی و پایداری سود [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 74-86]
 • استقلال کمیته حسابرسی تأثیر نوع مالکیت بر رابطه میان رتبه‌بندی موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 74-88]
 • استقلال کمیته حسابرسی نقش ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر رابطه بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 60-76]
 • استقلال هیئت مدیره تاثیر مستقل بودن هیات مدیره بر ارتباط بین کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 113-126]
 • استقلال هیئت مدیره رابطه بین میزان سود نقدی پرداخت شده و اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقلال هیت مدیره [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 38-53]
 • استقلال هیئت مدیره بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت مدیره بر ریسک خطای پیش بینی سود [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 18-31]
 • استقلال هیئت مدیره بررسی تأثیر موجودی نقدی بهینه و انحراف از موجودی هدف بر میزان ارزش شرکت.شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 126-147]
 • استقلال هیات مدیره موضوع: تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر پیچیدگی اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 138-154]
 • استقلال هیت مدیره تاثیر جریان های نقد آزاد، استقلال هیات مدیره و تمرکز مالکیت نهادی بر سطح سرمایه گذاری شرکت ها [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 121-141]
 • اسراتژی‌های تجدید ساختار بررسی نقش استراتژی‌های تجدید ساختار در ارزش ایجاد شده برای سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 148-170]
 • اشتیاق شغلی تاثیر گردش شغلی بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی توانمندی کارکنان در شهرداری ساوه [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 108-119]
 • اشتیاق شغلی تاثیر توانمندی کارکنان بر اشتیاق شغلی کارکنان شهرداری ساوه [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 120-126]
 • اصول اخلاقی تاثیردرک اصول اخلاقی واستقلال برقضاوت اخلاقی باتاکید برنقش مداخله ارزش شخصی حسابرسان [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 46-59]
 • اظهار نظر تداوم فعالیت تاثیر اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود: نقش محدودیت مالی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 40-54]
 • اظهارنظر حسابرس تاثیر عوامل مرتبط با ویژگیهای حسابرسی با تغییر حسابرس مستقل از منظر صاحبکاران (مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 124-140]
 • اعتبار برند بررسی تاثیر اعتبار نام تجاری بر قصد خرید مصرف کننده با نقش میانجی‌گری تعهد عاطفی مصرف کنندگان شهر تهران برند آدیداس [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 14-25]
 • اعتبار تجاری بررسی تأثیر محافظه کاری شرطی و سیاستهای پولی انقباضی بر اعتبار تجاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 59-78]
 • اعتبار تجاری شرکت تاثیر محدودیت مالی و نوسانات وجه نقد بر اعتبار تجاری شرکت‌ها [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 114-128]
 • اعتبار هیئت‌مدیره تأثیر اعتبار و پاداش هیئت‌مدیره بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 28-39]
 • اعتماد بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر وفاداری نیکوکاران در موسسات خیریه ی قوچان با استفاده از روش دلفی فازی و روش معادلات ساختاری تفسیری [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 91-101]
 • اعتماد سازمانی بررسی تأثیر مدیریت تصویرپردازی و اعتماد سازمانی بر سلامت سازمانی در جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 102-116]
 • افشای اجباری ضعف کنترل های داخلی تاثیر افشای اجباری ضعف کنترل های داخلی بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 117-132]
 • افشای اختیاری رابطه گرایش های احساسی سرمایه گذاران و تغییرات قیمت سهام با افشای اختیاری [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 127-143]
 • افشای داوطلبانه بررسی ارتباط بین افشای اطلاعات، رشد شرکت و هزینه سرمایه [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 119-130]
 • افشای داوطلبانه اطلاعات کارکنان محرک افشای اطلاعات منابع انسانی در گزارش سالانه شرکت ها با تاکید بر رویکرد ذی نفعان [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 48-57]
 • افشای مسئولیت اجتماعی تأثیر فرهنگ و حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 119-134]
 • افق سرمایه گذاران نهادی تاثیر افق دید سرمایه گذاران نهادی بر هزینه های نمایندگی در قراردادهای بدهی [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 180-193]
 • اقتصاد کلان مروری بر ادبیات نظری تجربی در خصوص تأثیر شرایط اقتصاد کلان بر ریسک حسابرسی [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 12-18]
 • اقتصادی نقش اخلاق کسب و کار در مسئولیت اجتماعی شرکت ها [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 61-73]
 • اقلام تعهدی پیش بینی درماندگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر اقلام تعهدی و جریانات نقدی [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 94-107]
 • انحراف از موجودی هدف بررسی تأثیر موجودی نقدی بهینه و انحراف از موجودی هدف بر میزان ارزش شرکت.شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 126-147]
 • اندازه حسابرس بررسی تاثیر دوره تصدی مدیرعامل بر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی با تاکید بر نوع حسابرس [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 1-15]
 • اندازه حسابرسی تاثیر عوامل مرتبط با ویژگیهای حسابرسی با تغییر حسابرس مستقل از منظر صاحبکاران (مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 124-140]
 • اندازه شرکت رابطه بین برخی ویژگی های شرکت و حق الزحمه حسابرس [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 14-28]
 • اندازه شرکت تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد اقتصادی شرکت [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 1-17]
 • اندازه شرکت ارزیابی تاثیر رشد، اندازه و ساختار سرمایه شرکت بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش مدل سازی معادلات ساختاری [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 27-47]
 • اندازه کمیته حسابرسی تأثیر نوع مالکیت بر رابطه میان رتبه‌بندی موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 74-88]
 • اندازه کمیته حسابرسی نقش ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر رابطه بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 60-76]
 • اندازه موسسه حسابرسی بررسی تاثیر حسابرسی داوطلبانه و حسابرسی الزامی بر مدیریت سود با توجه به اندازه موسسات حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 133-145]
 • اندازه موسسه حسابرسی رابطه میان درماندگی مالی با تأخیر گزارش حسابرسی با میانجی‌گری اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تنوع صاحبکار [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 1-13]
 • انداز ه هیئت مدیر ه تاثیر دانش مالی و اندازه هیئت مدیره بر گزارشگری متقلبانه [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 89-101]
 • اندازه هیئت مدیره بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت مدیره بر ریسک خطای پیش بینی سود [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 18-31]
 • انطباق مالیاتی تأثیر نوع مالکیت بر رابطه میان رتبه‌بندی موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 74-88]
 • انطباق مالیاتی نقش ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر رابطه بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 60-76]
 • انقلاب صنعتی مروری بر چشم اندازهای حسابرسی در حال ظهور در عصر انقلاب صنعتی چهارم [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 54-68]
 • انگیزه های کارکنان تاثیر رهبری اصیل، ارزش اخلاقی موسسه و انگیزه های کارکنان در رفتار ناکارآمد حسابرسان [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 43-56]
 • انواع فساد اداری رویکردهای پیشگیری از فساد اداری ضرروتی اساسی در استقرار یک دولت سالم و شفاف [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 10-33]
 • اهرم مالی وابستگی معاملات و هزینه های حسابرسی: نقش عملکرد حسابرسی داخلی [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 1-13]
 • اهرم مالی بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 32-47]
 • اینترنت اشیاء بررسی تاثیر روشهای فناوری اطلاعات بر کیفیت اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 141-158]

ب

 • بازاریابی خریدار تاثیر ارزش برند از طریق متغیر تعدیلگر بازاریابی خریدار بر وفاداری رفتاری مشتریان مورد مطالعه (فروشگاههای زنجیره ای شهروند غرب تهران) [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 123-133]
 • بازخرید سهام سیاست‌های پولی غیر متعارف و بازخرید سهام:در سطح شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 69-84]
 • بازده رابطه بین نقدینگی، اهرم مالی، رشد فروش و بهای تمام شده با نوسانات قیمت و بازده سهام درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 142-153]
 • بازده تعدیل‌شده رابطه نسبت قیمت به سود با بازده سهام و ریسک کل شرکت‌ها [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 83-95]
 • بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر مدیریت ریسک بر رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهام [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 1-14]
 • بازده سرمایهگذاری تأثیر هزینه سرمایه ضمنی حقوق صاحبان سهام بر بازده سرمایه گذاری شرکت با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 106-118]
 • بازده سهام تأثیر گزارشگری زیست‌محیطی بر کیفیت افشا و ارتباط آنها با بازده سهام [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 1-13]
 • بازده هر سهم رابطه نسبت قیمت به سود با بازده سهام و ریسک کل شرکت‌ها [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 83-95]
 • بانک نقش تعدیل کننده سرمایه در رابطه بین ایجاد نقدینگی و ریسک ورشکستگی بانک در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 99-119]
 • بحران مالی بررسی ارتباط بین ارتباطات سیاسی با بحران مالی شرکتها و حق الزحمه حسابرسی [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 68-82]
 • برنامه‌های توانمند سازی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی شاخصی در اجرای اثربخش مدیریت عملکرد [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 34-65]
 • برند تاثیر ارزش برند از طریق متغیر تعدیلگر بازاریابی خریدار بر وفاداری رفتاری مشتریان مورد مطالعه (فروشگاههای زنجیره ای شهروند غرب تهران) [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 123-133]
 • بعد کیفیت درک شده بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر وفاداری نیکوکاران در موسسات خیریه ی قوچان با استفاده از روش دلفی فازی و روش معادلات ساختاری تفسیری [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 91-101]
 • بلاکچین بررسی تاثیر روشهای فناوری اطلاعات بر کیفیت اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 141-158]
 • بهای تمام شده کالای فروش رفته رابطه عدم اطمینان محیطی با رفتار هزینه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 77-90]
 • بهبود کارایی بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات (مورد مطالعه: صنعت داروسازی در شهر مشهد) [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 148-159]
 • بهبود وضعیت مالی ارائه مدل بهینه مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی با رویکرد بهبود وضعیت مالی و سود آوری با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 33-45]
 • بهره وری بازاریابی سنجش بهره وری بازاریابی: آنچه که هم اکنون می دانیم [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 135-166]
 • بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تأثیر به‌کارگیری بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی( مطالعه موردی: تأمین اجتماعی استان اردبیل) [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 137-154]
 • بورس اوراق بهادار رابطه حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 92-109]
 • بورس اوراق بهادار تاثیر اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود: نقش محدودیت مالی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 40-54]
 • بیش ارزشیابی سهام بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر بیش ارزشیابی سهام [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 22-42]
 • بیش اعتمادی مدیران تأثیر تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بر رابطه میان بیش اعتمادی مدیران و درماندگی مالی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 113-126]
 • بیمارستان نگرشی بر شناسایی و طراحی مدل مطلوب مهندسی هزینه در بیمارستانهای دولتی (با تاکید برفرایند محوری) [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 90-105]
 • بیماری کرونا (کووید-19) بررسی تاثیر بیماری کرونا (کووید-19) بر عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط استان اردبیل) [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 83-93]

پ

 • پاداش اجرایی بررسی تجربی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و میزان حساسیت عملکرد نسبت به پاداش مدیر اجرایی [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 117-136]
 • پاداش نقدی بررسی رابطه بین پاداش نقدی و عملکرد بانک با تاکید بر نقش مدیریت سود [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 1-11]
 • پاداش هیئت‌مدیره تأثیر اعتبار و پاداش هیئت‌مدیره بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 28-39]
 • پایداری سود ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 75-91]
 • پایداری سود تاثیر اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود: نقش محدودیت مالی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 40-54]
 • پایداری سود تاثیر استقلال حسابرس بر رابطه بین چرخش موسسه حسابرسی و پایداری سود [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 74-86]
 • پیچیدگی اطلاعات حسابداری موضوع: تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر پیچیدگی اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 138-154]
 • پیچیدگی کار بررسی تأثیر جهت گیری هدف، خودکارآمدی و پیچیدگی کار بر عملکرد قضاوتی حسابرسان [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 69-82]
 • پیش بینی حرکات سود مطالعه نقش و تأثیر داده های حسابداری و XBRL برارتقاء پیش بینی حرکات سود [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 14-25]
 • پیش بینی حرکات سود پیش بینی حرکات سود با استفاده از داده های حسابداری و XBRL [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 1-17]
 • پیش بینی درماندگی مالی پیش بینی درماندگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر اقلام تعهدی و جریانات نقدی [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 94-107]

ت

 • تأخیر گزارش حسابرسی رابطه میان درماندگی مالی با تأخیر گزارش حسابرسی با میانجی‌گری اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تنوع صاحبکار [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 1-13]
 • تأمین مالی تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه توانایی مدیران و تأمین مالی و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 128-142]
 • تئوری ذی نفعان محرک افشای اطلاعات منابع انسانی در گزارش سالانه شرکت ها با تاکید بر رویکرد ذی نفعان [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 48-57]
 • تاپسیس بررسی عملکرد فروشگاه های زنجیره ای شهروند با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 15-24]
 • تاخیر گزارش حسابرسی بررسی تاثیر مدیریت سود و هموارسازی سود برتاخیر گزارش حسابرسی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 14-27]
 • تامین مالی بررسی رابطه بین مازاد بدهی و عملکرد جاری (میزان استخدام، سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت و تنش مالی) شرکت‌های کوچک و متوسط در بازار سرمایه ایران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 101-121]
 • تبعیض جنسیتی تاثیر جنسیت و وابستگی در دوران کودکی بر ارتقای شغلی حسابداران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 77-91]
 • تجارت اکترونیک بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات (مورد مطالعه: صنعت داروسازی در شهر مشهد) [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 148-159]
 • تجدید ارائه صور تهای مالی تاثیر دانش مالی و اندازه هیئت مدیره بر گزارشگری متقلبانه [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 89-101]
 • تجدید ارائه صورت‌های مالی بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین تجدید ارائه صورت‎های مالی و سطوح مختلف نگهداشت وجه نقد در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 97-112]
 • تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت تأثیر تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بر رابطه میان بیش اعتمادی مدیران و درماندگی مالی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 113-126]
 • تجربه مدیرعامل بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیرعامل بر عملکرد بانک [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 1-14]
 • تحصیلات حسابرسان تاثیر میزان تحصیلات حسابرسان بر استرس حسابرس و کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 91-105]
 • تحصیلات مدیران بررسی تأثیر تحصیلات مدیران بر نگهداری وجوه نقد و ارزش مازاد وجوه نقد شرکت‌های بیمه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 91-106]
 • تخصص حسابرس بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی هیات مدیره بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 60-81]
 • تخصص حسابرس در صنعت رابطه میان درماندگی مالی با تأخیر گزارش حسابرسی با میانجی‌گری اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تنوع صاحبکار [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 1-13]
 • تخصص صنعت حسابرس تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 47-58]
 • تخصص مالی تأثیر نوع مالکیت بر رابطه میان رتبه‌بندی موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 74-88]
 • تخصص مالی نقش ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر رابطه بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 60-76]
 • تداوم حسابرسی بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی هیات مدیره بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 60-81]
 • ترفیع بررسی رابطه آمیخته های بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتری (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های آنلاین شهر مشهد) [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 107-116]
 • ترک خدمت کارکنان بررسی تاثیر جو سازمانی مسموم، استرس شغلی و فرسودگی شغلی بر تمایل ترک خدمت کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره برق شهر مشهد) [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 87-97]
 • تصمیم گیری استراتژیک حسابداران بررسی ارتباط جهت گیری بازار و عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی سیستم های حسابداری مدیریت [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 1-11]
 • تصمیم گیری چندشاخصه بررسی عملکرد فروشگاه های زنجیره ای شهروند با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 15-24]
 • تصمیم‌گیری‌های سرمایه گذاری تاثیر افشای اجباری ضعف کنترل های داخلی بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 117-132]
 • تضاد نمایندگی رابطه حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 92-109]
 • تعامل تاثیر اراده، دانش، شناخت و تعامل کارکنان ارشد دستگاه های نظارتی بر مبارزه با پول شوئی [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 12-26]
 • تعهد عاطفی بررسی تاثیر اعتبار نام تجاری بر قصد خرید مصرف کننده با نقش میانجی‌گری تعهد عاطفی مصرف کنندگان شهر تهران برند آدیداس [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 14-25]
 • تعهد مدیریت ارشد تاثیر ارزش‌های اصلی پایداری بر مدیریت ریسک پایداری؛ با توجه به نقش‌های تعدیل کنندگی تعهد مدیریت ارشد و فشار ذینفعان(مطالعه موردی شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی استان تهران) [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 41-62]
 • تعهد و ویژگی های شخصیتی بررسی تاثیر فشارهای اجتماعی، تعهد و ویژگی های شخصیتی بر قضاوت حسابرسان [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 99-117]
 • تغییرات قیمت سهام رابطه گرایش های احساسی سرمایه گذاران و تغییرات قیمت سهام با افشای اختیاری [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 127-143]
 • تغییر حسابرس تاثیر عوامل مرتبط با ویژگیهای حسابرسی با تغییر حسابرس مستقل از منظر صاحبکاران (مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 124-140]
 • تفویض اختیار تفویض اختیار در سازمان ها و تفاوت تمرکزگرایی در مقابل تمرکززدایی کارکنان [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 90-100]
 • تقسیم سود بررسی رابطه تقسیم سود و اجتناب مالیاتی [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 1-11]
 • تقصیر مسئولیت مدنی شهرداری در قبال سلامت شهروندان [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 127-137]
 • تکنولوژیکی عوامل موثر بر اثربخشی یادگیری تیمی معلمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 102-112]
 • تمرکز تفویض اختیار در سازمان ها و تفاوت تمرکزگرایی در مقابل تمرکززدایی کارکنان [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 90-100]
 • تمرکز مالکیت نهادی تاثیر جریان های نقد آزاد، استقلال هیات مدیره و تمرکز مالکیت نهادی بر سطح سرمایه گذاری شرکت ها [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 121-141]
 • تمکین مالیاتی بررسی مولفه های موثر بر ارتقاء فرهنگ و تمکین مالیاتی مودیان سازمان امورمالیاتی کشور (مطالعه موردی : اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی) [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 29-46]
 • تنوع بین المللی بررسی رابطه تنوع بین المللی و رفتار وجه نقد در شرکت ها با توجه به نقش محدودیت مالی [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 35-53]
 • تنوع جنسیتی تاثیر تنوع جنسیتی بر رفتار نامتقارن هزینه های عمومی اداری و فروش [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 47-60]
 • تنوع جنسیتی مدیرعامل بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیرعامل بر عملکرد بانک [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 1-14]
 • تنوع صاحبکار رابطه میان درماندگی مالی با تأخیر گزارش حسابرسی با میانجی‌گری اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تنوع صاحبکار [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 1-13]
 • تنیدگی شغلی بررسی رابطه بین کاهش فرسودگی شغلی و تنیدگی شغلی کارکنان [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 32-61]
 • تهاجم مالیاتی بررسی تأثیر ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 32-54]
 • توانایی مدیران تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه توانایی مدیران و تأمین مالی و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 128-142]
 • توانایی مدیریت بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و هزینه نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 144-163]
 • توانایی مدیریت تاثیر توانایی مدیریت بر محتوای اطلاعاتی سود با تاکید بر شهرت حسابرس [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 18-30]
 • توانمند سازی و بهره وری استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی شاخصی در اجرای اثربخش مدیریت عملکرد [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 34-65]
 • توانمندی کارکنان تاثیر گردش شغلی بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی توانمندی کارکنان در شهرداری ساوه [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 108-119]
 • توانمندی کارکنان تاثیر توانمندی کارکنان بر اشتیاق شغلی کارکنان شهرداری ساوه [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 120-126]
 • توسعه صادرات بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات (مورد مطالعه: صنعت داروسازی در شهر مشهد) [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 148-159]
 • توسعه منابع انسانی توسعه منابع انسانی با استفاده از آموزش های الکترونیکی [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 143-161]

ج

 • جریانات نقدی عملیاتی پیش بینی درماندگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر اقلام تعهدی و جریانات نقدی [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 94-107]
 • جریان نقد آزاد رابطه بین برخی ویژگی های شرکت و حق الزحمه حسابرس [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 14-28]
 • جریان های نقد آزاد تاثیر جریان های نقد آزاد، استقلال هیات مدیره و تمرکز مالکیت نهادی بر سطح سرمایه گذاری شرکت ها [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 121-141]
 • جریان های نقد آزاد تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری شرکت ها [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 97-123]
 • جنسیت تاثیر جنسیت و وابستگی در دوران کودکی بر ارتقای شغلی حسابداران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 77-91]
 • جهت گیری شریک تجاری حسابداران مدیریت تاثیر راهبرد تمایز، جهت گیری شریک تجاری حسابداران مدیریت و سیستم های حسابداری مدیریت بر فرآیند نوآوری اکتشافی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 146-162]
 • جهت گیری عملکرد بازار بررسی ارتباط جهت گیری بازار و عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی سیستم های حسابداری مدیریت [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 1-11]
 • جهت گیری هدف بررسی تأثیر جهت گیری هدف، خودکارآمدی و پیچیدگی کار بر عملکرد قضاوتی حسابرسان [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 69-82]
 • جو سازمانی مسموم بررسی تاثیر جو سازمانی مسموم، استرس شغلی و فرسودگی شغلی بر تمایل ترک خدمت کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره برق شهر مشهد) [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 87-97]

چ

 • چابکی سازمانی سنجش تاًثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی با در نظر گرفتن اثر فرهنگ سازمانی [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 92-100]
 • چارچوب مدیریت حسابداری استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت برای گزارشگری غیرمالی شرکتها [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 120-137]
 • چالش‌های حسابرسی مروری بر چشم اندازهای حسابرسی در حال ظهور در عصر انقلاب صنعتی چهارم [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 54-68]
 • چرخش موسسه حسابرسی تاثیر استقلال حسابرس بر رابطه بین چرخش موسسه حسابرسی و پایداری سود [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 74-86]
 • چرخه تبدیل وجه نقد عوامل تعیین کننده رفتار سرمایه در گردش: در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 102-120]
 • چسپندگی رابطه عدم اطمینان محیطی با رفتار هزینه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 77-90]
 • چشم‌انداز حسابرسی مروری بر چشم اندازهای حسابرسی در حال ظهور در عصر انقلاب صنعتی چهارم [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 54-68]

ح

 • حاکمیت (راهبری) شرکتی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر متغیرهای مبتنی بر ارزش شرکت [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 134-149]
 • حاکمیت شرکتی تأثیر ساختار هیات مدیره و حاکمیت شرکتی برمعیارهای عملکرد و محافظه‌کاری غیرشرطی شرکت‌های ایرانی [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 82-101]
 • حاکمیت شرکتی بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر بیش ارزشیابی سهام [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 22-42]
 • حاکمیت شرکتی تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری شرکت ها [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 97-123]
 • حاکمیت شرکتی رابطه حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 92-109]
 • حاکمیت شرکتی بررسی ارتباط ویژگی های تیم ارشد مدیریت و مدیریت سود تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 110-118]
 • حاکمیت شرکتی بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر هزینه بدهی شرکت‌های بیمه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 1-13]
 • حاکمیت شرکتی بررسی نقش تعدیلگر ویژگی های شرکت بر تاثیر حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 31-53]
 • حاکمیت شرکتی موضوع: تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر پیچیدگی اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 138-154]
 • حاکمیت شرکتی تأثیر فرهنگ و حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 119-134]
 • حرفه ای گرایی بررسی رابطه استقلال، حرفه ای گرایی و شک و تردید حرفه ای با کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 79-98]
 • حسابداران نقش حسابداران در شفافیت اقتصادی و مالی در جامعه [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 68-79]
 • حسابداری ابری بررسی تاثیر روشهای فناوری اطلاعات بر کیفیت اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 141-158]
 • حسابداری ذهنی حسابداری ذهنی [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 58-74]
 • حسابرس داخلی تاثیر حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر نقش کمیته حسابرسی [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 26-40]
 • حسابرس مستقل مروری بر ادبیات نظری تجربی در خصوص تأثیر شرایط اقتصاد کلان بر ریسک حسابرسی [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 12-18]
 • حسابرسی داخلی وابستگی معاملات و هزینه های حسابرسی: نقش عملکرد حسابرسی داخلی [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 1-13]
 • حسابرسی داخلی تأثیر حسابرسی داخلی، مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت فراگیر در شرکت های تولید کننده صنایع غذایی استان تهران [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 101-124]
 • حساسیت عملکرد نسیت به پاداش مدیر اجرایی بررسی تجربی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و میزان حساسیت عملکرد نسبت به پاداش مدیر اجرایی [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 117-136]
 • حق الزحمه حسابرسی رابطه بین برخی ویژگی های شرکت و حق الزحمه حسابرس [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 14-28]
 • حق الزحمه حسابرسی بررسی ارتباط بین ارتباطات سیاسی با بحران مالی شرکتها و حق الزحمه حسابرسی [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 68-82]
 • حمایت سازمانی ادراک شده نقش ادراک کارکنان از حمایت سازمانی در توسعه نوآوری سازمانی- مطالعه موردی: شعب بانک سپه استان فارس [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 25-44]

خ

 • خالص حقوق صاحبان سهام بررسی نقش استراتژی‌های تجدید ساختار در ارزش ایجاد شده برای سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 148-170]
 • خرید مشتری تأثیر عوامل خرید مشتری بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی ارزش درک شده و رضایت مشتریان (مورد مطالعه: شرکتهای استارت آپ IT در شهر تبریز) [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 125-146]
 • خسارت مسئولیت مدنی شهرداری در قبال سلامت شهروندان [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 127-137]
 • خطای پیش بینی سود تاثیر خطای پیش بینی سود بر گرایش های احساسی سرمایه گذاران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 78-90]
 • خطای پیش بینی مدیریت تأثیر خطای پیش بینی مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری شرکت [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 48-62]
 • خطر سقوط قیمت سهام ارزیابی تاثیرساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی ، ساختارهیئت مدیره برخطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 106-122]
 • خلاقیت بررسی ارتباط متقابل نوآوری سازمانی با کارآفرینی سازمانی و تأثیر آن بر بهبود یادگیری سازمانی [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 66-89]
 • خودکارآمدی بررسی تأثیر جهت گیری هدف، خودکارآمدی و پیچیدگی کار بر عملکرد قضاوتی حسابرسان [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 69-82]

د

 • داده های حسابداری مطالعه نقش و تأثیر داده های حسابداری و XBRL برارتقاء پیش بینی حرکات سود [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 14-25]
 • داده های حسابداری پیش بینی حرکات سود با استفاده از داده های حسابداری و XBRL [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 1-17]
 • دارایی های بازاریابی سنجش بهره وری بازاریابی: آنچه که هم اکنون می دانیم [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 135-166]
 • دامنه حسابرسی تاثیر عوامل مرتبط با ویژگیهای حسابرسی با تغییر حسابرس مستقل از منظر صاحبکاران (مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 124-140]
 • دانش تاثیر اراده، دانش، شناخت و تعامل کارکنان ارشد دستگاه های نظارتی بر مبارزه با پول شوئی [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 12-26]
 • دانش حسابرسان بررسی عملکرد فرآیند حسابرسی مبتنی بر دانش حسابرسان از فناوری اطلاعات [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 73-98]
 • دانش مالی اعضای هیئت مدیره تاثیر ساختار مالکیت مدیریت و دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 163-179]
 • درآمد بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات (مورد مطالعه: صنعت داروسازی در شهر مشهد) [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 148-159]
 • درآمدهای شهرداری روش‌های افزایش درآمدهای پایدار و غیرپایدار در شهرداری [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 113-127]
 • درآمد های غیر عادی علامت دهی افزایش سود تقسیمی سهام در بازار سهام ایران- بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 77-89]
 • درماندگی مالی درماندگی مالی، کنترل داخلی و مدیریت سود [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 98-112]
 • درماندگی مالی تأثیر تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بر رابطه میان بیش اعتمادی مدیران و درماندگی مالی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 113-126]
 • درماندگی مالی رابطه میان درماندگی مالی با تأخیر گزارش حسابرسی با میانجی‌گری اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تنوع صاحبکار [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 1-13]
 • درماندگی مالی بررسی تأثیر درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد با تأکید بر فرصت رشد و محدودیت مالی [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 26-46]
 • دوره تصدی تاثیر دوره تصدی حسابرس بر محافظه کاری حسابرس [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 54-67]
 • دوره تصدی مدیرعامل بررسی تاثیر دوره تصدی مدیرعامل بر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی با تاکید بر نوع حسابرس [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 1-15]
 • دو گانگی مدیر عامل رابطه بین برخی ویژگی های شرکت و حق الزحمه حسابرس [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 14-28]
 • دوگانگی مدیرعامل بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت مدیره بر ریسک خطای پیش بینی سود [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 18-31]
 • دوگانگی مدیرعامل بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیرعامل بر عملکرد بانک [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 1-14]
 • دیتاهای بزرگ بررسی تاثیر روشهای فناوری اطلاعات بر کیفیت اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 141-158]

ر

 • راهکارهای توانمند سازی کارکنان استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی شاخصی در اجرای اثربخش مدیریت عملکرد [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 34-65]
 • رتبه بندی موسسات حسابرسی تاثیر محافظه کاری حسابرس و رتبه بندی موسسات حسابرسی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 1-15]
 • رشد شرکت بررسی ارتباط بین افشای اطلاعات، رشد شرکت و هزینه سرمایه [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 119-130]
 • رشد شرکت ارزیابی تاثیر رشد، اندازه و ساختار سرمایه شرکت بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش مدل سازی معادلات ساختاری [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 27-47]
 • رشد شرکت تاثیر رشد شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 63-77]
 • رضایت مشتریان تأثیر عوامل خرید مشتری بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی ارزش درک شده و رضایت مشتریان (مورد مطالعه: شرکتهای استارت آپ IT در شهر تبریز) [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 125-146]
 • رفتار اهدایی بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر وفاداری نیکوکاران در موسسات خیریه ی قوچان با استفاده از روش دلفی فازی و روش معادلات ساختاری تفسیری [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 91-101]
 • رفتار خرید مشتریان بررسی اثر موسیقی بر رفتار خرید مشتریان (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای رفاه مشهد) [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 55-67]
 • رفتار مالی سرمایه‌گذاران نقش تعدیل‌گر مالکیت نهادی بر رابطه بین هموارسازی سود و رفتار مالی سرمایه‌گذاران [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 18-31]
 • رفتار ناکارآمد حسابرسان تاثیر رهبری اصیل، ارزش اخلاقی موسسه و انگیزه های کارکنان در رفتار ناکارآمد حسابرسان [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 43-56]
 • رفتار نامتقارن هزینه‌های فروش تاثیر تنوع جنسیتی بر رفتار نامتقارن هزینه های عمومی اداری و فروش [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 47-60]
 • رفتار هزینه رابطه عدم اطمینان محیطی با رفتار هزینه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 77-90]
 • رقابت در بازار محصول بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر بیش ارزشیابی سهام [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 22-42]
 • رقابت در بازار محصول تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه توانایی مدیران و تأمین مالی و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 128-142]
 • رهبری اصیل تاثیر رهبری اصیل، ارزش اخلاقی موسسه و انگیزه های کارکنان در رفتار ناکارآمد حسابرسان [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 43-56]
 • روابط سیاسی ریسک سیاسی و هزینه حقوق صاحبان سهام با تاکید بر نقش تعدیل کننده روابط‌سیاسی [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 87-98]
 • روش دلفی روش‌های افزایش درآمدهای پایدار و غیرپایدار در شهرداری [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 113-127]
 • ریسک نقش تعدیل کننده سرمایه در رابطه بین ایجاد نقدینگی و ریسک ورشکستگی بانک در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 99-119]
 • ریسک اطلاعات تأثیر ریسک اطلاعات بر عملکرد مالی شرکت با تاکید بر نقش نظارت بیرونی [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 1-17]
 • ریسک اعتباری بررسی تأثیر ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 32-54]
 • ریسک بازده سهام تاثیر ارزش شرکت و سودآوری بر ریسک بازده سهام با تاکید بر سرمایه در گردش [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 1-21]
 • ریسک‌پذیری بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک‌پذیری در جهت ایجاد ارزش شرکت [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 45-62]
 • ریسک حسابرسی مروری بر ادبیات نظری تجربی در خصوص تأثیر شرایط اقتصاد کلان بر ریسک حسابرسی [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 12-18]
 • ریسک خطای پیش بینی سود بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت مدیره بر ریسک خطای پیش بینی سود [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 18-31]
 • ریسک سقوط قیمت سهام ارتباط بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر عامل رفتاری مدیران [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 80-96]
 • ریسک سقوط قیمت سهام محدودیت فروش کوتاه مدت و خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 134-145]
 • ریسک سیاسی ریسک سیاسی و هزینه حقوق صاحبان سهام با تاکید بر نقش تعدیل کننده روابط‌سیاسی [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 87-98]
 • ریسک شرکت تاثیر مالکیت نهادی بر ارزش و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 16-28]
 • ریسک مالیاتی بررسی تأثیر ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 32-54]
 • ریسک ورشکستگی تحلیل ارتباط بین نقد شوندگی سهام و ریسک ورشکستگی شرکت با تأکید بر نقش مالکان نهادی [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 147-162]

ز

 • زمینه های بروز فساد رویکردهای پیشگیری از فساد اداری ضرروتی اساسی در استقرار یک دولت سالم و شفاف [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 10-33]
 • زنجیره بهره وری بازاریابی سنجش بهره وری بازاریابی: آنچه که هم اکنون می دانیم [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 135-166]

س

 • ساختار سرمایه ارزیابی تاثیر رشد، اندازه و ساختار سرمایه شرکت بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش مدل سازی معادلات ساختاری [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 27-47]
 • ساختار سرمایه تاثیر رشد شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 63-77]
 • ساختارسرمایه بررسی نقش تعدیلگر ویژگی های شرکت بر تاثیر حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 31-53]
 • ساختار مالکیت ارزیابی تاثیرساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی ، ساختارهیئت مدیره برخطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 106-122]
 • ساختار مالکیت تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه کیفیت اطلاعات مالی و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 162-175]
 • ساختار مالکیت مدیریت تاثیر ساختار مالکیت مدیریت و دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 163-179]
 • ساختار مالی سیاست‌های پولی غیر متعارف و بازخرید سهام:در سطح شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 69-84]
 • ساختار هیئت مدیره ارزیابی تاثیرساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی ، ساختارهیئت مدیره برخطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 106-122]
 • ساختار هیات مدیره تأثیر ساختار هیات مدیره و حاکمیت شرکتی برمعیارهای عملکرد و محافظه‌کاری غیرشرطی شرکت‌های ایرانی [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 82-101]
 • ساختاری و فرهنگی-اجتماعی عوامل موثر بر اثربخشی یادگیری تیمی معلمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 102-112]
 • سازمان بررسی اخلاق حرفه ای از دیدگاه اسلام و بررسی مشکلات و چالش های رشد اخلاق حرفه ای در سازمانها [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 122-147]
 • سازمان تأمین اجتماعی تأثیر به‌کارگیری بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی( مطالعه موردی: تأمین اجتماعی استان اردبیل) [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 137-154]
 • سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد بررسی تأثیر درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد با تأکید بر فرصت رشد و محدودیت مالی [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 26-46]
 • سرمایه نقش تعدیل کننده سرمایه در رابطه بین ایجاد نقدینگی و ریسک ورشکستگی بانک در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 99-119]
 • سرمایه اجتماعی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 129-145]
 • سرمایه در گردش تاثیر ارزش شرکت و سودآوری بر ریسک بازده سهام با تاکید بر سرمایه در گردش [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 1-21]
 • سرمایه گذاران تاثیر خطای پیش بینی سود بر گرایش های احساسی سرمایه گذاران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 78-90]
 • سرمایه‌گذاری بررسی تأثیر کارایی هیئت مدیره بر موفقیت بلند مدت شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 131-148]
 • سرمایه‌گذاری نقش کیفیت کنترل داخلی در افزایش کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 62-72]
 • سرمایه گذاری بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 32-47]
 • سرمایه گذاری بیش از حد ارتباط بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر عامل رفتاری مدیران [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 80-96]
 • سطح سرمایه گذاری تاثیر جریان های نقد آزاد، استقلال هیات مدیره و تمرکز مالکیت نهادی بر سطح سرمایه گذاری شرکت ها [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 121-141]
 • سطح سرمایه گذاری تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری شرکت ها [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 97-123]
 • سلامت سازمانی بررسی تأثیر مدیریت تصویرپردازی و اعتماد سازمانی بر سلامت سازمانی در جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 102-116]
 • سنجش بهره وری بازاریابی سنجش بهره وری بازاریابی: آنچه که هم اکنون می دانیم [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 135-166]
 • سود تأثیر خطای پیش بینی مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری شرکت [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 48-62]
 • سود آوری ارائه مدل بهینه مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی با رویکرد بهبود وضعیت مالی و سود آوری با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 33-45]
 • سودآوری تاثیر ارزش شرکت و سودآوری بر ریسک بازده سهام با تاکید بر سرمایه در گردش [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 1-21]
 • سود تقسیمی رابطه نسبت قیمت به سود با بازده سهام و ریسک کل شرکت‌ها [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 83-95]
 • سود تقسیمی سهام علامت دهی افزایش سود تقسیمی سهام در بازار سهام ایران- بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 77-89]
 • سود تقسیمی سهام و نسبت بهای تمام شده به فروش بررسی نقش استراتژی‌های تجدید ساختار در ارزش ایجاد شده برای سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 148-170]
 • سود و زیان شرکت وابستگی معاملات و هزینه های حسابرسی: نقش عملکرد حسابرسی داخلی [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 1-13]
 • سیاست پولی انقباضی بررسی تأثیر محافظه کاری شرطی و سیاستهای پولی انقباضی بر اعتبار تجاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 59-78]
 • سیاست پولی غیر متعارف سیاست‌های پولی غیر متعارف و بازخرید سهام:در سطح شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 69-84]
 • سیاست تقسیم سود تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 22-37]
 • سیستم های حسابداری مدیریت تاثیر راهبرد تمایز، جهت گیری شریک تجاری حسابداران مدیریت و سیستم های حسابداری مدیریت بر فرآیند نوآوری اکتشافی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 146-162]

ش

 • شاخص تنش مالی بررسی رابطه بین مازاد بدهی و عملکرد جاری (میزان استخدام، سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت و تنش مالی) شرکت‌های کوچک و متوسط در بازار سرمایه ایران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 101-121]
 • شاخص کیوتوبین بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 32-47]
 • شایستگی تفویض اختیار در سازمان ها و تفاوت تمرکزگرایی در مقابل تمرکززدایی کارکنان [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 90-100]
 • شرکت خانوادگی بررسی رابطه خطی بین مالکیت شرکتها از بعد خانوادگی و غیرخانوادگی با اقلام تعهدی اختیاری (مدیریت سود) [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 113-125]
 • شرکت غیر خانوادگی بررسی رابطه خطی بین مالکیت شرکتها از بعد خانوادگی و غیرخانوادگی با اقلام تعهدی اختیاری (مدیریت سود) [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 113-125]
 • شرکت‌های بیمه‌ای بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر هزینه بدهی شرکت‌های بیمه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 1-13]
 • شرکت های تولید کننده صنایع غذایی استان تهران تأثیر حسابرسی داخلی، مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت فراگیر در شرکت های تولید کننده صنایع غذایی استان تهران [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 101-124]
 • شرکت های کوچک و متوسط بررسی رابطه بین مازاد بدهی و عملکرد جاری (میزان استخدام، سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت و تنش مالی) شرکت‌های کوچک و متوسط در بازار سرمایه ایران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 101-121]
 • شعب بانک سپه نقش ادراک کارکنان از حمایت سازمانی در توسعه نوآوری سازمانی- مطالعه موردی: شعب بانک سپه استان فارس [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 25-44]
 • شفافیت اقتصادی نقش حسابداران در شفافیت اقتصادی و مالی در جامعه [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 68-79]
 • شفافیت مالی نقش حسابداران در شفافیت اقتصادی و مالی در جامعه [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 68-79]
 • شکاف انتظارات سطح اهمیت حسابرسی: شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان گزارش حسابرسی [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 57-68]
 • شک و تردید حرفه ای بررسی رابطه استقلال، حرفه ای گرایی و شک و تردید حرفه ای با کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 79-98]
 • شناخت تاثیر اراده، دانش، شناخت و تعامل کارکنان ارشد دستگاه های نظارتی بر مبارزه با پول شوئی [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 12-26]
 • شهرت بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر وفاداری نیکوکاران در موسسات خیریه ی قوچان با استفاده از روش دلفی فازی و روش معادلات ساختاری تفسیری [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 91-101]
 • شهرت حسابرس تاثیر شهرت حسابرس بر ارتباط بین ضعف کنترل داخلی در گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 85-96]
 • شهرت حسابرس تاثیر توانایی مدیریت بر محتوای اطلاعاتی سود با تاکید بر شهرت حسابرس [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 18-30]
 • شهرداری مسئولیت مدنی شهرداری در قبال سلامت شهروندان [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 127-137]
 • شهرداری ساوه تاثیر توانمندی کارکنان بر اشتیاق شغلی کارکنان شهرداری ساوه [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 120-126]

ض

 • ضعف کنترل داخلی در گزارشگری مالی تاثیر شهرت حسابرس بر ارتباط بین ضعف کنترل داخلی در گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 85-96]
 • ضعف کنترل های داخلی تاثیر افشای اجباری ضعف کنترل های داخلی بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 117-132]

ط

 • طبقه بندی حسابداری ذهنی [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 58-74]

ع

 • عدم اطمینان محیطی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین انواع استراتژی و نوع تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 54-70]
 • عدم تقارن اطلاعات تأثیر هزینه سرمایه ضمنی حقوق صاحبان سهام بر بازده سرمایه گذاری شرکت با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 106-118]
 • عدم تمرکز تفویض اختیار در سازمان ها و تفاوت تمرکزگرایی در مقابل تمرکززدایی کارکنان [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 90-100]
 • علامت دهی علامت دهی افزایش سود تقسیمی سهام در بازار سهام ایران- بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 77-89]
 • علل بروز فساد اداری رویکردهای پیشگیری از فساد اداری ضرروتی اساسی در استقرار یک دولت سالم و شفاف [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 10-33]
 • عمکلرد بانک بررسی رابطه بین پاداش نقدی و عملکرد بانک با تاکید بر نقش مدیریت سود [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 1-11]
 • عملکرد بررسی تاثیر نرم افزار و نظام یکپارچه مالیاتی بر عملکرد کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان ساوه [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 1-21]
 • عملکرد ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 75-91]
 • عملکرد بررسی رابطه مالکیت دولتی، محدودیت در تامین مالی،گزارشگری مالی متقلبانه و عملکرد شرکتها [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 71-86]
 • عملکرد بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت بازاریابی و عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 1-9]
 • عملکرد تاثیر متنوع سازی تجاری بر عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 54-76]
 • عملکرد اقتصادی شرکت تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد اقتصادی شرکت [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 1-17]
 • عملکرد بازار بررسی تاثیر بیماری کرونا (کووید-19) بر عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط استان اردبیل) [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 83-93]
 • عملکرد بانک بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیرعامل بر عملکرد بانک [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 1-14]
 • عملکرد جاری بررسی رابطه بین مازاد بدهی و عملکرد جاری (میزان استخدام، سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت و تنش مالی) شرکت‌های کوچک و متوسط در بازار سرمایه ایران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 101-121]
 • عملکرد شرکت بررسی تجربی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و میزان حساسیت عملکرد نسبت به پاداش مدیر اجرایی [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 117-136]
 • عملکرد فرآیند بررسی عملکرد فرآیند حسابرسی مبتنی بر دانش حسابرسان از فناوری اطلاعات [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 73-98]
 • عملکرد مالی بررسی تاثیر بیماری کرونا (کووید-19) بر عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط استان اردبیل) [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 83-93]
 • عملکرد مالی محرک افشای اطلاعات منابع انسانی در گزارش سالانه شرکت ها با تاکید بر رویکرد ذی نفعان [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 48-57]
 • عملکرد مالی رابطه حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 92-109]
 • عملکرد مالی تاثیر راهبرد تمایز، جهت گیری شریک تجاری حسابداران مدیریت و سیستم های حسابداری مدیریت بر فرآیند نوآوری اکتشافی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 146-162]
 • عملکرد مالی تأثیر ریسک اطلاعات بر عملکرد مالی شرکت با تاکید بر نقش نظارت بیرونی [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 1-17]
 • عملکرد مالی بررسی تاثیر هزینه های کیفیت و نوآوری سازمانی بر عملکرد مالی در شرکتهای دانش بنیان (مطالعه موردی شهرک فناوری تهران) [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 47-59]
 • عملکرد مالی شرکت بررسی نقش تعدیلگر ویژگی های شرکت بر تاثیر حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 31-53]
 • عملکرد مشتری بررسی تاثیر بیماری کرونا (کووید-19) بر عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط استان اردبیل) [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 83-93]
 • عملکرد نسبی سود تاثیر فرصت طلبی مدیران بر عملکرد نسبی سود شرکت [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 63-76]
 • عملکرد نوآورانه تأثیر قابلیت‌های استراتژیک سازمان بر عملکرد نوآورانه کارکنان [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 150-163]
 • عمومی و اداری تاثیر تنوع جنسیتی بر رفتار نامتقارن هزینه های عمومی اداری و فروش [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 47-60]
 • عوامل فردی عوامل موثر بر اثربخشی یادگیری تیمی معلمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 102-112]

ف

 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ارائه مدل بهینه مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی با رویکرد بهبود وضعیت مالی و سود آوری با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 33-45]
 • فرآیند حسابرسی بررسی عملکرد فرآیند حسابرسی مبتنی بر دانش حسابرسان از فناوری اطلاعات [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 73-98]
 • فراموشی سازمانی بررسی رابطه بین کاهش فرسودگی شغلی و تنیدگی شغلی کارکنان [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 32-61]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی بررسی عملکرد فروشگاه های زنجیره ای شهروند با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 15-24]
 • فرسودگی شغلی بررسی تاثیر جو سازمانی مسموم، استرس شغلی و فرسودگی شغلی بر تمایل ترک خدمت کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره برق شهر مشهد) [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 87-97]
 • فرسودگی شغلی بررسی رابطه بین کاهش فرسودگی شغلی و تنیدگی شغلی کارکنان [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 32-61]
 • فرصت رشد بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 32-47]
 • فرصت رشد بررسی تأثیر درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد با تأکید بر فرصت رشد و محدودیت مالی [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 26-46]
 • فرصت طلبی مدیران تاثیر فرصت طلبی مدیران بر عملکرد نسبی سود شرکت [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 63-76]
 • فرهنگ سازمانی سنجش تاًثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی با در نظر گرفتن اثر فرهنگ سازمانی [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 92-100]
 • فرهنگ سازمانی تأثیر فرهنگ و حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 119-134]
 • فرهنگ سازی و فساد اداری رویکردهای پیشگیری از فساد اداری ضرروتی اساسی در استقرار یک دولت سالم و شفاف [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 10-33]
 • فرهنگ مالیاتی بررسی مولفه های موثر بر ارتقاء فرهنگ و تمکین مالیاتی مودیان سازمان امورمالیاتی کشور (مطالعه موردی : اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی) [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 29-46]
 • فروشگاه زنجیره ای بررسی عملکرد فروشگاه های زنجیره ای شهروند با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 15-24]
 • فروشگاه های زنجیره ای بررسی اثر موسیقی بر رفتار خرید مشتریان (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای رفاه مشهد) [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 55-67]
 • فساد اداری رویکردهای پیشگیری از فساد اداری ضرروتی اساسی در استقرار یک دولت سالم و شفاف [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 10-33]
 • فشار ذینفعان تاثیر ارزش‌های اصلی پایداری بر مدیریت ریسک پایداری؛ با توجه به نقش‌های تعدیل کنندگی تعهد مدیریت ارشد و فشار ذینفعان(مطالعه موردی شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی استان تهران) [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 41-62]
 • فشارهای اجتماعی بررسی تاثیر فشارهای اجتماعی، تعهد و ویژگی های شخصیتی بر قضاوت حسابرسان [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 99-117]
 • فناوری اطلاعات بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت بازاریابی و عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 1-9]
 • فناوری اطلاعات بررسی عملکرد فرآیند حسابرسی مبتنی بر دانش حسابرسان از فناوری اطلاعات [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 73-98]
 • فناوری اطلاعات سنجش تاًثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی با در نظر گرفتن اثر فرهنگ سازمانی [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 92-100]

ق

 • قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بررسی تاثیر دوره تصدی مدیرعامل بر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی با تاکید بر نوع حسابرس [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 1-15]
 • قابلیت های استراتژیک سازمان تأثیر قابلیت‌های استراتژیک سازمان بر عملکرد نوآورانه کارکنان [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 150-163]
 • قانونی نقش اخلاق کسب و کار در مسئولیت اجتماعی شرکت ها [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 61-73]
 • قدرت راهبری شرکتی تأثیر مکانیزم‌های راهبری شرکتی بر پیش‌بینی جریان‌های نقد عملیاتی [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 99-112]
 • قدرت ساختار مالکیت تأثیر مکانیزم‌های راهبری شرکتی بر پیش‌بینی جریان‌های نقد عملیاتی [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 99-112]
 • قدرت کارکنان محرک افشای اطلاعات منابع انسانی در گزارش سالانه شرکت ها با تاکید بر رویکرد ذی نفعان [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 48-57]
 • قدرت کمیته حسابرسی تأثیر مکانیزم‌های راهبری شرکتی بر پیش‌بینی جریان‌های نقد عملیاتی [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 99-112]
 • قدرت مدیرعامل تأثیر مکانیزم‌های راهبری شرکتی بر پیش‌بینی جریان‌های نقد عملیاتی [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 99-112]
 • قدرت هیئت‌مدیره تأثیر مکانیزم‌های راهبری شرکتی بر پیش‌بینی جریان‌های نقد عملیاتی [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 99-112]
 • قراردادهای بدهی تاثیر افق دید سرمایه گذاران نهادی بر هزینه های نمایندگی در قراردادهای بدهی [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 180-193]
 • قصد خرید بررسی اثر موسیقی بر رفتار خرید مشتریان (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای رفاه مشهد) [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 55-67]
 • قصد خرید مشتری بررسی رابطه آمیخته های بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتری (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های آنلاین شهر مشهد) [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 107-116]
 • قصد خرید مصرف‌کننده بررسی تاثیر اعتبار نام تجاری بر قصد خرید مصرف کننده با نقش میانجی‌گری تعهد عاطفی مصرف کنندگان شهر تهران برند آدیداس [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 14-25]
 • قضاوت اخلاقی تاثیردرک اصول اخلاقی واستقلال برقضاوت اخلاقی باتاکید برنقش مداخله ارزش شخصی حسابرسان [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 46-59]
 • قضاوت حسابرسان بررسی تاثیر فشارهای اجتماعی، تعهد و ویژگی های شخصیتی بر قضاوت حسابرسان [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 99-117]
 • قضاوت حسابرسان بررسی تأثیر جهت گیری هدف، خودکارآمدی و پیچیدگی کار بر عملکرد قضاوتی حسابرسان [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 69-82]
 • قوانین مالیاتی بررسی مولفه های موثر بر ارتقاء فرهنگ و تمکین مالیاتی مودیان سازمان امورمالیاتی کشور (مطالعه موردی : اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی) [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 29-46]
 • قیمت بررسی رابطه آمیخته های بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتری (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های آنلاین شهر مشهد) [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 107-116]

ک

 • کارآفرینی سازمانی بررسی ارتباط متقابل نوآوری سازمانی با کارآفرینی سازمانی و تأثیر آن بر بهبود یادگیری سازمانی [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 66-89]
 • کارایی تاثیر متنوع سازی تجاری بر عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 54-76]
 • کارایی سرمایه‌گذاری تاثیر کنترل دولتی بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 63-74]
 • کارایی سرمایه‌گذاری نقش کیفیت کنترل داخلی در افزایش کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 62-72]
 • کارایی سرمایه‌گذاری تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه توانایی مدیران و تأمین مالی و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 128-142]
 • کارایی سرمایه‌گذاری تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه کیفیت اطلاعات مالی و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 162-175]
 • کارایی سرمایه‌گذاری تأثیر اعتبار و پاداش هیئت‌مدیره بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 28-39]
 • کارایی سرمایه گذاری تاثیر شهرت حسابرس بر ارتباط بین ضعف کنترل داخلی در گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 85-96]
 • کارایی سرمایه گذاری تأثیر خطای پیش بینی مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری شرکت [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 48-62]
 • کارایی سرمایه گذاری محدودیت فروش کوتاه مدت و خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 134-145]
 • کارایی هیئت‌مدیره بررسی تأثیر کارایی هیئت مدیره بر موفقیت بلند مدت شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 131-148]
 • کارکنان تاثیر اراده، دانش، شناخت و تعامل کارکنان ارشد دستگاه های نظارتی بر مبارزه با پول شوئی [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 12-26]
 • کاهش تقسیم سود نسبت به سال قبل تاثیر مستقل بودن هیات مدیره بر ارتباط بین کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 113-126]
 • کدگذاری حسابداری ذهنی [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 58-74]
 • کرایش های احساسی تاثیر خطای پیش بینی سود بر گرایش های احساسی سرمایه گذاران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 78-90]
 • کسب و کارهای کوچک و متوسط استان اردبیل بررسی تاثیر بیماری کرونا (کووید-19) بر عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط استان اردبیل) [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 83-93]
 • کلمات کلیدی: دانش مالی تاثیر دانش مالی و اندازه هیئت مدیره بر گزارشگری متقلبانه [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 89-101]
 • کلیدواژه‌ها: سطح اهمیت سطح اهمیت حسابرسی: شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان گزارش حسابرسی [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 57-68]
 • کمیته حسابرسی تاثیر حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر نقش کمیته حسابرسی [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 26-40]
 • کنترل داخلی درماندگی مالی، کنترل داخلی و مدیریت سود [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 98-112]
 • کنترل داخلی نقش کیفیت کنترل داخلی در افزایش کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 62-72]
 • کنترل دولتی تاثیر کنترل دولتی بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 63-74]
 • کنترل‌های داخلی نقش کنترل‌های داخلی بر رابطه میان روابط سیاسی و مدیریت سود [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 33-46]
 • کیفیت اطلاعات حسابداری کیفیت اطلاعات حسابداری و میزان حق‌الزحمه کارکنان میانی و عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 16-32]
 • کیفیت اطلاعات حسابداری بررسی تاثیر روشهای فناوری اطلاعات بر کیفیت اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 141-158]
 • کیفیت اطلاعات مالی تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه کیفیت اطلاعات مالی و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 162-175]
 • کیفیت افشا تأثیر گزارشگری زیست‌محیطی بر کیفیت افشا و ارتباط آنها با بازده سهام [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 1-13]
 • کیفیت افشای داوطلبانه بررسی تاثیر اثر بخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 75-90]
 • کیفیت اقلام تعهدی تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 22-37]
 • کیفیت اقلام تعهدی کیفیت اطلاعات حسابداری و میزان حق‌الزحمه کارکنان میانی و عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 16-32]
 • کیفیت حسابرسی بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی هیات مدیره بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 60-81]
 • کیفیت حسابرسی بررسی رابطه استقلال، حرفه ای گرایی و شک و تردید حرفه ای با کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 79-98]
 • کیفیت حسابرسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 47-58]
 • کیفیت حسابرسی تاثیر عوامل مرتبط با ویژگیهای حسابرسی با تغییر حسابرس مستقل از منظر صاحبکاران (مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 124-140]
 • کیفیت حسابرسی تاثیر میزان تحصیلات حسابرسان بر استرس حسابرس و کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 91-105]
 • کیفیت حسابرسی ارزیابی تاثیرساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی ، ساختارهیئت مدیره برخطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 106-122]
 • کیفیت حسابرسی بررسی تاثیر حسابرسی داوطلبانه و حسابرسی الزامی بر مدیریت سود با توجه به اندازه موسسات حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 133-145]
 • کیفیت حسابرسی بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک‌پذیری در جهت ایجاد ارزش شرکت [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 45-62]
 • کیفیت حسابرسی بررسی تاثیر اثر بخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 75-90]
 • کیفیت حسابرسی تاثیر ساختار مالکیت مدیریت و دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 163-179]
 • کیفیت حسابرسی " تاثیر دوره تصدی حسابرس بر محافظه کاری حسابرس [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 54-67]
 • کیفیت کنترل داخلی نقش کیفیت کنترل داخلی در افزایش کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 62-72]
 • کیفیت گزارشگری مالی بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی هیات مدیره بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 60-81]
 • کیفیت گزارشگری مالی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 47-58]
 • کیفیت گزارشگری مالی تاثیر حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر نقش کمیته حسابرسی [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 26-40]
 • کیفیت گزارشگری مالی تأثیر به‌کارگیری بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی( مطالعه موردی: تأمین اجتماعی استان اردبیل) [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 137-154]

گ

 • گرایش‌های احساسی رابطه گرایش های احساسی سرمایه گذاران و تغییرات قیمت سهام با افشای اختیاری [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 127-143]
 • گردش شغلی تاثیر گردش شغلی بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی توانمندی کارکنان در شهرداری ساوه [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 108-119]
 • گزارشگری اجتماعی استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت برای گزارشگری غیرمالی شرکتها [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 120-137]
 • گزارشگری زیست‌محیطی تأثیر گزارشگری زیست‌محیطی بر کیفیت افشا و ارتباط آنها با بازده سهام [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 1-13]
 • گزارشگری غیرمالی شرکتها استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت برای گزارشگری غیرمالی شرکتها [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 120-137]
 • گزارشگری مالی متقلبانه بررسی رابطه مالکیت دولتی، محدودیت در تامین مالی،گزارشگری مالی متقلبانه و عملکرد شرکتها [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 71-86]
 • گزارشگری متقلبانه تاثیر دانش مالی و اندازه هیئت مدیره بر گزارشگری متقلبانه [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 89-101]

م

 • مؤلفه های هزینه نگرشی بر شناسایی و طراحی مدل مطلوب مهندسی هزینه در بیمارستانهای دولتی (با تاکید برفرایند محوری) [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 90-105]
 • مازاد بدهی بررسی رابطه بین مازاد بدهی و عملکرد جاری (میزان استخدام، سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت و تنش مالی) شرکت‌های کوچک و متوسط در بازار سرمایه ایران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 101-121]
 • مازاد وجه نقد بررسی تأثیر تحصیلات مدیران بر نگهداری وجوه نقد و ارزش مازاد وجوه نقد شرکت‌های بیمه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 91-106]
 • مالکیت دولتی ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 75-91]
 • مالکیت دولتی بررسی رابطه مالکیت دولتی، محدودیت در تامین مالی،گزارشگری مالی متقلبانه و عملکرد شرکتها [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 71-86]
 • مالکیت دولتی تاثیر ساختار مالکیت بر اثربخشی کمیته حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 12-31]
 • مالکیت غیر دولتی ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 75-91]
 • مالکیت متمرکز تاثیر ساختار مالکیت بر اثربخشی کمیته حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 12-31]
 • مالکیت مدیریتی بررسی تأثیر موجودی نقدی بهینه و انحراف از موجودی هدف بر میزان ارزش شرکت.شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 126-147]
 • مالکیت نهادی بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین تجدید ارائه صورت‎های مالی و سطوح مختلف نگهداشت وجه نقد در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 97-112]
 • مالکیت نهادی تاثیر مالکیت نهادی بر ارزش و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 16-28]
 • مالکیت نهادی بررسی تأثیر موجودی نقدی بهینه و انحراف از موجودی هدف بر میزان ارزش شرکت.شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 126-147]
 • مالکیت نهادی تاثیر ساختار مالکیت بر اثربخشی کمیته حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 12-31]
 • مالکیت نهادی نقش تعدیل‌گر مالکیت نهادی بر رابطه بین هموارسازی سود و رفتار مالی سرمایه‌گذاران [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 18-31]
 • مالکیت نهادی موضوع: تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر پیچیدگی اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 138-154]
 • مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 127-142]
 • متغیر‌های کلان اقتصادی تاثیر رشد شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 63-77]
 • متنوع سازی تجاری تاثیر متنوع سازی تجاری بر عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 54-76]
 • متنوع سازی شرکتی تاثیر متنوع سازی تجاری بر عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 54-76]
 • محافظه کاری حسابداری بررسی تجربی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و میزان حساسیت عملکرد نسبت به پاداش مدیر اجرایی [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 117-136]
 • محافظه کاری حسابرس تاثیر محافظه کاری حسابرس و رتبه بندی موسسات حسابرسی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 1-15]
 • محافظه کاری شرطی بررسی تأثیر محافظه کاری شرطی و سیاستهای پولی انقباضی بر اعتبار تجاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 59-78]
 • محافظه‌کاری غیرشرطی تأثیر ساختار هیات مدیره و حاکمیت شرکتی برمعیارهای عملکرد و محافظه‌کاری غیرشرطی شرکت‌های ایرانی [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 82-101]
 • محتوای اطلاعاتی سود تاثیر توانایی مدیریت بر محتوای اطلاعاتی سود با تاکید بر شهرت حسابرس [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 18-30]
 • محدودیت در تامین مالی بررسی رابطه مالکیت دولتی، محدودیت در تامین مالی،گزارشگری مالی متقلبانه و عملکرد شرکتها [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 71-86]
 • محدودیت فروش کوتاه مدت محدودیت فروش کوتاه مدت و خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 134-145]
 • محدودیت مالی تاثیر محدودیت مالی و نوسانات وجه نقد بر اعتبار تجاری شرکت‌ها [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 114-128]
 • محدودیت مالی تاثیر اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود: نقش محدودیت مالی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 40-54]
 • محدودیت مالی بررسی تأثیر درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد با تأکید بر فرصت رشد و محدودیت مالی [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 26-46]
 • محدودیت مالی بررسی رابطه تنوع بین المللی و رفتار وجه نقد در شرکت ها با توجه به نقش محدودیت مالی [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 35-53]
 • محصول بررسی رابطه آمیخته های بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتری (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های آنلاین شهر مشهد) [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 107-116]
 • مخارج بازاریابی سنجش بهره وری بازاریابی: آنچه که هم اکنون می دانیم [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 135-166]
 • مخارج سرمایه گذاری ارتباط بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر عامل رفتاری مدیران [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 80-96]
 • مداخله زودهنگام آسیب شناسی آموزش زودهنگام به کودکان و اثر آن بر اختلالات یادگیری در پایه ی اول دبستان [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 154-165]
 • مدل سازی معادلات ساختاری ارزیابی تاثیر رشد، اندازه و ساختار سرمایه شرکت بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش مدل سازی معادلات ساختاری [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 27-47]
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ارائه مدل بهینه مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی با رویکرد بهبود وضعیت مالی و سود آوری با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 33-45]
 • مدیریت بازاریابی بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت بازاریابی و عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 1-9]
 • مدیریت پروژه تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر موفقیت پروژه و استراتژی های کسب و کار [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 46-53]
 • مدیریت تصویرپردازی بررسی تأثیر مدیریت تصویرپردازی و اعتماد سازمانی بر سلامت سازمانی در جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 102-116]
 • مدیریت دانش تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر موفقیت پروژه و استراتژی های کسب و کار [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 46-53]
 • مدیریت دانش تأثیر حسابرسی داخلی، مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت فراگیر در شرکت های تولید کننده صنایع غذایی استان تهران [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 101-124]
 • مدیریت ریسک تأثیر مدیریت ریسک بر رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهام [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 1-14]
 • مدیریت ریسک پایداری تاثیر ارزش‌های اصلی پایداری بر مدیریت ریسک پایداری؛ با توجه به نقش‌های تعدیل کنندگی تعهد مدیریت ارشد و فشار ذینفعان(مطالعه موردی شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی استان تهران) [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 41-62]
 • مدیریت زنجیره تأمین تأثیر حسابرسی داخلی، مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت فراگیر در شرکت های تولید کننده صنایع غذایی استان تهران [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 101-124]
 • مدیریت سرمایه در گردش عوامل تعیین کننده رفتار سرمایه در گردش: در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 102-120]
 • مدیریت سود رابطه حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 92-109]
 • مدیریت سود بررسی رابطه بین پاداش نقدی و عملکرد بانک با تاکید بر نقش مدیریت سود [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 1-11]
 • مدیریت سود تاثیر فرصت طلبی مدیران بر عملکرد نسبی سود شرکت [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 63-76]
 • مدیریت سود بررسی تاثیر حسابرسی داوطلبانه و حسابرسی الزامی بر مدیریت سود با توجه به اندازه موسسات حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 133-145]
 • مدیریت سود درماندگی مالی، کنترل داخلی و مدیریت سود [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 98-112]
 • مدیریت سود بررسی رابطه خطی بین مالکیت شرکتها از بعد خانوادگی و غیرخانوادگی با اقلام تعهدی اختیاری (مدیریت سود) [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 113-125]
 • مدیریت سود بررسی تاثیر مدیریت سود و هموارسازی سود برتاخیر گزارش حسابرسی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 14-27]
 • مدیریت سود نقش کنترل‌های داخلی بر رابطه میان روابط سیاسی و مدیریت سود [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 33-46]
 • مدیریت سود تعهدی بررسی ارتباط ویژگی های تیم ارشد مدیریت و مدیریت سود تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 110-118]
 • مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی تاثیر محافظه کاری حسابرس و رتبه بندی موسسات حسابرسی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 1-15]
 • مدیریت عملکرد استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی شاخصی در اجرای اثربخش مدیریت عملکرد [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 34-65]
 • مدیریت کیفیت فراگیر تأثیر حسابرسی داخلی، مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت فراگیر در شرکت های تولید کننده صنایع غذایی استان تهران [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 101-124]
 • مدیریت هزینه نگرشی بر شناسایی و طراحی مدل مطلوب مهندسی هزینه در بیمارستانهای دولتی (با تاکید برفرایند محوری) [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 90-105]
 • مراحل حسابرسی؛ مرحله ارزیابی ریسک حسابرسی رابطه ی ویژگی های اخلاقی حسابرسان در مراحل حسابرسی [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 118-133]
 • مربی‌گری مربی‌گری یا منتورینگ؟ گرایش شرکت‌های غذایی- دارویی به کدام نوع است؟ [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 29-45]
 • مرحله برنامه‌ریزی رابطه ی ویژگی های اخلاقی حسابرسان در مراحل حسابرسی [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 118-133]
 • مسئولیت اجتماعی تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد اقتصادی شرکت [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 1-17]
 • مسئولیت اجتماعی نقش اخلاق کسب و کار در مسئولیت اجتماعی شرکت ها [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 61-73]
 • مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی شهرداری در قبال سلامت شهروندان [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 127-137]
 • معادلات ساختاری بررسی تاثیر اعتبار نام تجاری بر قصد خرید مصرف کننده با نقش میانجی‌گری تعهد عاطفی مصرف کنندگان شهر تهران برند آدیداس [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 14-25]
 • معیارهای عملکرد تأثیر ساختار هیات مدیره و حاکمیت شرکتی برمعیارهای عملکرد و محافظه‌کاری غیرشرطی شرکت‌های ایرانی [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 82-101]
 • منابع درآمدی پایدار روش‌های افزایش درآمدهای پایدار و غیرپایدار در شهرداری [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 113-127]
 • منابع درآمدی ناپایدار روش‌های افزایش درآمدهای پایدار و غیرپایدار در شهرداری [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 113-127]
 • منتورینگ مربی‌گری یا منتورینگ؟ گرایش شرکت‌های غذایی- دارویی به کدام نوع است؟ [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 29-45]
 • مهندسی هزینه نگرشی بر شناسایی و طراحی مدل مطلوب مهندسی هزینه در بیمارستانهای دولتی (با تاکید برفرایند محوری) [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 90-105]
 • موانع دوره‌های آموزشی مربی‌گری یا منتورینگ؟ گرایش شرکت‌های غذایی- دارویی به کدام نوع است؟ [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 29-45]
 • موجودی نقدی بهینه بررسی تأثیر موجودی نقدی بهینه و انحراف از موجودی هدف بر میزان ارزش شرکت.شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 126-147]
 • مودیان مالیاتی بررسی مولفه های موثر بر ارتقاء فرهنگ و تمکین مالیاتی مودیان سازمان امورمالیاتی کشور (مطالعه موردی : اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی) [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 29-46]
 • موسیقی بررسی اثر موسیقی بر رفتار خرید مشتریان (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای رفاه مشهد) [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 55-67]
 • موفقیت بلندمدت بررسی تأثیر کارایی هیئت مدیره بر موفقیت بلند مدت شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 131-148]
 • میزان پرداخت سود نقدی رابطه بین میزان سود نقدی پرداخت شده و اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقلال هیت مدیره [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 38-53]

ن

 • نرخ موثر مالیات بررسی رابطه تقسیم سود و اجتناب مالیاتی [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 1-11]
 • نرم افزار اریس بررسی تاثیر نرم افزار و نظام یکپارچه مالیاتی بر عملکرد کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان ساوه [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 1-21]
 • نسبت دارایی های نامشهود رابطه بین برخی ویژگی های شرکت و حق الزحمه حسابرس [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 14-28]
 • نسبت قیمت به سود رابطه نسبت قیمت به سود با بازده سهام و ریسک کل شرکت‌ها [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 83-95]
 • نسبت مالکان نهادی تحلیل ارتباط بین نقد شوندگی سهام و ریسک ورشکستگی شرکت با تأکید بر نقش مالکان نهادی [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 147-162]
 • نظارت بیرونی تأثیر ریسک اطلاعات بر عملکرد مالی شرکت با تاکید بر نقش نظارت بیرونی [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 1-17]
 • نظام یکپارچه مالیاتی بررسی تاثیر نرم افزار و نظام یکپارچه مالیاتی بر عملکرد کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان ساوه [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 1-21]
 • نقد شوندگی سهام تحلیل ارتباط بین نقد شوندگی سهام و ریسک ورشکستگی شرکت با تأکید بر نقش مالکان نهادی [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 147-162]
 • نقدینگی نقش تعدیل کننده سرمایه در رابطه بین ایجاد نقدینگی و ریسک ورشکستگی بانک در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 99-119]
 • نقش مدیر عامل موضوع: تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر پیچیدگی اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 138-154]
 • نگهداشت وجه نقد بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین تجدید ارائه صورت‎های مالی و سطوح مختلف نگهداشت وجه نقد در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 97-112]
 • نگهداشت وجه نقد. شرکت‌های بیمه‌ای بررسی تأثیر تحصیلات مدیران بر نگهداری وجوه نقد و ارزش مازاد وجوه نقد شرکت‌های بیمه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 91-106]
 • نهادینه کردن بررسی اخلاق حرفه ای از دیدگاه اسلام و بررسی مشکلات و چالش های رشد اخلاق حرفه ای در سازمانها [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 122-147]
 • نوآوری استانداردهای حسابداری ، اجرای مقررات و نوآوری [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 55-73]
 • نوآوری اکتشافی تاثیر راهبرد تمایز، جهت گیری شریک تجاری حسابداران مدیریت و سیستم های حسابداری مدیریت بر فرآیند نوآوری اکتشافی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 146-162]
 • نوآوری در تولید بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 129-145]
 • نوآوری در تولید نقش ادراک کارکنان از حمایت سازمانی در توسعه نوآوری سازمانی- مطالعه موردی: شعب بانک سپه استان فارس [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 25-44]
 • نوآوری در فرایند بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 129-145]
 • نوآوری در فرایند و نوآوری مدیریتی - ادرای نقش ادراک کارکنان از حمایت سازمانی در توسعه نوآوری سازمانی- مطالعه موردی: شعب بانک سپه استان فارس [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 25-44]
 • نوآوری سازمانی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 129-145]
 • نوآوری سازمانی نقش ادراک کارکنان از حمایت سازمانی در توسعه نوآوری سازمانی- مطالعه موردی: شعب بانک سپه استان فارس [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 25-44]
 • نوآوری سازمانی بررسی ارتباط متقابل نوآوری سازمانی با کارآفرینی سازمانی و تأثیر آن بر بهبود یادگیری سازمانی [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 66-89]
 • نوآوری سازمانی بررسی تاثیر هزینه های کیفیت و نوآوری سازمانی بر عملکرد مالی در شرکتهای دانش بنیان (مطالعه موردی شهرک فناوری تهران) [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 47-59]
 • نوآوری مدیریتی - اداری بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 129-145]
 • نوسانات جریان نقد تاثیر محدودیت مالی و نوسانات وجه نقد بر اعتبار تجاری شرکت‌ها [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 114-128]
 • نوع تامین مالی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین انواع استراتژی و نوع تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 54-70]
 • نوع جنسیتی هیئت مدیره بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر هزینه بدهی شرکت‌های بیمه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 1-13]
 • نیروی کار تاثیر کنترل دولتی بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 63-74]

و

 • وابستگی به گروه تجاری غیر مستقیم بررسی رابطه وابستگی به گروه تجاری و همزمانی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 19-34]
 • وابستگی به گروه تجاری مستقیم بررسی رابطه وابستگی به گروه تجاری و همزمانی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 19-34]
 • وابستگی در دوران کودکی تاثیر جنسیت و وابستگی در دوران کودکی بر ارتقای شغلی حسابداران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 77-91]
 • وابستگی معاملات وابستگی معاملات و هزینه های حسابرسی: نقش عملکرد حسابرسی داخلی [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 1-13]
 • وجه نقد بررسی رابطه تنوع بین المللی و رفتار وجه نقد در شرکت ها با توجه به نقش محدودیت مالی [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 35-53]
 • ورشکستگی نقش تعدیل کننده سرمایه در رابطه بین ایجاد نقدینگی و ریسک ورشکستگی بانک در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 99-119]
 • وضع جاری دوره‌های آموزشی مربی‌گری یا منتورینگ؟ گرایش شرکت‌های غذایی- دارویی به کدام نوع است؟ [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 29-45]
 • وضع مطلوب دوره‌های آموزشی مربی‌گری یا منتورینگ؟ گرایش شرکت‌های غذایی- دارویی به کدام نوع است؟ [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 29-45]
 • وضعیت استراتژیک محرک افشای اطلاعات منابع انسانی در گزارش سالانه شرکت ها با تاکید بر رویکرد ذی نفعان [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 48-57]
 • وفاداریرفتاری تاثیر ارزش برند از طریق متغیر تعدیلگر بازاریابی خریدار بر وفاداری رفتاری مشتریان مورد مطالعه (فروشگاههای زنجیره ای شهروند غرب تهران) [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 123-133]
 • وفاداری مشتریان تأثیر عوامل خرید مشتری بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی ارزش درک شده و رضایت مشتریان (مورد مطالعه: شرکتهای استارت آپ IT در شهر تبریز) [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 125-146]
 • ویژگی مدیرعامل بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیرعامل بر عملکرد بانک [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 1-14]
 • ویژگی های شرکت بررسی نقش تعدیلگر ویژگی های شرکت بر تاثیر حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 31-53]
 • ویژگی‌های فردی تاثیر جنسیت و وابستگی در دوران کودکی بر ارتقای شغلی حسابداران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 77-91]
 • ویژگی‌های کمیته حسابرسی تأثیر مدیریت ریسک بر رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهام [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 1-14]
 • ویژگی های هیئت مدیره بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت مدیره بر ریسک خطای پیش بینی سود [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 18-31]
 • ویژگی های هیات مدیره بررسی ارتباط ویژگی های تیم ارشد مدیریت و مدیریت سود تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 110-118]

ه

 • هزینه بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات (مورد مطالعه: صنعت داروسازی در شهر مشهد) [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 148-159]
 • هزینه استقراض بررسی تأثیر ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 32-54]
 • هزینه بدهی بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر هزینه بدهی شرکت‌های بیمه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 1-13]
 • هزینه بدهی تاثیر افق دید سرمایه گذاران نهادی بر هزینه های نمایندگی در قراردادهای بدهی [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 180-193]
 • هزینه بدهی تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 127-142]
 • هزینه حسابرسی وابستگی معاملات و هزینه های حسابرسی: نقش عملکرد حسابرسی داخلی [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 1-13]
 • هزینه حقوق صاحبان سهام ریسک سیاسی و هزینه حقوق صاحبان سهام با تاکید بر نقش تعدیل کننده روابط‌سیاسی [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 87-98]
 • هزینه حقوق و دستمزد کیفیت اطلاعات حسابداری و میزان حق‌الزحمه کارکنان میانی و عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 16-32]
 • هزینه سرمایه بررسی ارتباط بین افشای اطلاعات، رشد شرکت و هزینه سرمایه [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 119-130]
 • هزینه سرمایه ضمنی حقوق صاحبان سهام تأثیر هزینه سرمایه ضمنی حقوق صاحبان سهام بر بازده سرمایه گذاری شرکت با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 106-118]
 • هزینه نمایندگی بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و هزینه نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 144-163]
 • هزینه نمایندگی تاثیر افق دید سرمایه گذاران نهادی بر هزینه های نمایندگی در قراردادهای بدهی [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 180-193]
 • هزینه های کیفیت بررسی تاثیر هزینه های کیفیت و نوآوری سازمانی بر عملکرد مالی در شرکتهای دانش بنیان (مطالعه موردی شهرک فناوری تهران) [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 47-59]
 • همزمانی قیمت سهام بررسی رابطه وابستگی به گروه تجاری و همزمانی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 19-34]
 • هموار سازی سود بررسی تاثیر مدیریت سود و هموارسازی سود برتاخیر گزارش حسابرسی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 14-27]
 • هموارسازی سود نقش تعدیل‌گر مالکیت نهادی بر رابطه بین هموارسازی سود و رفتار مالی سرمایه‌گذاران [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 18-31]
 • هموارسازی سود تأثیر نوع مالکیت بر رابطه میان رتبه‌بندی موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 74-88]
 • هموارسازی سود نقش ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر رابطه بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 60-76]
 • هیئت مدیره تاثیر تنوع جنسیتی بر رفتار نامتقارن هزینه های عمومی اداری و فروش [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 47-60]

ی

 • یادگیری الکترونیکی توسعه منابع انسانی با استفاده از آموزش های الکترونیکی [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 143-161]
 • یادگیری تیمی عوامل موثر بر اثربخشی یادگیری تیمی معلمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 102-112]
 • یادگیری سازمانی بررسی ارتباط متقابل نوآوری سازمانی با کارآفرینی سازمانی و تأثیر آن بر بهبود یادگیری سازمانی [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 66-89]