نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب شناسی آسیب شناسی رویه های موجود جهت رسیدگی به جرائم در بازار سرمایه و ارائه راهکارهای بهبود [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 49-64]
 • آشفتگی مالی بررسی رابطه خطر سقوط قیمت سهام، آشفتگی مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 122-138]
 • آگاهی بررسی میزان آگاهی، رفتار و نگرش کارکنان سازمان های دولتی در خصوص کرونا ویروس (کووید-19) (مطالعه موردی: معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان) [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 63-71]
 • آموزش موانع و مشکلات موثر بر آموزش و بکارگیری حسابداری زیست محیطی از منظر دانشجویان حسابداری [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 13-25]
 • آموزش زودهنگام آسیب شناسی آموزش زودهنگام به کودکان و اثر آن بر اختلالات یادگیری در پایه ی اول دبستان [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 154-165]
 • آموزش مجازی بررسی اثربخشی آموزش مجازی بر مهارت‌های حل مسئله دانش‌آموزان [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 65-72]
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی توسعه منابع انسانی با استفاده از آموزش های الکترونیکی [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 143-161]
 • آموزش و یادگیری الکترونیکی توسعه منابع انسانی با استفاده از آموزش های الکترونیکی [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 143-161]
 • آموزشی عوامل موثر بر اثربخشی یادگیری تیمی معلمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 102-112]
 • آموزه های دینی بررسی اخلاق حرفه ای از دیدگاه اسلام و بررسی مشکلات و چالش های رشد اخلاق حرفه ای در سازمانها [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 122-147]
 • آمیخته های بازاریابی سبز بررسی رابطه آمیخته های بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتری (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های آنلاین شهر مشهد) [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 107-116]
 • آیین رفتار حرفه‌ای اهمیت اخلاق و تاثیر آن در حرفه حسابداری [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 13-20]

ا

 • ابعاد بازاریابی رابطه‌مند بررسی تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر قدردانی از مشتریان و مزیت رقابتی در نمایندگی‌های سایپا شهر اردبیل [دوره 2، شماره 7، 1398، صفحه 66-81]
 • ابعاد شخصیت بررسی تاثیر ابعاد شخصیت بر رفتار مشتری گرا با نقش میانجی تجربه شغلی و تعهد سازمانی [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 136-155]
 • ابهام کاری بررسی تاثیر اثربخشی سیستم حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران در شرکت های تولیدی استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 70-84]
 • ابهام کاری بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای و ارزش برند شرکت بیمه بر وفاداری مشتریان [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 134-149]
 • اتحاد استراتژیک بررسی تاثیر اتحاد استراتژیک بر تعالی سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: بانک ملی تبریز) [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 1-19]
 • اثرات بانکداری سایه اثرات بانکداری سایه بر ریسک بانکی و کفایت سرمایه در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 13-28]
 • اثربخشی تفویض اختیار در سازمان ها و تفاوت تمرکزگرایی در مقابل تمرکززدایی کارکنان [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 90-100]
 • اثربخشی بررسی تاثیر اجرای سامانه عملیات و خدمات الکترونیک مالیاتی بر میزان اثربخشی عملکرد سازمان امور مالیاتی از دیدگاه ممیزین مالیاتی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 124-136]
 • اثربخشی کمیته حسابرسی تاثیر ساختار مالکیت بر اثربخشی کمیته حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 12-31]
 • اثربخشی کمیته حسابرسی بررسی تاثیر اثر بخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 75-90]
 • اثربخشی کمیته حسابرسی اثربخشی کمیته حسابرسی در تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت واقعی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 35-52]
 • اثر بخشی کنترل های داخلی بررسی نقش تعدیل گر ویژگی های کمیته حسابرسی بر رابطه بین کارایی عملکرد حسابرس داخلی و اثر بخشی کنترل های داخلی [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 53-67]
 • اجتناب از پرداخت مالیات بررسی ارتباط بین احتمال ورشکستگی و اجتناب از پرداخت مالیات با تأکید بر هزینه نمایندگی [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 135-149]
 • اجتناب مالیاتی بررسی تاثیر تحریفات مالی بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش معاملات با اشخاص وابسته [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 1-13]
 • اجتناب مالیاتی ارتباط بین اجتناب مالیاتی و خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر هزینه‌های نمایندگی [دوره 2، شماره 7، 1398، صفحه 20-32]
 • اجتناب مالیاتی بررسی تأثیر انطباق مالیات ابرازی و مالیات تشخیصی بر فرصت رشد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 11، 1398، صفحه 18-29]
 • اجتناب مالیاتی بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و اجتناب مالیاتی با رویکرد مقایسه ای صنایع [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 150-167]
 • اجتناب مالیاتی تاثیر ویژگی های رفتاری مدیران بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقلال هیئت مدیره [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 116-133]
 • اجتناب مالیاتی تاثیر استقلال هیات مدیره بر ارتباط بین سیاست پرداخت سود نقدی و اجتناب مالیاتی شرکتها [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 32-45]
 • اجتناب مالیاتی تاثیر مستقل بودن هیات مدیره بر ارتباط بین کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 113-126]
 • اجتناب مالیاتی رابطه بین میزان سود نقدی پرداخت شده و اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقلال هیت مدیره [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 38-53]
 • اجتناب مالیاتی بررسی رابطه تقسیم سود و اجتناب مالیاتی [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 1-11]
 • اجتناب مالیاتی بررسی تأثیر ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 32-54]
 • اجتناب مالیاتی تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 127-142]
 • اجتناب مالیاتی بررسی ارتباط افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب مالیاتی با تأکید بر نقش ساختار مالکیت [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 131-146]
 • اجتناب مالیاتی مطالعه رابطه احتمال ورشکستگی و اجتناب مالیاتی با نقش متغیر تعدیل‌گر رقابت در بازار محصول [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 84-97]
 • اجتناب مالیاتی بررسی نقش ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 33-44]
 • اجتناب مالیاتی تأثیر مدیران با تجربه خارجی بر اجتناب مالیاتی [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 16-27]
 • اجتناب مالیاتی بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی و حاکمیت شرکتی بر مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 55-68]
 • اجتناب مالیاتی هزینه نمایندگی و اجتناب مالیاتی با تاکید بر سهامداران نهادی و تخفیف حق الزحمه حسابرسی [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 37-50]
 • اجتناب مالیاتی بررسی تأثیر ریسک مالیاتی بر حساسیت سرمایه‌گذاری [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 102-114]
 • اجتناب مالیاتی مطالعه تأثیر محدودیت مالی بر رابطه اجتناب مالیاتی و سطح نگه‌داشت وجه‌نقد [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 73-83]
 • اجتناب مالیاتی بررسی تاثیر کنترل های داخلی بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش تعدیلگری شهرت شرکت و مالکیت نهادی [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 120-138]
 • اجتناب مالیاتی بررسی تاثیر تفاوت ارزش دفتری مالیات بر نوآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 1-12]
 • اجرای مقررات استانداردهای حسابداری ، اجرای مقررات و نوآوری [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 55-73]
 • اجزای سرمایه فکری بررسی رابطه بین کارایی اجزای سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 45-58]
 • احتمال ورشکستگی بررسی ارتباط بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی، بحران مالی و احتمال ورشکستگی با تاکید بر کیفیت سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 101-118]
 • احتمال ورشکستگی مطالعه رابطه احتمال ورشکستگی و اجتناب مالیاتی با نقش متغیر تعدیل‌گر رقابت در بازار محصول [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 84-97]
 • احتمال ورشکستگی تاثیر دانش مالی هیات مدیره بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و احتمال ورشکستگی شرکتها [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 135-147]
 • احتمال ورشکستگی مطالعه تاثیر نوع اظهارنظر حسابرس بر رابطه بین جریان نقد عملیاتی و احتمال ورشکستگی [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 125-135]
 • اختلالات یادگیری آسیب شناسی آموزش زودهنگام به کودکان و اثر آن بر اختلالات یادگیری در پایه ی اول دبستان [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 154-165]
 • اختلال یادگیری کودک آسیب شناسی آموزش زودهنگام به کودکان و اثر آن بر اختلالات یادگیری در پایه ی اول دبستان [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 154-165]
 • اختیار مدیران بررسی ارتباط بین اختیار مدیران، خالص دارایی‌های عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 31-48]
 • اخلاق نقش و اهمیت تحصیلات تکمیلی دراخلاق و حرفه حسابداری (مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری آموزش عالی پرندک [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 39-48]
 • اخلاق بررسی اخلاق حرفه ای از دیدگاه اسلام و بررسی مشکلات و چالش های رشد اخلاق حرفه ای در سازمانها [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 122-147]
 • اخلاق ارائه یک مدل منشور اخلاقی کاربردی برای تصمیم‌گیری درحرفه حسابداری [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 126-143]
 • اخلاق اهمیت اخلاق و تاثیر آن در حرفه حسابداری [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 13-20]
 • اخلاق حرفه ای لزوم توسعه سنجه های مفاهیم اخلاقی در حسابداری و حسابرسی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-13]
 • اخلاق حرفه ای ارتباط اخلاق حرفه ای با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی گری عملکرد محیطی در اداره کل اموراقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 81-97]
 • اخلاق حرفه ای بررسی اخلاق حرفه ای از دیدگاه اسلام و بررسی مشکلات و چالش های رشد اخلاق حرفه ای در سازمانها [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 122-147]
 • اخلاق در حسابداری لزوم توسعه سنجه های مفاهیم اخلاقی در حسابداری و حسابرسی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-13]
 • اخلاق در حسابداری بررسی رابطه اخلاق در حسابداری و اجرای مسئولیت های اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1398، صفحه 1-19]
 • اخلاق کسب و کار نقش اخلاق کسب و کار در مسئولیت اجتماعی شرکت ها [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 61-73]
 • اخلاقی نقش اخلاق کسب و کار در مسئولیت اجتماعی شرکت ها [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 61-73]
 • اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تأثیر قابلیت‌های استراتژیک سازمان بر عملکرد نوآورانه کارکنان [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 150-163]
 • اداری و فروش بررسی اثر هموارسازی سود و ساختار مالکیت بر چسبندگی هزینه [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 94-106]
 • ادوارز و بل حسابداری ارزش جاری: مقایسه تطبیقی دیدگاه فریتز اشمیت و پیشگامان وی در مقابل نظریه ادواردز و بل [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 89-101]
 • ارائه راهکار آسیب شناسی رویه های موجود جهت رسیدگی به جرائم در بازار سرمایه و ارائه راهکارهای بهبود [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 49-64]
 • اراده تاثیر اراده، دانش، شناخت و تعامل کارکنان ارشد دستگاه های نظارتی بر مبارزه با پول شوئی [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 12-26]
 • ارتباطات دولتی ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 75-91]
 • ارتباطات سیاسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر حق الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس مستقل [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 28-42]
 • ارتباطات سیاسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر تأخیر عادی و غیر عادی گزارش حسابرسی [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 73-87]
 • ارتباطات سیاسی ارزیابی اثر ساختار مالکیت شرکت های خانوادگی بر پاداش هیات مدیره تحت تاثیر ارتباطات سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 88-103]
 • ارتباطات سیاسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 22-37]
 • ارتباطات سیاسی بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و هزینه نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 144-163]
 • ارتباطات سیاسی بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی هیات مدیره بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 60-81]
 • ارتباطات سیاسی بررسی ارتباط بین ارتباطات سیاسی با بحران مالی شرکتها و حق الزحمه حسابرسی [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 68-82]
 • ارتباطات سیاسی نقش کنترل‌های داخلی بر رابطه میان روابط سیاسی و مدیریت سود [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 33-46]
 • ارتباطات سیاسی تأثیر حاکمیت شرکتی و ارتباطات سیاسی بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 61-83]
 • ارتباطات سیاسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر انعطاف پذیری مالی شرکت [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 61-72]
 • ارتباطات سیاسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر تصمیمات مالی شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 73-84]
 • ارتباطات سیاسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر تصمیمات مالی [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 19-31]
 • ارتباطات سیاسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر ارزش شرکت و سودآوری (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 94-106]
 • ارتقای شغلی تاثیر جنسیت و وابستگی در دوران کودکی بر ارتقای شغلی حسابداران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 77-91]
 • ارزش بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و وفاداری مشتریان با نقش استانداردهای اخلاقی، رضایت و اعتماد مشتریان (مطالعه موردی مشتریان بانک های خصوصی شهرستان بجنورد) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 31-38]
 • ارزش اخلاقی تاثیر رهبری اصیل، ارزش اخلاقی موسسه و انگیزه های کارکنان در رفتار ناکارآمد حسابرسان [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 43-56]
 • ارزش ادراک‌شده بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک درک شده بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی فرهنگ مشتریان (مطالعه موردی: بانک سپه استان خراسان شمالی) [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 32-46]
 • ارزش اطلاعات حسابداری حاکمیت شرکتی و ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 110-124]
 • ارزش افزوده اقتصادی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر متغیرهای مبتنی بر ارزش شرکت [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 134-149]
 • ارزش افزوده اقتصادی رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از انجام تصاحب با استفاده از معیارهای مالی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 66-87]
 • ارزش افزوده اقتصادی مطالعه تأثیر کنترل داخلی بر رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سطح نگه‌داشت وجه‌نقد [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 144-155]
 • ارزش افزوده بازار تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر متغیرهای مبتنی بر ارزش شرکت [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 134-149]
 • ارزش افزوده بازار بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش افزوده بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 44-57]
 • ارزش افزوده سرمایه فکری آیا مالکیت نهادی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش شرکت را تعدیل می‌کند؟ [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 22-34]
 • ارزش افزوده سهامدار تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر متغیرهای مبتنی بر ارزش شرکت [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 134-149]
 • ارزش افزوده نقدی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر متغیرهای مبتنی بر ارزش شرکت [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 134-149]
 • ارزش ایجاد شده بر سهامدار بررسی نقش استراتژی‌های تجدید ساختار در ارزش ایجاد شده برای سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 148-170]
 • ارزش برند تاثیر ارزش برند از طریق متغیر تعدیلگر بازاریابی خریدار بر وفاداری رفتاری مشتریان مورد مطالعه (فروشگاههای زنجیره ای شهروند غرب تهران) [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 123-133]
 • ارزش برند بررسی تاثیر ارزش برند بر رابطه بین اعتبار تجاری و عملکرد آتی [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 48-62]
 • ارزش جاری حسابداری ارزش جاری: مقایسه تطبیقی دیدگاه فریتز اشمیت و پیشگامان وی در مقابل نظریه ادواردز و بل [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 89-101]
 • ارزش درک شده تأثیر عوامل خرید مشتری بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی ارزش درک شده و رضایت مشتریان (مورد مطالعه: شرکتهای استارت آپ IT در شهر تبریز) [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 125-146]
 • ارزش در معرض ریسک ارائه ی مدلی مبتنی بر ارزش در معرض ریسک به منظور تعیین پورتفولیوی بهینه ی سهام (مطالعه ی موردی شرکت سرمایه گذاری غدیر) [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 91-107]
 • ارزش ذاتی تحقق یافته توانایی سود و جریان نقد عملیاتی در توضیح ارزش ذاتی تحقق یافته شرکت [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 97-112]
 • ارزش روز سهام شرکت بررسی تاثیر انتخاب موسسات رتبه الف حسابرسی بر مدیریت سود و ارزش روز سهام شرکت [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 164-176]
 • ارزش سهام ارتباط بین سبقت در بازار کالا و مخاطره افت ارزش سهام [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 17-35]
 • ارزش شخصی حسابرسان تاثیردرک اصول اخلاقی واستقلال برقضاوت اخلاقی باتاکید برنقش مداخله ارزش شخصی حسابرسان [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 46-59]
 • ارزش شرکت تاثیر استراتژی کسب و کار بر رابطه بین ریسک پذیری و ارزش شرکت [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 14-27]
 • ارزش شرکت بررسی تاثیر کیفیت سود بر سطح نگهداری وجوه نقد مازاد شرکتی و ارزش نهایی آنها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 64-79]
 • ارزش شرکت تاثیر عدم اطمینان محیطی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 9، 1398، صفحه 49-61]
 • ارزش شرکت بررسی نقش تعدیلی مالکیت مدیریتی بر رابطه‌ی بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 45-60]
 • ارزش شرکت عوامل تعیین کننده رفتار سرمایه در گردش: در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 102-120]
 • ارزش شرکت تاثیر مالکیت نهادی بر ارزش و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 16-28]
 • ارزش شرکت تاثیر ارزش شرکت و سودآوری بر ریسک بازده سهام با تاکید بر سرمایه در گردش [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 1-21]
 • ارزش شرکت تاثیر رشد شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 63-77]
 • ارزش شرکت بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک‌پذیری در جهت ایجاد ارزش شرکت [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 45-62]
 • ارزش شرکت آیا مالکیت نهادی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش شرکت را تعدیل می‌کند؟ [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 22-34]
 • ارزش شرکت تأثیر ویژگی‌های حسابرسی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 122-138]
 • ارزش شرکت تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ارزش شرکت با نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 45-61]
 • ارزش شرکت تاثیر ارتباطات سیاسی بر ارزش شرکت و سودآوری (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 94-106]
 • ارزش شرکت تاثیر سرمایه سازمانی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 98-110]
 • ارزش شرکت تأثیر افشای مدیریت ریسک سازمانی و افشای سرمایه فکری بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 135-156]
 • ارزش شرکت بررسی اثر تعدیل‌گر ویژگی‌های هیات‌مدیره بر ارتباط بین نرخ موثر مالیاتی و ارزش شرکت در بازار سرمایه ایران [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 1-25]
 • ارزش شرکت نقش اعضای هیات مدیره زن بر ارزش شرکت و مسئولیت اجتماعی (شواهدی از: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 101-117]
 • ارزش شرکت بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر متنوع سازی شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 1-13]
 • ارزش شرکت تاثیر تغییر مدیریت بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 112-124]
 • ارزش گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد بررسی تأثیر هزینه غیرعادی حسابرسی و اندازه شرکت حسابرسی بر ارزش گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 85-102]
 • ارزشگذاری نادرست سهام تاثیر ارزش گذاری نادرست سهام بر نگهداشت وجه نقد [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 122-133]
 • ارزش متنوع سازی تاثیر ویژگی های حسابرس بر ارزش متنوع سازی شرکتی [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 107-126]
 • ارزش منابع انسانی ارزیابی جایگاه مدل حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی در چارچوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 105-129]
 • ارزش نهایی وجه نقد بررسی تاثیر رقابت بازار محصول وتضاد نمایندگی بر ارزش نهایی وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 17-31]
 • ارزش ها ارائه یک مدل منشور اخلاقی کاربردی برای تصمیم‌گیری درحرفه حسابداری [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 126-143]
 • ارزش های اصلی پایداری تاثیر ارزش‌های اصلی پایداری بر مدیریت ریسک پایداری؛ با توجه به نقش‌های تعدیل کنندگی تعهد مدیریت ارشد و فشار ذینفعان(مطالعه موردی شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی استان تهران) [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 41-62]
 • ارزش وجوه نقد مازاد رابطه بین دوره تصدی مدیرعامل و ارزش وجوه نقد مازاد [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 82-93]
 • ارزش ویژه برند تاثیر ارزش ویژه برند، هویت برند و وفاداری به آن بر قصد خرید مجدد مشتریان از صنعت کفش های ورزشی [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 35-50]
 • ارزش ویژه برند بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک درک شده بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی فرهنگ مشتریان (مطالعه موردی: بانک سپه استان خراسان شمالی) [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 32-46]
 • ارزشیابی حسابداری ذهنی [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 58-74]
 • ارزیابی عملکرد چگونه حالت ارزیابی سیستم اطلاعات حسابداری و چارچوب سنجش بر قضاوت های عملکرد (زیست) محیطی تاثیر می گذارد [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 90-100]
 • ارزیابی عملکرد ابهامات کیو توبین در ارزیابی عملکرد [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 51-60]
 • ارزیابی عملکرد معیار حسابداری ارزیابی میانداد در مقایسه باسایر معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 77-89]
 • استانداردهای حسابداری استانداردهای حسابداری ، اجرای مقررات و نوآوری [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 55-73]
 • استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) و نحوه برخورد حسابرسی داخلی [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 75-90]
 • استراتژی استراتژی های بازاریابی شبکه ای و اجرای آن در ترویج محصولات [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 46-53]
 • استراتژی تجاری بررسی رابطه استراتژی تجاری با گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر نقش کیفیت افشا [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 60-76]
 • استراتژی تجاری مطالعه نقش تعدیل‌گری استراتژی تجاری بر میزان تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 46-65]
 • استراتژی تشخیص بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر استراتژی تشخیص فرصت های کارآفرینی [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 1-8]
 • استراتژی تصمیم‌گیری نقش آگاهی و بکارگیری تکنیک حسابداری مدیریت در استراتژی تصمیم‌گیری مدیران شرکت‌ها [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 65-78]
 • استراتژی تمایز بررسی ارتباط سطوح استراتژی و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 109-119]
 • استراتژی رهبری هزینه بررسی ارتباط سطوح استراتژی و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 109-119]
 • استراتژی شرکت تاثیر عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین انواع استراتژی و نوع تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 54-70]
 • استراتژی شرکت تاثیر ریسک مالیاتی بر استراتژی شرکت در دوره درماندگی مالی [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 67-86]
 • استراتژی شرکت بررسی تاثیر کارایی سرمایه فکری بر استراتژی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 51-64]
 • استراتژی کسب و کار تاثیر استراتژی کسب و کار بر رابطه بین ریسک پذیری و ارزش شرکت [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 14-27]
 • استراتژی نوآوری شرکت ارتباط بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر عامل رفتاری مدیران [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 80-96]
 • استراتژی های کسب و کار تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر موفقیت پروژه و استراتژی های کسب و کار [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 46-53]
 • استرس حسابرس تاثیر میزان تحصیلات حسابرسان بر استرس حسابرس و کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 91-105]
 • استرس حسابرس بررسی رابطه استرس حسابرس، کیفیت حسابرسی و کیفیت اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 116-132]
 • استرس شغلی بررسی تاثیر جو سازمانی مسموم، استرس شغلی و فرسودگی شغلی بر تمایل ترک خدمت کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره برق شهر مشهد) [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 87-97]
 • استرس شغلی وارسی استرس حسابرس [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 114-126]
 • استفاده از سیستم های حسابداری مدیریت بررسی ارتباط جهت گیری بازار و عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی سیستم های حسابداری مدیریت [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 1-11]
 • استفاده‌کنندگان گزارش‌ حسابرسی سطح اهمیت حسابرسی: شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان گزارش حسابرسی [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 57-68]
 • استقلال بررسی رابطه استقلال، حرفه ای گرایی و شک و تردید حرفه ای با کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 79-98]
 • استقلال حسابرس بررسی تأثیر دوره تصدی و استقلال حسابرس بر تعداد بندهای گزارش حسابرس [دوره 2، شماره 8، 1398، صفحه 41-55]
 • استقلال حسابرس تاثیر استقلال حسابرس بر رابطه بین چرخش موسسه حسابرسی و پایداری سود [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 74-86]
 • استقلال کمیته حسابرس مطالعه تاثیر استقلال کمیته حسابرسی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و بازده سهام [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 136-144]
 • استقلال کمیته حسابرسی بررسی وجود تاثیر حسابرس داخلی و ویژگی های کمیته حسابرسی بر تسریع گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 48-66]
 • استقلال کمیته حسابرسی تأثیر نوع مالکیت بر رابطه میان رتبه‌بندی موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 74-88]
 • استقلال کمیته حسابرسی نقش ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر رابطه بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 60-76]
 • استقلال کمیته حسابرسی ویژگی‌های کمیته حسابرسی و اعلان سود [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 47-62]
 • استقلال هیئت تاثیر تنوع هیئت مدیره بر ریسک پذیری شرکت با تببین نقش تعدیل گرِ اثرات استقلال هیئت مدیره، دوگانگی مدیر عامل و جریان های نقدی آزاد [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 102-121]
 • استقلال هیئت‌مدیره بررسی رابطه بین استقلال هیئت‌مدیره و حساسیت سرمایه‌گذاری وجه نقد با تأکید بردرماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 11، 1398، صفحه 46-60]
 • استقلال هیئت‌مدیره بررسی نقش تعدیلی استقلال هیئت‌مدیره بر رابطه بین جریان نقد آزاد و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 11، 1398، صفحه 93-107]
 • استقلال هیئت‌مدیره بررسی تأثیر ترکیب هیئت‌مدیره بر سودآوری آتی شرکت‌های بیمه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 131-144]
 • استقلال هیئت مدیره تاثیر ویژگی های رفتاری مدیران بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقلال هیئت مدیره [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 116-133]
 • استقلال هیئت مدیره تاثیر استقلال هیئت مدیره بر ارتباط بین کیفیت سود و سود تقسیمی سهام [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 73-86]
 • استقلال هیئت مدیره بررسی چالش های نظام بانک داری اسلامی از دیدگاه جنسیتی و مدرک تحصیلی حسابداران بانک ملی زاهدان [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 48-65]
 • استقلال هیئت مدیره تاثیر استقلال هیات مدیره بر ارتباط بین سیاست پرداخت سود نقدی و اجتناب مالیاتی شرکتها [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 32-45]
 • استقلال هیئت مدیره تاثیر مستقل بودن هیات مدیره بر ارتباط بین کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 113-126]
 • استقلال هیئت مدیره رابطه بین میزان سود نقدی پرداخت شده و اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقلال هیت مدیره [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 38-53]
 • استقلال هیئت مدیره بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت مدیره بر ریسک خطای پیش بینی سود [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 18-31]
 • استقلال هیئت مدیره بررسی تأثیر موجودی نقدی بهینه و انحراف از موجودی هدف بر میزان ارزش شرکت.شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 126-147]
 • استقلال هیات مدیره بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو) [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 128-140]
 • استقلال هیات مدیره موضوع: تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر پیچیدگی اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 138-154]
 • استقلال هیت مدیره تاثیر جریان های نقد آزاد، استقلال هیات مدیره و تمرکز مالکیت نهادی بر سطح سرمایه گذاری شرکت ها [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 121-141]
 • اسراتژی‌های تجدید ساختار بررسی نقش استراتژی‌های تجدید ساختار در ارزش ایجاد شده برای سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 148-170]
 • اشتراک دانش همکار بررسی تاثیر اشتراک دانش همکار و پشتیبانی رهبری بر عملکرد نواورانه و مالی با نقش موفقیت مدیریت دانش [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 36-44]
 • اشتیاق شغلی تاثیر گردش شغلی بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی توانمندی کارکنان در شهرداری ساوه [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 108-119]
 • اشتیاق شغلی تاثیر توانمندی کارکنان بر اشتیاق شغلی کارکنان شهرداری ساوه [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 120-126]
 • اشمالنباخ حسابداری ارزش جاری: مقایسه تطبیقی دیدگاه فریتز اشمیت و پیشگامان وی در مقابل نظریه ادواردز و بل [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 89-101]
 • اصول اخلاق حرفه‌ای حسابرس جایگاه حسابداری خلاقانه در بین حسابرسان ایران با تاکید بر آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابرسی [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 100-113]
 • اصول اخلاقی پارادوکس پاسخگویی: نگاهی ژرف [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 33-47]
 • اصول اخلاقی تاثیردرک اصول اخلاقی واستقلال برقضاوت اخلاقی باتاکید برنقش مداخله ارزش شخصی حسابرسان [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 46-59]
 • اصول اخلاقی اهمیت اخلاق و تاثیر آن در حرفه حسابداری [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 13-20]
 • اطلاعات بررسی جایگاه مدیریت دانش در تحقق اهداف سازمان [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 146-153]
 • اطلاعات تأثیر هوش تجاری در بازاریابی بر افزایش فروش در شرکت های تولیدی [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 91-100]
 • اطلاعات مالی و غیرمالی تبیین الگویی برای افشای داوطلبانه اطلاعات مالی و غیرمالی مدل‌های‌‌ کسب‌وکار [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 15-38]
 • اطمینان تاثیر انتخاب اطلاعات بر اطمینان و قضاوت حسابرس [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 1-18]
 • اظهار نظر تداوم فعالیت تاثیر اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود: نقش محدودیت مالی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 40-54]
 • اظهارنظر حسابرس تاثیر عوامل مرتبط با ویژگیهای حسابرسی با تغییر حسابرس مستقل از منظر صاحبکاران (مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 124-140]
 • اظهارنظر حسابرس بررسی ارتباط بین رتبه بندی شرکت‌ها و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 68-81]
 • اظهارنظر حسابرس بررسی رابطه اظهار نظر حسابرس و مدیریت ریسک با رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 94-108]
 • اظهار نظر حسابرسان مستقل رابطه حق الزحمه حسابرسی با وفاداری صاحبکار و اظهار نظر حسابرسان مستقل [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 127-144]
 • اظهارنظر حسابرسی بررسی رابطه بین گردش اجباری حسابرس و گزینش اظهارنظر حسابرسی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 54-62]
 • اظهارنظر حسابرسی بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 122-135]
 • اظهارنظر حسابرسی بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اظهارنظر حسابرس [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 15-26]
 • اعتبار برند بررسی تاثیر اعتبار نام تجاری بر قصد خرید مصرف کننده با نقش میانجی‌گری تعهد عاطفی مصرف کنندگان شهر تهران برند آدیداس [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 14-25]
 • اعتبار تجاری بررسی تأثیر محافظه کاری شرطی و سیاستهای پولی انقباضی بر اعتبار تجاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 59-78]
 • اعتبار تجاری بررسی تاثیر ارزش برند بر رابطه بین اعتبار تجاری و عملکرد آتی [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 48-62]
 • اعتبار تجاری بررسی رابطه درماندگی مالی و محدودیت‌های مالی با مقررات (مفاد) اعتبار تجاری [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 72-88]
 • اعتبار تجاری شرکت تاثیر محدودیت مالی و نوسانات وجه نقد بر اعتبار تجاری شرکت‌ها [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 114-128]
 • اعتبار تجاری شرکت‌ها بررسی اثر سوگیری قضاوتی مدیران بر ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و اعتبار تجاری شرکت‌ها [دوره 2، شماره 9، 1398، صفحه 21-39]
 • اعتبار تجاری شرکت‌ها رابطه بین نوسانات جریان نقد و اعتبار تجاری شرکت ها با تاکید بر حجم معاملات شرکت [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 57-69]
 • اعتبار شرکت بررسی تأثیر مدیریت ریسک شرکت و کمیته حسابرسی بر رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 20-32]
 • اعتبار هیئت‌مدیره تأثیر اعتبار و پاداش هیئت‌مدیره بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 28-39]
 • اعتماد بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر وفاداری نیکوکاران در موسسات خیریه ی قوچان با استفاده از روش دلفی فازی و روش معادلات ساختاری تفسیری [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 91-101]
 • اعتمادبنفس مدیریتی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت، مدیریت ریسک سازمانی و مدیریت سود واقعی با نقش تعدیل گری اعتماد بنفس مدیریتی [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 127-147]
 • اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل بررسی ارتباط بین اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل با بازده شرکت و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 67-87]
 • اعتمادبه‌نفس کاذب مدیریت بررسی تأثیر اعتماد به نفس کاذب و توانایی مدیریتی بر حق‌الزحمه حسابرسی به واسطه نقش تعدیلگر حاکمیت شرکتی [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 126-143]
 • اعتماد سازمانی بررسی تأثیر مدیریت تصویرپردازی و اعتماد سازمانی بر سلامت سازمانی در جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 102-116]
 • اعتماد عمومی بررسی نظریه حکمرانی خوب بر پایه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 1-12]
 • اعتماد مشتری بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی پایدار، تصویر برند بر وفاداری مشتری با نقش میانجی رضایت و اعتماد مشتری (سازمان بیمه مرکزی) [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 42-49]
 • اعلان سود ویژگی‌های کمیته حسابرسی و اعلان سود [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 47-62]
 • افزایش فروش و عملکرد تأثیر هوش تجاری در بازاریابی بر افزایش فروش در شرکت های تولیدی [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 91-100]
 • افزایش قیمت خودرو تاثیر تحریم های آمریکا بر خود کفایی صنعت خودرو ایران [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 132-138]
 • افشاط اطلاعات مالی بررسی تأثیر افشای اطلاعات مالی بر هزینه سرمایه با تأکید بر نقش میانجی سرمایه فکری [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 126-142]
 • افشای اجباری ضعف کنترل های داخلی تاثیر افشای اجباری ضعف کنترل های داخلی بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 117-132]
 • افشای اختیاری رابطه گرایش های احساسی سرمایه گذاران و تغییرات قیمت سهام با افشای اختیاری [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 127-143]
 • افشای اطلاعات آینده نگر بررسی رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و نوسان پذیری بازده سهام [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 1-11]
 • افشای اطلاعات آینده نگر تاثیر شهرت شرکت و مالکیت نهادی بر رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و نوسان پذیری بازده سهام [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 1-16]
 • افشای داوطلبانه بررسی ارتباط بین افشای اطلاعات، رشد شرکت و هزینه سرمایه [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 119-130]
 • افشای داوطلبانه تبیین الگویی برای افشای داوطلبانه اطلاعات مالی و غیرمالی مدل‌های‌‌ کسب‌وکار [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 15-38]
 • افشای داوطلبانه اطلاعات کارکنان محرک افشای اطلاعات منابع انسانی در گزارش سالانه شرکت ها با تاکید بر رویکرد ذی نفعان [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 48-57]
 • افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی بررسی تاثیر اندازه حسابرس بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی و حق الزحمه حسابرسی [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 40-53]
 • افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر محیط نهادی بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و تقاضای حسابرسی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 45-60]
 • افشای سرمایه فکری تأثیر افشای مدیریت ریسک سازمانی و افشای سرمایه فکری بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 135-156]
 • افشای مدیریت ریسک سازمانی تأثیر افشای مدیریت ریسک سازمانی و افشای سرمایه فکری بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 135-156]
 • افشای مسئولیت اجتماعی تأثیر فرهنگ و حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 119-134]
 • افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بررسی ارتباط بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و همزمانی قیمت سهام با تأکید بر مالکیت نهادی [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 27-40]
 • افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها بررسی ارتباط افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب مالیاتی با تأکید بر نقش ساختار مالکیت [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 131-146]
 • افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی تأثیر هموارسازی سود و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر عملکرد بازار شرکت [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 1-13]
 • افق سرمایه گذاران نهادی تاثیر افق دید سرمایه گذاران نهادی بر هزینه های نمایندگی در قراردادهای بدهی [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 180-193]
 • اقتصاد کلان مروری بر ادبیات نظری تجربی در خصوص تأثیر شرایط اقتصاد کلان بر ریسک حسابرسی [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 12-18]
 • اقتصادی نقش اخلاق کسب و کار در مسئولیت اجتماعی شرکت ها [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 61-73]
 • اقلام تعهدی رابطه بین دستکاری سود و نرخ مؤثر مالیاتی [دوره 2، شماره 7، 1398، صفحه 33-48]
 • اقلام تعهدی پیش بینی درماندگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر اقلام تعهدی و جریانات نقدی [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 94-107]
 • اقلام تعهدی بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش افزوده بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 44-57]
 • اقلام تعهدی اختیاری بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و بازده پرتفوی سهام: رشدی یا ارزشی؟ [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 87-105]
 • اقلام تعهدی اختیاری بررسی تاثیر قابلیت مقایسه حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و اقلام تعهدی اختیاری [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 34-47]
 • اقلام تعهدی اختیاری بررسی ارتباط بین رتبه بندی شرکت‌ها و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 68-81]
 • اقلام تعهدی غیر اختیاری بررسی تاثیر قابلیت مقایسه حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و اقلام تعهدی اختیاری [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 34-47]
 • اقلام تعهدی غیرعادی بررسی تاثیر مالکیت دولتی برمحتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی غیر اختیاری [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 47-66]
 • الگوسازی معادلات ساختاری بررسی تأثیر عوامل مالی و غیرمالی مؤثر بر شکاف مالیاتی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-16]
 • الگوی جریان نقدی دیکینسون بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و اجتناب مالیاتی با رویکرد مقایسه ای صنایع [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 150-167]
 • امید به زندگی بررسی تاثیر هزینه‌های بهداشت و درمان بر امید به زندگی در ایران [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 90-103]
 • انتخاب اطلاعات تاثیر انتخاب اطلاعات بر اطمینان و قضاوت حسابرس [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 1-18]
 • انتخاب حسابرس بررسی تاثیر وابستگی به گروه تجاری بر انتخاب حسابرس [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 1-27]
 • انتخاب حسابرس بررسی رابطه تنوع جنسیتی مدیران، حق الزحمه حسابرس و انتخاب حسابرس [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 1-26]
 • انتخاب حسابرس مستقل تاثیر ارتباطات سیاسی بر حق الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس مستقل [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 28-42]
 • انتظارات سهامداران تبیین و ارائه الگویی برای سنجش افشاء زیست محیطی و ارزیابی اثر آن بر عملکرد شرکت [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 77-92]
 • انحراف از موجودی هدف بررسی تأثیر موجودی نقدی بهینه و انحراف از موجودی هدف بر میزان ارزش شرکت.شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 126-147]
 • انحراف در گزارشگری مالی ارتباط کمیته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی [دوره 2، شماره 11، 1398، صفحه 76-92]
 • اندازه حسابرس بررسی تاثیر دوره تصدی مدیرعامل بر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی با تاکید بر نوع حسابرس [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 1-15]
 • اندازه حسابرس تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال ورشکستگی شرکتها [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 132-143]
 • اندازه حسابرس بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اظهارنظر حسابرس [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 15-26]
 • اندازه حسابرس بررسی تاثیر اندازه حسابرس بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی و حق الزحمه حسابرسی [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 40-53]
 • اندازه حسابرسی تاثیر عوامل مرتبط با ویژگیهای حسابرسی با تغییر حسابرس مستقل از منظر صاحبکاران (مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 124-140]
 • اندازه شرکت ارتباط کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 1-16]
 • اندازه شرکت تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ورشکستگی مالی در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 1-18]
 • اندازه شرکت تاثیر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 42-56]
 • اندازه شرکت رابطه بین برخی ویژگی های شرکت و حق الزحمه حسابرس [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 14-28]
 • اندازه شرکت تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد اقتصادی شرکت [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 1-17]
 • اندازه شرکت ارزیابی تاثیر رشد، اندازه و ساختار سرمایه شرکت بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش مدل سازی معادلات ساختاری [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 27-47]
 • اندازه شرکت ارزیابی تأثیر خطر سقوط قیمت سهام بر قدرت مدیر عامل با تأکید بر اندازه شرکت [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 48-63]
 • اندازه شرکت عوامل مؤثر بر تأخیر در گزارش حسابرسی [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 1-16]
 • اندازه شرکت بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر رابطه بین باورهای ناهمگن سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 113-125]
 • اندازه شرکت بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اظهارنظر حسابرس [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 15-26]
 • اندازه شرکت حسابرسی بررسی تأثیر هزینه غیرعادی حسابرسی و اندازه شرکت حسابرسی بر ارزش گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 85-102]
 • اندازه شرکت حسابرسی رابطه بین مالکیت مدیریتی، اندازه شرکت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 107-122]
 • اندازه کمیته حسابرسی تأثیر نوع مالکیت بر رابطه میان رتبه‌بندی موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 74-88]
 • اندازه کمیته حسابرسی نقش ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر رابطه بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 60-76]
 • اندازه کمیته حسابرسی بررسی نقش تعدیل گر ویژگی های کمیته حسابرسی بر رابطه بین کارایی عملکرد حسابرس داخلی و اثر بخشی کنترل های داخلی [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 53-67]
 • اندازه کمیته حسابرسی ویژگی‌های کمیته حسابرسی و اعلان سود [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 47-62]
 • اندازه موسسه حسابرسی بررسی تاثیر حسابرسی داوطلبانه و حسابرسی الزامی بر مدیریت سود با توجه به اندازه موسسات حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 133-145]
 • اندازه موسسه حسابرسی رابطه میان درماندگی مالی با تأخیر گزارش حسابرسی با میانجی‌گری اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تنوع صاحبکار [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 1-13]
 • اندازه هیأت مدیره عوامل مؤثر بر تأخیر در گزارش حسابرسی [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 1-16]
 • انداز ه هیئت مدیر ه تاثیر دانش مالی و اندازه هیئت مدیره بر گزارشگری متقلبانه [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 89-101]
 • اندازه هیئت‌مدیره بررسی تأثیر ترکیب هیئت‌مدیره بر سودآوری آتی شرکت‌های بیمه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 131-144]
 • اندازه هیئت مدیره بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت مدیره بر ریسک خطای پیش بینی سود [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 18-31]
 • انطباق مالیاتی تأثیر نوع مالکیت بر رابطه میان رتبه‌بندی موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 74-88]
 • انطباق مالیاتی نقش ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر رابطه بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 60-76]
 • انعطاف پذیری مالی تأثیر ارتباطات سیاسی بر انعطاف پذیری مالی شرکت [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 61-72]
 • انعطاف پذیری مالی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر انعطاف پذیری مالی شرکت [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 122-134]
 • انقلاب صنعتی مروری بر چشم اندازهای حسابرسی در حال ظهور در عصر انقلاب صنعتی چهارم [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 54-68]
 • انگیزه های کارکنان تاثیر رهبری اصیل، ارزش اخلاقی موسسه و انگیزه های کارکنان در رفتار ناکارآمد حسابرسان [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 43-56]
 • انگیزه‌های هموارسازی سود مروری نظری بر رابطه توانایی مدیریتی و هموارسازی سود [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 136-155]
 • انواع فساد اداری رویکردهای پیشگیری از فساد اداری ضرروتی اساسی در استقرار یک دولت سالم و شفاف [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 10-33]
 • اهداف حسابرسی نقش هوش مصنوعی در تحقق اهداف حسابرسی صورت های مالی: پیامدها و راهکارها [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 127-135]
 • اهرم مالی تأثیر سطوح مختلف اهرم مالی بر ارتباط بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و عملکرد شرکت [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 19-31]
 • اهرم مالی بررسی تأثیر اهرم مالی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1398، صفحه 1-11]
 • اهرم مالی بررسی رابطه غیرخطی بین تمرکز مالکیت و اهرم مالی با نقش میانجی کنترل خانوادگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران [دوره 2، شماره 11، 1398، صفحه 30-45]
 • اهرم مالی ارتباط کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 1-16]
 • اهرم مالی وابستگی معاملات و هزینه های حسابرسی: نقش عملکرد حسابرسی داخلی [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 1-13]
 • اهرم مالی بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 32-47]
 • اهرم مالی تاثیر ارتباطات سیاسی بر تصمیمات مالی [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 19-31]
 • اهرم مالی بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر رابطه بین باورهای ناهمگن سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 113-125]
 • اهرم مالی نقش تعدیلگر تمرکز بازار صنعت بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و تأمین مالی شرکت [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 96-109]
 • اهرم مالی بررسی اثر مالیات شرکت و اهرم مالی بر ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 154-167]
 • اهرم مالی‌ تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر روش‌های تأمین مالی [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 125-136]
 • اهرم مالی بانک تأمین مالی و اهرم مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 96-108]
 • اهمیت استانداردهای حسابداری مروری بر پیامدهای اقتصادی استانداردهای حسابدای [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 115-126]
 • ایدئولوژی نهادگرایی در حسابداری [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 19-35]
 • ایمنی بیمار تأثیر وضعیت نوآوری تیمی بر درک پرستاران از ایمنی بیمار در بیمارستان‌های دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 83-95]
 • اینترنت اشیاء بررسی تاثیر روشهای فناوری اطلاعات بر کیفیت اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 141-158]

ب

 • ب کاربرد منطق نوتروسوفیک در تکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 73-104]
 • بازار گرایی بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر بازار گرایی بانک‌ها [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 1-12]
 • بازارگرایی بررسی تأثیر بازارگرایی و ابعاد آن بر عملکرد شرکتهای بیمه پاسارگاد در شهر تهران [دوره 2، شماره 9، 1398، صفحه 40-48]
 • بازارهای مالی ارزیابی کیفیت سود با ریسک و بازده : شواهدی از مدل بازگشت چند عاملی [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 103-115]
 • بازاریابی تعاملی ارائه مدل حفظ و نگه‌داری مشتریان از دیدگاه بازاریابی تعاملی در صنعت بانکداری (مورد مطالعه بانک تجارت استان تهران) [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 93-109]
 • بازاریابی خریدار تاثیر ارزش برند از طریق متغیر تعدیلگر بازاریابی خریدار بر وفاداری رفتاری مشتریان مورد مطالعه (فروشگاههای زنجیره ای شهروند غرب تهران) [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 123-133]
 • بازاریابی رابطه مند بررسی تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر قدردانی از مشتریان و مزیت رقابتی در نمایندگی‌های سایپا شهر اردبیل [دوره 2، شماره 7، 1398، صفحه 66-81]
 • بازاریابی شبکه ای(چند سطحی) استراتژی های بازاریابی شبکه ای و اجرای آن در ترویج محصولات [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 46-53]
 • بازخرید سهام سیاست‌های پولی غیر متعارف و بازخرید سهام:در سطح شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 69-84]
 • بازده رابطه بین نقدینگی، اهرم مالی، رشد فروش و بهای تمام شده با نوسانات قیمت و بازده سهام درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 142-153]
 • بازده تعدیل‌شده رابطه نسبت قیمت به سود با بازده سهام و ریسک کل شرکت‌ها [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 83-95]
 • بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر فاکتورهای مالی بر کوته بینی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 63-78]
 • بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر مدیریت ریسک بر رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهام [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 1-14]
 • بازده حقوق صاحبان سهام مدیریت سود و رفتار سرمایه گذاری شرکت ها با بازده حقوق صاحبان سهام [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 105-119]
 • بازده دارایی تأثیر فاکتورهای مالی بر کوته بینی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 63-78]
 • بازده دارایی ها بررسی تاثیرقیمت نفت و نوسانات آن بر بازده دارایی شرکت‌ها پذیرفته شده در صنعت شیمیایی و پالایشی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 34-48]
 • بازده دارایی ها بررسی رابطه بین تنوع بخشی شرکت ها و کیفیت اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 85-96]
 • بازده سرمایه‌گذاری رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 29-40]
 • بازده سرمایه‌گذاری بررسی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 110-121]
 • بازده سرمایهگذاری تأثیر هزینه سرمایه ضمنی حقوق صاحبان سهام بر بازده سرمایه گذاری شرکت با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 106-118]
 • بازده سرمایه گذاری و سود خالص معیار حسابداری ارزیابی میانداد در مقایسه باسایر معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 77-89]
 • بازده سهام بررسی قابلیت استفاده از نسبت دوپونت به منظور پیش‎بینی سودآوری و ﺑﺎﺯﺩﻩ سهام (مطالعه موردی: صنعت دارویی بورس تهران) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 77-89]
 • بازده سهام تأثیر شوک‌های قیمت نفت خام بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 69-85]
 • بازده سهام بررسی ارتباط بین اختیار مدیران، خالص دارایی‌های عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 31-48]
 • بازده سهام تاثیر بحران اقتصادی بر عملکرد مالی و بازده سهام شرکت‌ها [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 26-38]
 • بازده سهام بررسی تأثیر کوته‌بینی مدیر بر جریان‌های نقد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 136-154]
 • بازده سهام بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو) [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 128-140]
 • بازده سهام تأثیر گزارشگری زیست‌محیطی بر کیفیت افشا و ارتباط آنها با بازده سهام [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 1-13]
 • بازده سهام بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و بازده پرتفوی سهام: رشدی یا ارزشی؟ [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 87-105]
 • بازده سهام بررسی رابطه خطر سقوط قیمت سهام، آشفتگی مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 122-138]
 • بازده سهام بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر رابطه بین باورهای ناهمگن سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 113-125]
 • بازده سهام بررسی رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و نوسان پذیری بازده سهام [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 1-11]
 • بازده سهام بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 78-95]
 • بازده سهام بررسی تاثیر تغییر مدیریت بر محتوی اطلاعاتی قیمت سهام [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 91-103]
 • بازده سهام تاثیر جریان نقدی عملیاتی بر بازده سهام و پایداری سود [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 84-94]
 • بازده سهام مطالعه تاثیر استقلال کمیته حسابرسی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و بازده سهام [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 136-144]
 • بازده شرکت بررسی ارتباط بین اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل با بازده شرکت و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 67-87]
 • بازده غیرعادی بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیر عامل بر رابطه بین نگه داشت وجه نقد و بازده غیرعادی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 79-89]
 • بازده غیرعادی سهام تاثیر خطای پیش‌بینی سود با مدیریت سود و بازده غیرعادی [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 1-16]
 • بازده غیرعادی سهام تاثیر کوته بینی مدیران بر بازده غیرعادی سهام با تاکید بر سرمایه گذاران نهادی [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 91-102]
 • بازده مازاد مطالعه تأثیر نوع اظهارنظر حسابرس بر رابطه بین سطح نگه‌داشت وجه‌نقد و بازده مازاد [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 35-45]
 • بازده هر سهم رابطه نسبت قیمت به سود با بازده سهام و ریسک کل شرکت‌ها [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 83-95]
 • بازنماگرایی عینیت‌گرایی در حسابداری [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 98-112]
 • بانک نقش تعدیل کننده سرمایه در رابطه بین ایجاد نقدینگی و ریسک ورشکستگی بانک در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 99-119]
 • بانک تجارت ارائه مدل حفظ و نگه‌داری مشتریان از دیدگاه بازاریابی تعاملی در صنعت بانکداری (مورد مطالعه بانک تجارت استان تهران) [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 93-109]
 • بانکداری عملکرد بانکداری الکترونیک و نتایج مربوط رضایت مشتری [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 102-111]
 • بانکداری الکترونیک عملکرد بانکداری الکترونیک و نتایج مربوط رضایت مشتری [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 102-111]
 • بانک سپه اثر مدیریت دانش بر بهبود رفتارهای نوآوانه با نقش میانجی هوش تجاری در بانک سپه تبریز [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 1-12]
 • بانک ملی عملکرد بانکداری الکترونیک و نتایج مربوط رضایت مشتری [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 102-111]
 • بانک ملی ایران بررسی تاثیر غنی سازی شغلی بر کاهش فلات زدگی شغلی کارکنان (مورد مطالعه کارکنان شعب بانک ملی استان آذربایجانشرقی ) [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 63-72]
 • بانک‌ها بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر بازار گرایی بانک‌ها [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 1-12]
 • بانکها و شرکتهای بیمه بررسی تاثیر پذیرش IFRS بر مدیریت ریسک و کیفیت افشا [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 24-50]
 • باورهای ناهمگون سرمایه‌گذاران بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر رابطه بین باورهای ناهمگن سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 113-125]
 • بحران اقتصادی تاثیر بحران اقتصادی بر عملکرد مالی و بازده سهام شرکت‌ها [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 26-38]
 • بحران مالی تاثیر گزارشگری مالی متقلبانه بر بحران مالی با تاکید بر معاملات با اشخاص وابسته [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 17-30]
 • بحران مالی بررسی ارتباط بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی، بحران مالی و احتمال ورشکستگی با تاکید بر کیفیت سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 101-118]
 • بحران مالی بررسی ارتباط بین ارتباطات سیاسی با بحران مالی شرکتها و حق الزحمه حسابرسی [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 68-82]
 • بر اجتناب مالیاتی بررسی تأثیر حساسیت سرمایه‌گذاری وجه نقد بر اجتناب مالیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1398، صفحه 95-107]
 • برنامه‌ریزی حسابرسی داخلی بررسی نقش حسابرسی داخلی بر کنترل ریسک [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 66-80]
 • برنامه ریزی عدد صحیح مختلط ارائه مدل طراحی شبکه لجستیک مستقیم و معکوس با در نظر گرفتن هزینه گارانتی برای محصول باز تولید شده [دوره 2، شماره 9، 1398، صفحه 62-77]
 • برنامه ریزی منابع انسانی بررسی تأثیر برنامه های برنامه ریزی منابع انسانی در دستیابی به هدف استراتژیک بر عملکرد موثر و مزیت رقابتی شرکت [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 120-130]
 • برنامه‌های توانمند سازی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی شاخصی در اجرای اثربخش مدیریت عملکرد [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 34-65]
 • برند تاثیر ارزش برند از طریق متغیر تعدیلگر بازاریابی خریدار بر وفاداری رفتاری مشتریان مورد مطالعه (فروشگاههای زنجیره ای شهروند غرب تهران) [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 123-133]
 • بسته بندی ارائه مدل تاثیر عشق به برند، بسته بندی و قیمت آن بر قصد خرید مجدد مشتریان از صنعت پوشاک ورزشی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 1-15]
 • بعد اجتماعی بررسی ارتباط بین عملکرد اجتماعی شرکت و پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 61-73]
 • بعد کیفیت درک شده بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر وفاداری نیکوکاران در موسسات خیریه ی قوچان با استفاده از روش دلفی فازی و روش معادلات ساختاری تفسیری [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 91-101]
 • بعد محیطی بررسی ارتباط بین عملکرد اجتماعی شرکت و پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 61-73]
 • بلاک چین بررسی تاثیرات تحریم های بین المللی در تعاملات بانکی بین المللی شرکت های ایرانی در بستر بلاک چین [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 92-104]
 • بلاکچین بررسی تاثیر روشهای فناوری اطلاعات بر کیفیت اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 141-158]
 • بندهای گزارش حسابرس بررسی تأثیر دوره تصدی و استقلال حسابرس بر تعداد بندهای گزارش حسابرس [دوره 2، شماره 8، 1398، صفحه 41-55]
 • بهای تاریخی حسابداری ارزش جاری: مقایسه تطبیقی دیدگاه فریتز اشمیت و پیشگامان وی در مقابل نظریه ادواردز و بل [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 89-101]
 • بهای تمام شده کالای فروش رفته رابطه عدم اطمینان محیطی با رفتار هزینه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 77-90]
 • بهبود عملکرد سازمانی بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان گلپایگانی شهر قم [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 16-31]
 • بهبود عملکرد شغلی تأثیر معنویت بر بهبود عملکرد شغلی در شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 112-122]
 • بهبود کارایی بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات (مورد مطالعه: صنعت داروسازی در شهر مشهد) [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 148-159]
 • بهبود وضعیت مالی ارائه مدل بهینه مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی با رویکرد بهبود وضعیت مالی و سود آوری با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 33-45]
 • بهره وری بررسی تاثیر اثربخشی سیستم حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران در شرکت های تولیدی استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 70-84]
 • بهره وری بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای و ارزش برند شرکت بیمه بر وفاداری مشتریان [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 134-149]
 • بهره وری تاثیر کارایی و بهره وری در عملکرد شهرداری ها [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 57-65]
 • بهره وری تاثیرارزش دارایی های نامشهود بر سودآوری، بهره‌وری، ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و ارزش بازار در شرکتهای بورسی و فرابورسی [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 66-81]
 • بهره وری بازاریابی سنجش بهره وری بازاریابی: آنچه که هم اکنون می دانیم [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 135-166]
 • بهره‌وری کارکنان بررسی تاثیر بهره‌وری کارکنان بر رابطه بین مسئولیت‌های اجتماعی و عملکرد مالی [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 135-147]
 • بهنگام بودن بررسی تاثیر اثربخشی سیستم حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران در شرکت های تولیدی استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 70-84]
 • بهنگام بودن بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای و ارزش برند شرکت بیمه بر وفاداری مشتریان [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 134-149]
 • بهنگامی اطلاعات تاثیر کیفیت افشای اطلاعاتی مالی بر عملکرد واقعی شرکت [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 97-110]
 • بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تأثیر به‌کارگیری بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی( مطالعه موردی: تأمین اجتماعی استان اردبیل) [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 137-154]
 • بورس بررسی تاثیر پاندمی کووید- 19 بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش در بورس اوراق بهادار [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 111-125]
 • بورس اوراق بهادار رابطه حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 92-109]
 • بورس اوراق بهادار تاثیر اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود: نقش محدودیت مالی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 40-54]
 • بورس اوراق بهادار بررسی رابطه احتمال ورشکستگی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 127-134]
 • بورس اوراق بهادار بررسی تئوری چشم انداز و رفتار ریسک پذیری تصمیم گیرندگان در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 84-96]
 • بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی اثر ساختار مالکیت شرکت های خانوادگی بر پاداش هیات مدیره تحت تاثیر ارتباطات سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 88-103]
 • بورس اوراق بهادار تهران تاثیر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 42-56]
 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیر عامل بر رابطه بین نگه داشت وجه نقد و بازده غیرعادی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 79-89]
 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین تغییر مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد و عملکرد مالی شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 74-89]
 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی تاثیر شاخص های مسئولیت اجتماعی شرکت بر روش های مدیریت ریسک در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 65-83]
 • بورس اوراق بهادار تهران رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 29-40]
 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه بین چرخه تبدیل نقد و عملکرد شرکت [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 82-97]
 • بورس اوراق بهادار تهران تاثیر ارتباطات سیاسی بر ارزش شرکت و سودآوری (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 94-106]
 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی تاثیر کووید-۱۹ بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 59-77]
 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه بین تخلف در گزارشگری مالی و مشوق‌های عملکرد مدیرعامل [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 105-119]
 • بورس اوراق بهادار تهران تاثیر سیاست های پولی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 73-84]
 • بورس اوراق بهادار تهران تاثیر چسبندگی هزینه بر کیفیت افشای مالی در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 86-97]
 • بورس اوراق بهادار تهران رابطه بین دوره تصدی مدیرعامل و ارزش وجوه نقد مازاد [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 82-93]
 • بورس اوراق بهادار تهران نقش اعضای هیات مدیره زن بر ارزش شرکت و مسئولیت اجتماعی (شواهدی از: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 101-117]
 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر واکنش تاخیری قیمت سهام [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 51-66]
 • بورس اوراق بهادار تهران تاثیر شرایط نااطمینانی سیاسی بر نوسانات قیمت سهام و سودآوری (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 21-31]
 • بورس اوراق بهادار تهران.' تاثیر ساختار مالکیت و الزامات قانونی کفایت سرمایه بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 26-46]
 • بورس اوراق بهادارتهران بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با فرار مالیاتی و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1398، صفحه 49-65]
 • بورس اوراق بهادارتهران کیفیت حسابرسی در جهت خلق ارزش : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 49-62]
 • بورس تهران بررسی تأثیر کوته‌بینی مدیر بر جریان‌های نقد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 136-154]
 • بورس تهران بررسی نقش هزینه‌های سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 85-95]
 • بیش ارزشیابی سهام بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر بیش ارزشیابی سهام [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 22-42]
 • بیش اطمینانی مدیران بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر متنوع سازی شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 1-13]
 • بیش اطمینانی مدیریت بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 20-34]
 • بیش‌اطمینانی مدیریتی مطالعه تأثیر بیش‌اطمینانی مدیریتی بر رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و مدیریت سود [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 37-50]
 • بیش اعتمادی تأثیر نوسانات نرخ تورم بر ارتباط بین بیش اعتمادی مدیران و بیش سرمایه‌گذاری [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 46-59]
 • بیش اعتمادی مدیران بررسی تأثیر سازوکارهای نظارت بیرونی بر ارتباط بین بیش‌اعتمادی مدیران و بیش‌سرمایه‌گذاری (مطالعه موردی در صنعت دارو) [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 119-130]
 • بیش اعتمادی مدیران تأثیر تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بر رابطه میان بیش اعتمادی مدیران و درماندگی مالی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 113-126]
 • بیش اعتمادی مدیران رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 29-40]
 • بیش اعتمادی مدیران بررسی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 110-121]
 • بیش اعتمادی مدیران نقش ویژگی‌های روانشناختی مدیران بر رابطه بین مالکیت شرکت‌های خانوادگی و سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 31-43]
 • بیش اعتمادی مدیران‌ تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر روش‌های تأمین مالی [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 125-136]
 • بیش اعتمادی مدیر عامل بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیر عامل بر رابطه بین نگه داشت وجه نقد و بازده غیرعادی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 79-89]
 • بیش سرمایه‌گذاری تأثیر نوسانات نرخ تورم بر ارتباط بین بیش اعتمادی مدیران و بیش سرمایه‌گذاری [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 46-59]
 • بیش سرمایه‌گذاری توانایی مدیریت، کیفیت کنترل داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 17-30]
 • بیش سرمایه گذاری بررسی تأثیر سازوکارهای نظارت بیرونی بر ارتباط بین بیش‌اعتمادی مدیران و بیش‌سرمایه‌گذاری (مطالعه موردی در صنعت دارو) [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 119-130]
 • بیکاری اثرات و پیامدهای تحریم‌های اقتصادی دولت ایالات متحده آمریکا [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 139-157]
 • بیمارستان بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان گلپایگانی شهر قم [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 16-31]
 • بیمارستان نگرشی بر شناسایی و طراحی مدل مطلوب مهندسی هزینه در بیمارستانهای دولتی (با تاکید برفرایند محوری) [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 90-105]
 • بیمارستان تأثیر مهارت‌های کوانتومی مدیریت در شکل گیری رفتار کاری نوآورانه با اتکا به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و مدیریت دانش: مطالعه موردی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 88-99]
 • بیماری کرونا (کووید-19) بررسی تاثیر بیماری کرونا (کووید-19) بر عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط استان اردبیل) [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 83-93]
 • بیمه مرکزی تاثیر ویژگی‌های فرآیند حسابداری بر سیستم‌های اطلاعات حسابداری در سازمان‌ بیمه مرکزی [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 1-16]
 • بین المللی سازی آیا بین المللی سازی بر مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر دارد؟ [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 89-104]

پ

 • پاداش اجرایی بررسی تجربی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و میزان حساسیت عملکرد نسبت به پاداش مدیر اجرایی [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 117-136]
 • پاداش مدیران تأثیر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین پاداش مدیران و حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 90-109]
 • پاداش مدیران بررسی تأثیر اهرم مالی و پاداش مدیریتی و نوسان‌پذیری بازده سهام شرکت‌ها [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 64-77]
 • پاداش نقدی بررسی رابطه بین پاداش نقدی و عملکرد بانک با تاکید بر نقش مدیریت سود [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 1-11]
 • پاداش هیئت‌مدیره تأثیر اعتبار و پاداش هیئت‌مدیره بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 28-39]
 • پاداش هیئت مدیره تاثیر رتبه‌بندی موسسات حسابرسی بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و پاداش هیئت مدیره [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 90-107]
 • پاداش هیئت مدیره بررسی تاثیر پیچیدگی عملیات و پاداش هیئت مدیره بر تاخیر در گزارشگری مالی [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 139-159]
 • پاداش هیات مدیره ارزیابی اثر ساختار مالکیت شرکت های خانوادگی بر پاداش هیات مدیره تحت تاثیر ارتباطات سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 88-103]
 • پاسخ صاحبکار بررسی تاثیر نوع پرس و جوی حسابرس بر پاسخ دریافتی از صاحبکار [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 128-136]
 • پاسخگویی پارادوکس پاسخگویی: نگاهی ژرف [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 33-47]
 • پاندمی کووید- 19 بررسی تاثیر پاندمی کووید- 19 بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش در بورس اوراق بهادار [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 111-125]
 • پایداری سود بررسی ارتباط بین عملکرد اجتماعی شرکت و پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 61-73]
 • پایداری سود ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 75-91]
 • پایداری سود تاثیر اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود: نقش محدودیت مالی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 40-54]
 • پایداری سود تاثیر استقلال حسابرس بر رابطه بین چرخش موسسه حسابرسی و پایداری سود [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 74-86]
 • پایداری سود بررسی تاثیر مالکیت دولتی برمحتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی غیر اختیاری [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 47-66]
 • پایداری سود تاثیر مدیریت سود واقعی بر پایداری و آگاهی بخشی سود [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 1-18]
 • پایداری سود تاثیر جریان نقدی عملیاتی بر بازده سهام و پایداری سود [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 84-94]
 • پایداری شرکت نقش ویژگی‌های سازمانی در رابطه بین شیوه‌های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 38-58]
 • پرداخت سود سهام رابطه نگهداشت وجه نقد، سرمایه در گردش و پرداخت سود سهام با سیاست های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 1-19]
 • پرستاران تأثیر وضعیت نوآوری تیمی بر درک پرستاران از ایمنی بیمار در بیمارستان‌های دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 83-95]
 • پرسشنامه بونتیس بررسی دارایی نامشهود سرمایه فکری در تحقیقات داخلی [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 61-76]
 • پشتیبانی رهبری بررسی تاثیر اشتراک دانش همکار و پشتیبانی رهبری بر عملکرد نواورانه و مالی با نقش موفقیت مدیریت دانش [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 36-44]
 • پورتفولیوی بهینه ارائه ی مدلی مبتنی بر ارزش در معرض ریسک به منظور تعیین پورتفولیوی بهینه ی سهام (مطالعه ی موردی شرکت سرمایه گذاری غدیر) [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 91-107]
 • پوشاک ورزشی ارائه مدل تاثیر عشق به برند، بسته بندی و قیمت آن بر قصد خرید مجدد مشتریان از صنعت پوشاک ورزشی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 1-15]
 • پویایی هیئت مدیره تاثیر پویایی هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت های مالی [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 41-52]
 • پیاده سازی IFRS بررسی تاثیر پذیرش IFRS بر مدیریت ریسک و کیفیت افشا [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 24-50]
 • پیامدهای اقتصادی مروری بر پیامدهای اقتصادی استانداردهای حسابدای [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 115-126]
 • پیچیدگی اطلاعات حسابداری موضوع: تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر پیچیدگی اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 138-154]
 • پیچیدگی شرکت رابطه بین پیچیدگی شرکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 70-82]
 • پیچیدگی عملیات بررسی تاثیر پیچیدگی عملیات و پاداش هیئت مدیره بر تاخیر در گزارشگری مالی [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 139-159]
 • پیچیدگی کار بررسی تأثیر جهت گیری هدف، خودکارآمدی و پیچیدگی کار بر عملکرد قضاوتی حسابرسان [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 69-82]
 • پیش بینی حرکات سود مطالعه نقش و تأثیر داده های حسابداری و XBRL برارتقاء پیش بینی حرکات سود [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 14-25]
 • پیش بینی حرکات سود پیش بینی حرکات سود با استفاده از داده های حسابداری و XBRL [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 1-17]
 • پیش بینی درماندگی مالی پیش بینی درماندگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر اقلام تعهدی و جریانات نقدی [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 94-107]
 • پیش‌بینی سود درماندگی مالی و خطای پیش‌بینی سود مدیران: با تاکید بر کیفیت حسابرسی [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 14-28]
 • پیش بینی سود توسط مدیریت رابطه بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و پیش بینی های سود توسط مدیریت [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 51-64]
 • پیش بینی های سود رابطه بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و پیش بینی های سود توسط مدیریت [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 51-64]
 • پیشینه دانش مالی مدیرعامل کارایی هیئت مدیره و عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت: نقش تعدیلی پیشینه دانش مالی مدیرعامل [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 108-127]

ت

 • تأخیر ارائه در گزارش مالی بررسی نقش روابط سیاسی با دولت در به هنگام بودن اطلاعات با توجه به مالکیت خودی [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 9-23]
 • تأخیر عادی گزارش حسابرسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر تأخیر عادی و غیر عادی گزارش حسابرسی [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 73-87]
 • تأخیر غیر عادی گزارش‌ حسابرسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر تأخیر عادی و غیر عادی گزارش حسابرسی [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 73-87]
 • تأخیر گزارش حسابرسی رابطه میان درماندگی مالی با تأخیر گزارش حسابرسی با میانجی‌گری اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تنوع صاحبکار [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 1-13]
 • تأمین مالی تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه توانایی مدیران و تأمین مالی و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 128-142]
 • تأمین مالی نقش تعدیلگر تمرکز بازار صنعت بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و تأمین مالی شرکت [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 96-109]
 • تأمین مالی تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر روش‌های تأمین مالی [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 125-136]
 • تأمین مالی از حیث امکان رجوع اولویت بندی روش های سرمایه گذاری در پروژه های نفتی با استفاده از روش ویکور [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 109-121]
 • تأمین مالی مشارکتی اولویت بندی روش های سرمایه گذاری در پروژه های نفتی با استفاده از روش ویکور [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 109-121]
 • تئوری بازی مروری بر پیامدهای اقتصادی استانداردهای حسابدای [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 115-126]
 • تئوری چشم انداز بررسی تئوری چشم انداز و رفتار ریسک پذیری تصمیم گیرندگان در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 84-96]
 • تئوری دورکاری مورگان بررسی رضایت کارکنان از دورکاری برعملکرد سازمانی اساس تئوری دورکاری مورگان [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 82-93]
 • تئوری ذی نفعان محرک افشای اطلاعات منابع انسانی در گزارش سالانه شرکت ها با تاکید بر رویکرد ذی نفعان [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 48-57]
 • تئوری محدودیت معیار حسابداری ارزیابی میانداد در مقایسه باسایر معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 77-89]
 • تئوری مطلوبیت چندشاخصه ارائه الگوی انتخاب تامین کننده سبز با رویکرد تلفیق تکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 1-22]
 • تئوری نمایندگی بررسی تأثیر تضاد نمایندگی بر عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 83-96]
 • تاپسیس بررسی عملکرد فروشگاه های زنجیره ای شهروند با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 15-24]
 • تاثیر رهبری تحول آفرین بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی با نقش میانجی عدالت رویه ای و نقش تعدیلگر فرصت های رشد شغلی (سازمان بیمه مرکزی) [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 32-43]
 • تاثیر مدرک تحصیلی مدیرعامل رابطه مدرک تحصیلی مدیرعامل و عدم اطمینان اقتصادی با حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 17-31]
 • تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی عوامل مؤثر بر تأخیر در گزارش حسابرسی [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 1-16]
 • تاخیر در گزارشگری مالی بررسی تاثیر پیچیدگی عملیات و پاداش هیئت مدیره بر تاخیر در گزارشگری مالی [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 139-159]
 • تاخیر گزارش حسابرسی رابطه تیپ شخصیتی و تاخیردرگزارش حسابرس مستقل [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 83-100]
 • تاخیر گزارش حسابرسی بررسی تاثیر مدیریت سود و هموارسازی سود برتاخیر گزارش حسابرسی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 14-27]
 • تامین کننده سبز ارائه الگوی انتخاب تامین کننده سبز با رویکرد تلفیق تکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 1-22]
 • تامین مالی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 33-52]
 • تامین مالی بررسی رابطه بین مازاد بدهی و عملکرد جاری (میزان استخدام، سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت و تنش مالی) شرکت‌های کوچک و متوسط در بازار سرمایه ایران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 101-121]
 • تامین مالی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر ظرفیت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 18-32]
 • تامین مالی تأمین مالی و اهرم مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 96-108]
 • تامین مالی از طریق بازار سرمایه اولویت بندی روش های سرمایه گذاری در پروژه های نفتی با استفاده از روش ویکور [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 109-121]
 • تامین مالی خارجی رابطه بین محدودیت مالی و حساسیت جریان های نقدی با تامین مالی خارجی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 1-14]
 • تبعیض جنسیتی تاثیر جنسیت و وابستگی در دوران کودکی بر ارتقای شغلی حسابداران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 77-91]
 • تجارت اکترونیک بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات (مورد مطالعه: صنعت داروسازی در شهر مشهد) [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 148-159]
 • تجدید ارائه صور تهای مالی تاثیر دانش مالی و اندازه هیئت مدیره بر گزارشگری متقلبانه [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 89-101]
 • تجدید ارائه صورت‌های مالی بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین تجدید ارائه صورت‎های مالی و سطوح مختلف نگهداشت وجه نقد در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 97-112]
 • تجدید ارائه صورتهای مالی تاثیر شفافیت اطلاعات بر رابطه بین تجدید ارایه صورتهای مالی و کمیته حسابرسی [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 29-47]
 • تجدید ارائه صورتهای مالی تاثیر پویایی هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت های مالی [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 41-52]
 • تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت تأثیر تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بر رابطه میان بیش اعتمادی مدیران و درماندگی مالی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 113-126]
 • تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بررسی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 110-121]
 • تجربه تاثیر انتخاب اطلاعات بر اطمینان و قضاوت حسابرس [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 1-18]
 • تجربه حسابرس بررسی تاثیر تجربه حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 1-16]
 • تجربه خرید آنلاین بررسی رابطه استفاده از رسانه های اجتماعی با تجربه خرید آنلاین و جستجوی پیش از خرید مصرف کننده [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 38-44]
 • تجربه شغلی بررسی تاثیر ابعاد شخصیت بر رفتار مشتری گرا با نقش میانجی تجربه شغلی و تعهد سازمانی [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 136-155]
 • تجربه کمیته حسابرسی تأثیر تمرکز بازار حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تجربه کمیته حسابرسی بر قیمت‌گذاری حسابرسی [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 79-90]
 • تجربه مدیرعامل بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیرعامل بر عملکرد بانک [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 1-14]
 • تجربه مدیریت رابطه بین ویژگی های مدیرعامل، نگهداری وجوه نقد و تلاش حسابرس [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 50-66]
 • تجزیه و تحلیل ومدیریت فرایندها تجزیه و تحلیل و مدیریت فرایندها ISO 9001:2015 مطالعه موردی: شرکت ایران تابلو [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 51-61]
 • تحریفات مالی بررسی تاثیر تحریفات مالی بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش معاملات با اشخاص وابسته [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 1-13]
 • تحریفات مالی" بررسی تاثیر کمیته حسابرسی بر کاهش تحریفات مالی با تاکید بر تخصص حسابرس در صنعت [دوره 2، شماره 8، 1398، صفحه 68-84]
 • تحریک احساسات سرمایه گذاران بررسی نقش رسانه های نوشتاری در تحریک احساسات سرمایه‌گذاران و ایجاد حباب قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 137-150]
 • تحریم تاثیر تحریم های آمریکا بر خود کفایی صنعت خودرو ایران [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 132-138]
 • تحریم اقتصادی اثرات و پیامدهای تحریم‌های اقتصادی دولت ایالات متحده آمریکا [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 139-157]
 • تحریم بانک مرکزی تأثیر تحریم بانک مرکزی بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1398، صفحه 56-67]
 • تحریم نفتی بررسی تاثیرقیمت نفت و نوسانات آن بر بازده دارایی شرکت‌ها پذیرفته شده در صنعت شیمیایی و پالایشی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 34-48]
 • تحریم های اقتصادی تأثیر بحرانهای اقتصادی و رشد اقتصادی بر چسبندگی هزینه [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 1-17]
 • تحریم های بین المللی بررسی تاثیرات تحریم های بین المللی در تعاملات بانکی بین المللی شرکت های ایرانی در بستر بلاک چین [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 92-104]
 • تحصیلات تکمیلی نقش و اهمیت تحصیلات تکمیلی دراخلاق و حرفه حسابداری (مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری آموزش عالی پرندک [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 39-48]
 • تحصیلات حسابرسان تاثیر میزان تحصیلات حسابرسان بر استرس حسابرس و کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 91-105]
 • تحصیلات مدیران بررسی تأثیر تحصیلات مدیران بر نگهداری وجوه نقد و ارزش مازاد وجوه نقد شرکت‌های بیمه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 91-106]
 • تخصص حسابرس تاثیر تخصص حسابرس و جریان وجوه نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق مالکانه شرکتها [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 86-100]
 • تخصص حسابرس بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی هیات مدیره بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 60-81]
 • تخصص حسابرس در صنعت رابطه میان درماندگی مالی با تأخیر گزارش حسابرسی با میانجی‌گری اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تنوع صاحبکار [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 1-13]
 • تخصص حسابرس در صنعت تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال ورشکستگی شرکتها [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 132-143]
 • تخصص حسابرس در صنعت اثر متقابل تخصص حسابرس در صنعت و تمرکز مالکیت بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 23-36]
 • تخصص حسابرس در صنعت تأثیر تمرکز بازار حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تجربه کمیته حسابرسی بر قیمت‌گذاری حسابرسی [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 79-90]
 • تخصص حسابرس در صنعت بررسی رابطه دوره تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 105-121]
 • تخصص صنعت حسابرس تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 47-58]
 • تخصص کمیته حسابرسی بررسی رابطه مدیریت سود و تخصص کمیته حسابرسی دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 36-45]
 • تخصص کمیته حسابرسی ویژگی‌های کمیته حسابرسی و اعلان سود [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 47-62]
 • تخصص مالی تأثیر نوع مالکیت بر رابطه میان رتبه‌بندی موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 74-88]
 • تخصص مالی نقش ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر رابطه بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 60-76]
 • تخصص مالی کمیته حسابرسی بررسی نقش تعدیل گر ویژگی های کمیته حسابرسی بر رابطه بین کارایی عملکرد حسابرس داخلی و اثر بخشی کنترل های داخلی [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 53-67]
 • تخلف در گزارشگری مالی بررسی رابطه بین تخلف در گزارشگری مالی و مشوق‌های عملکرد مدیرعامل [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 105-119]
 • تداوم حسابرسی بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی هیات مدیره بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 60-81]
 • ترفیع بررسی رابطه آمیخته های بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتری (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های آنلاین شهر مشهد) [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 107-116]
 • ترک خدمت کارکنان بررسی تاثیر جو سازمانی مسموم، استرس شغلی و فرسودگی شغلی بر تمایل ترک خدمت کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره برق شهر مشهد) [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 87-97]
 • ترکیب جنسیتی در اعضای هیئت مدیره بررسی تاثیر نفوذ مدیرعامل بر رابطه بین ترکیب جنسیتی در اعضای هیئت مدیره و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 98-110]
 • ترویج محصولات استراتژی های بازاریابی شبکه ای و اجرای آن در ترویج محصولات [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 46-53]
 • تسریع حسابرسی بررسی وجود تاثیر حسابرس داخلی و ویژگی های کمیته حسابرسی بر تسریع گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 48-66]
 • تسلط مدیرعامل بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 20-34]
 • تسهیم دانش بررسی تاثیر اتحاد استراتژیک بر تعالی سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: بانک ملی تبریز) [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 1-19]
 • تصاحب رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از انجام تصاحب با استفاده از معیارهای مالی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 66-87]
 • تصدی بلندمدت حسابرس بررسی رابطه بین دوره تصدی کوتاه‌مدت و بلندمدت حسابرس و محافظه‌کاری حسابداری [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 132-145]
 • تصدی کوتاه‌مدت حسابرس بررسی رابطه بین دوره تصدی کوتاه‌مدت و بلندمدت حسابرس و محافظه‌کاری حسابداری [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 132-145]
 • تصمیمات ساختار سرمایه ارتباط بین ریسک جریان نقدی و تصمیمات ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 119-135]
 • تصمیمات سرمایه‌گذاری بررسی رابطه بین رفتار سرمایه‌گذار و تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیریت با توجه به تصدی و سواد مالی مدیریت [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 58-71]
 • تصمیمات سرمایه گذاری تاثیر عدم اطمینان محیطی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 9، 1398، صفحه 49-61]
 • تصمیمات مالی شرکت تاثیر ارتباطات سیاسی بر تصمیمات مالی شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 73-84]
 • تصمیم گیری ارائه یک مدل منشور اخلاقی کاربردی برای تصمیم‌گیری درحرفه حسابداری [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 126-143]
 • تصمیم گیری استراتژیک حسابداران بررسی ارتباط جهت گیری بازار و عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی سیستم های حسابداری مدیریت [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 1-11]
 • تصمیم گیری چندشاخصه بررسی عملکرد فروشگاه های زنجیره ای شهروند با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 15-24]
 • تصمیم گیری مدیران بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابرسی داخلی و تصمیم گیری مدیران [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 64-76]
 • تصمیم‌گیری‌های سرمایه گذاری تاثیر افشای اجباری ضعف کنترل های داخلی بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 117-132]
 • تصویر برند بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی پایدار، تصویر برند بر وفاداری مشتری با نقش میانجی رضایت و اعتماد مشتری (سازمان بیمه مرکزی) [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 42-49]
 • تضاد نمایندگی بررسی تاثیر رقابت بازار محصول وتضاد نمایندگی بر ارزش نهایی وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 17-31]
 • تضاد نمایندگی رابطه حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 92-109]
 • تعامل تاثیر اراده، دانش، شناخت و تعامل کارکنان ارشد دستگاه های نظارتی بر مبارزه با پول شوئی [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 12-26]
 • تعاملات بانکی بین المللی بررسی تاثیرات تحریم های بین المللی در تعاملات بانکی بین المللی شرکت های ایرانی در بستر بلاک چین [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 92-104]
 • تعاملات رسانه های اجتماعی بررسی تأثیر تعاملات رسانه های اجتماعی بر قصد خرید و تعامل رفتاری مشتریان با تأکید بر عوامل منبع و محتوا [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 1-8]
 • تعامل رفتاری مشتریان بررسی تأثیر تعاملات رسانه های اجتماعی بر قصد خرید و تعامل رفتاری مشتریان با تأکید بر عوامل منبع و محتوا [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 1-8]
 • تعهد سازمانی بررسی تاثیر ابعاد شخصیت بر رفتار مشتری گرا با نقش میانجی تجربه شغلی و تعهد سازمانی [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 136-155]
 • تعهد سازمانی بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی با نقش میانجی عدالت رویه ای و نقش تعدیلگر فرصت های رشد شغلی (سازمان بیمه مرکزی) [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 32-43]
 • تعهد سازمانی تاثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری با نقش واسط فرهنگ و تعهد سازمانی [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 67-76]
 • تعهد عاطفی بررسی تاثیر اعتبار نام تجاری بر قصد خرید مصرف کننده با نقش میانجی‌گری تعهد عاطفی مصرف کنندگان شهر تهران برند آدیداس [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 14-25]
 • تعهد مدیریت ارشد تاثیر ارزش‌های اصلی پایداری بر مدیریت ریسک پایداری؛ با توجه به نقش‌های تعدیل کنندگی تعهد مدیریت ارشد و فشار ذینفعان(مطالعه موردی شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی استان تهران) [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 41-62]
 • تعهد و ویژگی های شخصیتی بررسی تاثیر فشارهای اجتماعی، تعهد و ویژگی های شخصیتی بر قضاوت حسابرسان [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 99-117]
 • تغییرات سود آتی بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و سود هرسهم بر تغییرات سود آتی [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 27-37]
 • تغییرات سود تقسیمی استانداردشده بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و سود هرسهم بر تغییرات سود آتی [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 27-37]
 • تغییرات قیمت سهام رابطه گرایش های احساسی سرمایه گذاران و تغییرات قیمت سهام با افشای اختیاری [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 127-143]
 • تغییر اظهارنظر حسابرس تأثیر حسابرسی داخلی بر رابطه بین تغییر اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 115-128]
 • تغییر حسابرس تاثیر عوامل مرتبط با ویژگیهای حسابرسی با تغییر حسابرس مستقل از منظر صاحبکاران (مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 124-140]
 • تغییر حسابرس بررسی ارتباط بین رتبه بندی شرکت‌ها و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 68-81]
 • تغییر مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین تغییر مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد و عملکرد مالی شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 74-89]
 • تغییر مدیریت بررسی تاثیر تغییر مدیریت بر محتوی اطلاعاتی قیمت سهام [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 91-103]
 • تغییر مدیریت تاثیر تغییر مدیریت بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 112-124]
 • تفاوت دفتری مالیات بررسی تاثیر تفاوت ارزش دفتری مالیات بر نوآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 1-12]
 • تفکر انتقادی نقش تفکر انتقادی حسابرسان در کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 41-55]
 • تفویض اختیار تفویض اختیار در سازمان ها و تفاوت تمرکزگرایی در مقابل تمرکززدایی کارکنان [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 90-100]
 • تقاضای حسابرسی تاثیر محیط نهادی بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و تقاضای حسابرسی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 45-60]
 • تقسیم سود بررسی رابطه تقسیم سود و اجتناب مالیاتی [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 1-11]
 • تقصیر مسئولیت مدنی شهرداری در قبال سلامت شهروندان [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 127-137]
 • تقلب ارتباط کمیته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی [دوره 2، شماره 11، 1398، صفحه 76-92]
 • تقلب مالی بهره گیری از رویکرد داده کاوی و شناسایی تقلب در صورت های مالی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 113-123]
 • تکانه‌های فروش نفت تأثیر شوک‌های قیمت نفت خام بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 69-85]
 • تکانه‌های قیمت نفت تأثیر شوک‌های قیمت نفت خام بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 69-85]
 • تکنولوژی اطلاعات بررسی موانع بکارگیری عاملهای هوشمند در حسابرسی مستقل [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 100-114]
 • تکنولوژیکی عوامل موثر بر اثربخشی یادگیری تیمی معلمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 102-112]
 • تکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه کاربرد منطق نوتروسوفیک در تکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 73-104]
 • تکنیک های حسابداری مدیریت مروری بر تاریخچه و تکنیک‌های حسابداری مدیریت [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 39-53]
 • تلاش حسابرس بررسی تاثیر گزارشگری پایداری زیست محیطی بر تلاش حسابرس و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران. [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 74-89]
 • تمایل به خرید بررسی تأثیر عوامل موثر بر تمایل کاربران به خرید اپلیکیشن های کاربردی [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 92-104]
 • تمایل به دستکاری بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی مدیران بر تمایل به دستکاری گزارش های مالی [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 129-144]
 • تمرکز تفویض اختیار در سازمان ها و تفاوت تمرکزگرایی در مقابل تمرکززدایی کارکنان [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 90-100]
 • تمرکز بازار حسابرسی تأثیر تمرکز بازار حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تجربه کمیته حسابرسی بر قیمت‌گذاری حسابرسی [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 79-90]
 • تمرکز بازار صنعت ارتباطات سیاسی نقش تعدیلگر تمرکز بازار صنعت بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و تأمین مالی شرکت [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 96-109]
 • تمرکز مالکیت بررسی رابطه غیرخطی بین تمرکز مالکیت و اهرم مالی با نقش میانجی کنترل خانوادگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران [دوره 2، شماره 11، 1398، صفحه 30-45]
 • تمرکز مالکیت تاثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 1-15]
 • تمرکز مالکیت بررسی تاثیر چسبندگی هزینه و تمرکز مالکیت بر ریسک شرکت [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 28-47]
 • تمرکز مالکیت عوامل مؤثر بر تأخیر در گزارش حسابرسی [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 1-16]
 • تمرکز مالکیت اثر متقابل تخصص حسابرس در صنعت و تمرکز مالکیت بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 23-36]
 • تمرکز مالکیت نهادی تاثیر جریان های نقد آزاد، استقلال هیات مدیره و تمرکز مالکیت نهادی بر سطح سرمایه گذاری شرکت ها [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 121-141]
 • تمرکز مشتری تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین تمرکز مشتری و مدیریت سود [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 76-88]
 • تمکین مالیاتی بررسی مولفه های موثر بر ارتقاء فرهنگ و تمکین مالیاتی مودیان سازمان امورمالیاتی کشور (مطالعه موردی : اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی) [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 29-46]
 • تنوع بین المللی بررسی رابطه تنوع بین المللی و رفتار وجه نقد در شرکت ها با توجه به نقش محدودیت مالی [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 35-53]
 • تنوع جنسیتی تاثیر تنوع جنسیتی بر رفتار نامتقارن هزینه های عمومی اداری و فروش [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 47-60]
 • تنوع جنسیتی مدیران بررسی رابطه تنوع جنسیتی مدیران، حق الزحمه حسابرس و انتخاب حسابرس [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 1-26]
 • تنوع جنسیتی مدیرعامل بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیرعامل بر عملکرد بانک [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 1-14]
 • تنوع صاحبکار رابطه میان درماندگی مالی با تأخیر گزارش حسابرسی با میانجی‌گری اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تنوع صاحبکار [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 1-13]
 • تنوع هیئت مدیره تاثیر تنوع هیئت مدیره بر ریسک پذیری شرکت با تببین نقش تعدیل گرِ اثرات استقلال هیئت مدیره، دوگانگی مدیر عامل و جریان های نقدی آزاد [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 102-121]
 • تنیدگی شغلی بررسی رابطه بین کاهش فرسودگی شغلی و تنیدگی شغلی کارکنان [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 32-61]
 • تهاجم مالیاتی بررسی تأثیر ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 32-54]
 • تهدیدها واکاوی تهدیدها و فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی از دیدگاه کارکنان شپترو [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 29-36]
 • توانائی مالی مدیران بررسی رابطه بین توانائی مالی مدیران با محدودیت مالی شرکتها در طی دوره رشد شرکتها [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 46-56]
 • توانایی سود توانایی سود و جریان نقد عملیاتی در توضیح ارزش ذاتی تحقق یافته شرکت [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 97-112]
 • توانایی مدیران تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه توانایی مدیران و تأمین مالی و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 128-142]
 • توانایی مدیران تاثیر توانایی مدیران بر رقابت در بازار محصول و رفتار شرکت [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 123-138]
 • توانایی مدیران توانایی مدیریت، کیفیت کنترل داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 17-30]
 • توانایی مدیریت تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه توانایی مدیریت با چسبندگی هزینه ها و مدیریت سود واقعی [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 29-47]
 • توانایی مدیریت بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و هزینه نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 144-163]
 • توانایی مدیریت تاثیر توانایی مدیریت بر محتوای اطلاعاتی سود با تاکید بر شهرت حسابرس [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 18-30]
 • توانایی مدیریت بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد سرمایه فکری [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 77-88]
 • توانایی مدیریت بررسی رابطه توانایی مدیریت و واکنش شدید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 62-76]
 • توانایی مدیریت بررسی تأثیر اعتماد به نفس کاذب و توانایی مدیریتی بر حق‌الزحمه حسابرسی به واسطه نقش تعدیلگر حاکمیت شرکتی [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 126-143]
 • توانایی مدیریت رابطه بین ویژگی های مدیرعامل، نگهداری وجوه نقد و تلاش حسابرس [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 50-66]
 • توانایی مدیریت بررسی نقش توانایی مدیریت بر رابطه بین مدیریت سود و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 96-113]
 • توانمندسازی روانشناختی تأثیر مهارت‌های کوانتومی مدیریت در شکل گیری رفتار کاری نوآورانه با اتکا به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و مدیریت دانش: مطالعه موردی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 88-99]
 • توانمند سازی و بهره وری استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی شاخصی در اجرای اثربخش مدیریت عملکرد [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 34-65]
 • توانمندی کارکنان تاثیر گردش شغلی بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی توانمندی کارکنان در شهرداری ساوه [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 108-119]
 • توانمندی کارکنان تاثیر توانمندی کارکنان بر اشتیاق شغلی کارکنان شهرداری ساوه [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 120-126]
 • توان‌مندی مدیران نقش توان مندی مدیران در کشف کلاه برداری گزارشگری مالی با در نظر گرفتن حضور و نفوذ صاحب منصبان دولتی در ارکان اداره شرکت ها با تعیین درجه سیاست دولتی بر اساس شاخص SA [دوره 2، شماره 9، 1398، صفحه 98-119]
 • تورم اثرات و پیامدهای تحریم‌های اقتصادی دولت ایالات متحده آمریکا [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 139-157]
 • توسعه اقتصادی نهادگرایی در حسابداری [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 19-35]
 • توسعه صادرات بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات (مورد مطالعه: صنعت داروسازی در شهر مشهد) [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 148-159]
 • توسعه منابع انسانی توسعه منابع انسانی با استفاده از آموزش های الکترونیکی [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 143-161]
 • تولید ناخالص داخلی رابطه مدیریت سود و چرخه های کسب سود در شرکت ها [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 63-72]
 • تولید ناخالص داخلی بررسی تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی بر میزان تغییرات افشای مسئولیت اجتماعی [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 1-12]
 • تیپ شخصیتی رابطه تیپ شخصیتی و تاخیردرگزارش حسابرس مستقل [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 83-100]

ث

 • ثبات سود بررسی تأثیر متنوع سازی شرکتی بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و ثبات سود: آزمون فرضیه اثر متنوع سازی [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 67-81]

ج

 • جذب استعداد بررسی تاثیر مدیریت استعداد و ابعاد آن بر سلامت سازمانی ( مطالعه موردی اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل) [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 106-122]
 • جذب سرمایه‌گذاری واکاوی تهدیدها و فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی از دیدگاه کارکنان شپترو [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 29-36]
 • جرائم بازار سرمایه آسیب شناسی رویه های موجود جهت رسیدگی به جرائم در بازار سرمایه و ارائه راهکارهای بهبود [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 49-64]
 • جریانات نقدی عملیاتی پیش بینی درماندگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر اقلام تعهدی و جریانات نقدی [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 94-107]
 • جریان نقد آزاد بررسی نقش تعدیلی استقلال هیئت‌مدیره بر رابطه بین جریان نقد آزاد و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 11، 1398، صفحه 93-107]
 • جریان نقد آزاد رابطه بین برخی ویژگی های شرکت و حق الزحمه حسابرس [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 14-28]
 • جریان نقد عملیاتی تاثیر جریانهای نقد عملیاتی در محدود کردن مدیریت سود تعهدی با توجه به نظارت مالکان نهادی [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 16-28]
 • جریان نقد عملیاتی توانایی سود و جریان نقد عملیاتی در توضیح ارزش ذاتی تحقق یافته شرکت [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 97-112]
 • جریان نقد عملیاتی مطالعه تاثیر نوع اظهارنظر حسابرس بر رابطه بین جریان نقد عملیاتی و احتمال ورشکستگی [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 125-135]
 • جریان نقدی عملیاتی تاثیر جریان نقدی عملیاتی بر بازده سهام و پایداری سود [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 84-94]
 • جریان های نقد آزاد تاثیر جریان های نقد آزاد، استقلال هیات مدیره و تمرکز مالکیت نهادی بر سطح سرمایه گذاری شرکت ها [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 121-141]
 • جریان های نقد آزاد تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری شرکت ها [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 97-123]
 • جریان‌های نقد عملیاتی بررسی تأثیر کوته‌بینی مدیر بر جریان‌های نقد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 136-154]
 • جریان‌های نقدی بررسی تأثیر نقدینگی شرکت بر رابطه بین محدودیت مالی و سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 53-64]
 • جریان های نقدی آزاد تاثیر تنوع هیئت مدیره بر ریسک پذیری شرکت با تببین نقش تعدیل گرِ اثرات استقلال هیئت مدیره، دوگانگی مدیر عامل و جریان های نقدی آزاد [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 102-121]
 • جریان وجوه نقد آزاد تاثیر تخصص حسابرس و جریان وجوه نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق مالکانه شرکتها [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 86-100]
 • جریان وجوه نقد عملیاتی تاثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد شرکت [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 13-33]
 • جستجوی پیش از خرید بررسی رابطه استفاده از رسانه های اجتماعی با تجربه خرید آنلاین و جستجوی پیش از خرید مصرف کننده [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 38-44]
 • جنسیت تاثیر جنسیت و وابستگی در دوران کودکی بر ارتقای شغلی حسابداران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 77-91]
 • جهانی سازی جهانی سازی، چالشی برای کنترل داخلی و حسابرسی در سیستم بانکی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 63-71]
 • جهت‌گیری زیست محیطی تأثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد زیست محیطی با نقش جهت‌گیری زیست محیطی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی کارکنان شهرداری منطقه 11تهران ) [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 54-63]
 • جهت گیری شریک تجاری حسابداران مدیریت تاثیر راهبرد تمایز، جهت گیری شریک تجاری حسابداران مدیریت و سیستم های حسابداری مدیریت بر فرآیند نوآوری اکتشافی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 146-162]
 • جهت گیری عملکرد بازار بررسی ارتباط جهت گیری بازار و عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی سیستم های حسابداری مدیریت [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 1-11]
 • جهت گیری هدف بررسی تأثیر جهت گیری هدف، خودکارآمدی و پیچیدگی کار بر عملکرد قضاوتی حسابرسان [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 69-82]
 • جو سازمانی مسموم بررسی تاثیر جو سازمانی مسموم، استرس شغلی و فرسودگی شغلی بر تمایل ترک خدمت کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره برق شهر مشهد) [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 87-97]

چ

 • چابکی سازمانی سنجش تاًثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی با در نظر گرفتن اثر فرهنگ سازمانی [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 92-100]
 • چابکی سازمانی بررسی نقش یادگیری سازمانی و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی شاهرود) [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 9-21]
 • چارچوب مدیریت حسابداری استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت برای گزارشگری غیرمالی شرکتها [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 120-137]
 • چارچوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی ارزیابی جایگاه مدل حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی در چارچوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 105-129]
 • چالش‌های حسابرسی مروری بر چشم اندازهای حسابرسی در حال ظهور در عصر انقلاب صنعتی چهارم [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 54-68]
 • چرخش اجباری حسابرسان بررسی رابطه بین گردش اجباری حسابرس و گزینش اظهارنظر حسابرسی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 54-62]
 • چرخش موسسه حسابرسی تاثیر استقلال حسابرس بر رابطه بین چرخش موسسه حسابرسی و پایداری سود [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 74-86]
 • چرخه PDCA تجزیه و تحلیل و مدیریت فرایندها ISO 9001:2015 مطالعه موردی: شرکت ایران تابلو [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 51-61]
 • چرخه تبدیل نقد بررسی رابطه بین چرخه تبدیل نقد و عملکرد شرکت [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 82-97]
 • چرخه تبدیل وجه نقد عوامل تعیین کننده رفتار سرمایه در گردش: در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 102-120]
 • چرخه عمر رابطه محدودیت های مالی و سرمایه گذاری: با تاکید بر الگوی جریان نقدی چرخه عمر [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 67-81]
 • چرخه عمر شرکت بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و اجتناب مالیاتی با رویکرد مقایسه ای صنایع [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 150-167]
 • چرخه عمر شرکت بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر محدودیت مالی طی چرخه عمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 119-134]
 • چرخه ی تجاری رقابت در بازار محصول و نگهداشت وجه نقد با تاکید بر نقش تعدیلگری چرخه تجاری [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 18-30]
 • چسبندگی هزینه تاثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 1-15]
 • چسبندگی هزینه بررسی تاثیر چسبندگی هزینه و تمرکز مالکیت بر ریسک شرکت [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 28-47]
 • چسبندگی هزینه تأثیر بحرانهای اقتصادی و رشد اقتصادی بر چسبندگی هزینه [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 1-17]
 • چسبندگی هزینه تاثیر چسبندگی هزینه بر کیفیت افشای مالی در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 86-97]
 • چسبندگی هزینه ها تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه توانایی مدیریت با چسبندگی هزینه ها و مدیریت سود واقعی [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 29-47]
 • چسپندگی رابطه عدم اطمینان محیطی با رفتار هزینه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 77-90]
 • چشم‌انداز حسابرسی مروری بر چشم اندازهای حسابرسی در حال ظهور در عصر انقلاب صنعتی چهارم [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 54-68]

ح

 • حاشیه سود خالص تأثیر فاکتورهای مالی بر کوته بینی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 63-78]
 • حاکمیت (راهبری) شرکتی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر متغیرهای مبتنی بر ارزش شرکت [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 134-149]
 • حاکمیت شرکتی تاثیر سرمایه فکری بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 15-26]
 • حاکمیت شرکتی تغییرات حاکمیت شرکتی بر گردش اعضای هیئت مدیره و هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 80-91]
 • حاکمیت شرکتی بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 19-30]
 • حاکمیت شرکتی بررسی تأثیر مدیریت ریسک شرکت و کمیته حسابرسی بر رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 20-32]
 • حاکمیت شرکتی بررسی تأثیر ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و تأخیر در گزارشگری مالی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 1-20]
 • حاکمیت شرکتی بررسی نقش ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد آتی بنگاه های انتفاعی (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 90-104]
 • حاکمیت شرکتی تأثیر محدودیت مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش تعدیلی اجتناب مالیاتی و حاکمیت شرکتی [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 66-80]
 • حاکمیت شرکتی تأثیر ساختار هیات مدیره و حاکمیت شرکتی برمعیارهای عملکرد و محافظه‌کاری غیرشرطی شرکت‌های ایرانی [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 82-101]
 • حاکمیت شرکتی بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر بیش ارزشیابی سهام [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 22-42]
 • حاکمیت شرکتی تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری شرکت ها [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 97-123]
 • حاکمیت شرکتی رابطه حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 92-109]
 • حاکمیت شرکتی بررسی ارتباط ویژگی های تیم ارشد مدیریت و مدیریت سود تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 110-118]
 • حاکمیت شرکتی بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر هزینه بدهی شرکت‌های بیمه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 1-13]
 • حاکمیت شرکتی بررسی نقش تعدیلگر ویژگی های شرکت بر تاثیر حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 31-53]
 • حاکمیت شرکتی موضوع: تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر پیچیدگی اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 138-154]
 • حاکمیت شرکتی تأثیر فرهنگ و حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 119-134]
 • حاکمیت شرکتی بررسی تأثیر قدرت بازار و رقابت در بازار محصول بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 65-82]
 • حاکمیت شرکتی تأثیر حاکمیت شرکتی و ارتباطات سیاسی بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 61-83]
 • حاکمیت شرکتی تاثیر کارایی هیات مدیره بر موفقیت بلند مدت شرکت در شرکت‌ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 123-135]
 • حاکمیت شرکتی بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابرسی داخلی و تصمیم گیری مدیران [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 64-76]
 • حاکمیت شرکتی تأثیر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین پاداش مدیران و حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 90-109]
 • حاکمیت شرکتی بررسی تأثیر اعتماد به نفس کاذب و توانایی مدیریتی بر حق‌الزحمه حسابرسی به واسطه نقش تعدیلگر حاکمیت شرکتی [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 126-143]
 • حاکمیت شرکتی بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی و حاکمیت شرکتی بر مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 55-68]
 • حاکمیت شرکتی حاکمیت شرکتی و ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 110-124]
 • حاکمیت شرکتی نقش تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی بر تأثیرات حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 54-69]
 • حاکمیت شرکتی مطلوب تأثیر کنترل داخلی و شایستگی‌های مدیر بر حاکمیت شرکتی مطلوب با تأکید بر نقش میانجی کیفیت سیستم‌ اطلاعات حسابداری مدیریت [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 1-25]
 • حالت ارتباطی بررسی تاثیر نوع پرس و جوی حسابرس بر پاسخ دریافتی از صاحبکار [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 128-136]
 • حباب قیمت سهام بررسی نقش رسانه های نوشتاری در تحریک احساسات سرمایه‌گذاران و ایجاد حباب قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 137-150]
 • حجم معاملات شرکت رابطه بین نوسانات جریان نقد و اعتبار تجاری شرکت ها با تاکید بر حجم معاملات شرکت [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 57-69]
 • حرفه ای گرایی بررسی رابطه استقلال، حرفه ای گرایی و شک و تردید حرفه ای با کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 79-98]
 • حرفه حسابداری نقش و اهمیت تحصیلات تکمیلی دراخلاق و حرفه حسابداری (مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری آموزش عالی پرندک [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 39-48]
 • حرفه حسابرسی وارسی استرس حسابرس [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 114-126]
 • حسابداران نقش حسابداران در شفافیت اقتصادی و مالی در جامعه [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 68-79]
 • حسابداری ارائه یک مدل منشور اخلاقی کاربردی برای تصمیم‌گیری درحرفه حسابداری [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 126-143]
 • حسابداری اهمیت اخلاق و تاثیر آن در حرفه حسابداری [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 13-20]
 • حسابداری ابری بررسی تاثیر روشهای فناوری اطلاعات بر کیفیت اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 141-158]
 • حسابداری اجتماعی نهادگرایی در حسابداری [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 19-35]
 • حسابداری بهای تمام شده‌ معیار حسابداری ارزیابی میانداد در مقایسه باسایر معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 77-89]
 • حسابداری خلاقانه جایگاه حسابداری خلاقانه در بین حسابرسان ایران با تاکید بر آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابرسی [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 100-113]
 • حسابداری ذهنی حسابداری ذهنی [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 58-74]
 • حسابداری محیط زیست موانع و مشکلات موثر بر آموزش و بکارگیری حسابداری زیست محیطی از منظر دانشجویان حسابداری [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 13-25]
 • حسابداری مدیریت مروری بر تاریخچه و تکنیک‌های حسابداری مدیریت [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 39-53]
 • حسابداری مدیریت نقش آگاهی و بکارگیری تکنیک حسابداری مدیریت در استراتژی تصمیم‌گیری مدیران شرکت‌ها [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 65-78]
 • حسابداری میانداد معیار حسابداری ارزیابی میانداد در مقایسه باسایر معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 77-89]
 • حسابرسان حسابرسی داخلی: اهمیت و کارایی [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 122-131]
 • حسابرسان نقش تفکر انتقادی حسابرسان در کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 41-55]
 • حسابرسان مستقل رابطه تیپ شخصیتی و تاخیردرگزارش حسابرس مستقل [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 83-100]
 • حسابرس داخلی تاثیر حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر نقش کمیته حسابرسی [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 26-40]
 • حسابرس داخلی جهانی سازی، چالشی برای کنترل داخلی و حسابرسی در سیستم بانکی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 63-71]
 • حسابرس شرکت تاثیر دوره تصدی مدیرعامل و حسابرس شرکت بر کیفیت حسابرسی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 16-33]
 • حسابرس مستقل مروری بر ادبیات نظری تجربی در خصوص تأثیر شرایط اقتصاد کلان بر ریسک حسابرسی [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 12-18]
 • حسابرس معتمد جایگاه حسابداری خلاقانه در بین حسابرسان ایران با تاکید بر آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابرسی [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 100-113]
 • حسابرسی پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) و نحوه برخورد حسابرسی داخلی [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 75-90]
 • حسابرسی داخلی بررسی نقش حسابرسی داخلی بر کنترل ریسک [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 66-80]
 • حسابرسی داخلی وابستگی معاملات و هزینه های حسابرسی: نقش عملکرد حسابرسی داخلی [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 1-13]
 • حسابرسی داخلی تأثیر حسابرسی داخلی، مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت فراگیر در شرکت های تولید کننده صنایع غذایی استان تهران [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 101-124]
 • حسابرسی داخلی تأثیر حسابرسی داخلی بر رابطه بین تغییر اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 115-128]
 • حسابرسی داخلی حسابرسی داخلی: اهمیت و کارایی [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 122-131]
 • حسابرسی داخلی پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) و نحوه برخورد حسابرسی داخلی [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 75-90]
 • حسابرسی داخلی بررسی نقش حسابرسی داخلی بر معاملات با اشخاص وابسته و حق‌الزحمه حسابرس [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 27-39]
 • حسابرسی محیط زیست موانع و مشکلات موثر بر آموزش و بکارگیری حسابداری زیست محیطی از منظر دانشجویان حسابداری [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 13-25]
 • حساسیت جریان های نقدی رابطه بین محدودیت مالی و حساسیت جریان های نقدی با تامین مالی خارجی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 1-14]
 • حساسیت سرمایه گذاری بررسی تأثیر ریسک مالیاتی بر حساسیت سرمایه‌گذاری [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 102-114]
 • حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد تاثیر هزینه های نمایندگی بر رابطه ساختار مالکیت و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 56-74]
 • حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی رابطه مدرک تحصیلی مدیرعامل و عدم اطمینان اقتصادی با حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 17-31]
 • حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکتی، هزینه های نمایندگی با حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 32-47]
 • حساسیت سرمایه‌گذاری وجه نقد بررسی تأثیر حساسیت سرمایه‌گذاری وجه نقد بر اجتناب مالیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1398، صفحه 95-107]
 • حساسیت سرمایه‌گذاری وجه نقد بررسی رابطه بین استقلال هیئت‌مدیره و حساسیت سرمایه‌گذاری وجه نقد با تأکید بردرماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 11، 1398، صفحه 46-60]
 • حساسیت عملکرد نسیت به پاداش مدیر اجرایی بررسی تجربی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و میزان حساسیت عملکرد نسبت به پاداش مدیر اجرایی [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 117-136]
 • حفظ و نگه‌داری مشتریان ارائه مدل حفظ و نگه‌داری مشتریان از دیدگاه بازاریابی تعاملی در صنعت بانکداری (مورد مطالعه بانک تجارت استان تهران) [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 93-109]
 • حق‌الزحمه حسابرس بررسی نقش حسابرسی داخلی بر معاملات با اشخاص وابسته و حق‌الزحمه حسابرس [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 27-39]
 • حق الزحمه حسابرس بررسی رابطه تنوع جنسیتی مدیران، حق الزحمه حسابرس و انتخاب حسابرس [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 1-26]
 • حق‌الزحمه حسابرسی بررسی تاثیر تجربه حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 1-16]
 • حق‌الزحمه حسابرسی بررسی ارتباط بین رتبه بندی شرکت‌ها و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 68-81]
 • حق‌الزحمه حسابرسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین پاداش مدیران و حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 90-109]
 • حق‌الزحمه حسابرسی بررسی تأثیر اعتماد به نفس کاذب و توانایی مدیریتی بر حق‌الزحمه حسابرسی به واسطه نقش تعدیلگر حاکمیت شرکتی [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 126-143]
 • حق‌الزحمه حسابرسی رابطه بین مالکیت مدیریتی، اندازه شرکت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 107-122]
 • حق الزحمه حسابرسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر حق الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس مستقل [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 28-42]
 • حق الزحمه حسابرسی ارتباط کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 1-16]
 • حق الزحمه حسابرسی بررسی ارتباط معاملات با اشخاص وابسته با حق الزحمه حسابرسی و گزارش مشروط حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 21-37]
 • حق الزحمه حسابرسی رابطه حق الزحمه حسابرسی با وفاداری صاحبکار و اظهار نظر حسابرسان مستقل [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 127-144]
 • حق الزحمه حسابرسی رابطه بین برخی ویژگی های شرکت و حق الزحمه حسابرس [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 14-28]
 • حق الزحمه حسابرسی بررسی ارتباط بین ارتباطات سیاسی با بحران مالی شرکتها و حق الزحمه حسابرسی [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 68-82]
 • حق الزحمه حسابرسی رابطه بین ویژگی های مدیرعامل، نگهداری وجوه نقد و تلاش حسابرس [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 50-66]
 • حق الزحمه حسابرسی بررسی تاثیر کیفیت کارمندان حسابداری بر حق الزحمه و محتوای گزارش حسابرسی [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 59-72]
 • حق الزحمه حسابرسی بررسی تاثیر اندازه حسابرس بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی و حق الزحمه حسابرسی [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 40-53]
 • حق الزحمه غیرعادی حسابرسی بررسی رابطه بین حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی با مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی [دوره 2، شماره 9، 1398، صفحه 78-97]
 • حقوق صاحبان سهام رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از انجام تصاحب با استفاده از معیارهای مالی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 66-87]
 • حکمرانی خوب بررسی نظریه حکمرانی خوب بر پایه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 1-12]
 • حمایت ادراک شده بررسی ارتباط حمایت ادراک شده کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی در دوران کرونا [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 1-15]
 • حمایت سازمانی ادراک شده نقش ادراک کارکنان از حمایت سازمانی در توسعه نوآوری سازمانی- مطالعه موردی: شعب بانک سپه استان فارس [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 25-44]

خ

 • خالص حقوق صاحبان سهام بررسی نقش استراتژی‌های تجدید ساختار در ارزش ایجاد شده برای سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 148-170]
 • خالص دارایی عملیاتی بررسی ارتباط بین اختیار مدیران، خالص دارایی‌های عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 31-48]
 • خدمات بررسی رابطه بین منابع درآمدی و وظایف شهرداری (مطالعه موردی: شهرداری تهران) [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 70-82]
 • خدمات عملکرد بانکداری الکترونیک و نتایج مربوط رضایت مشتری [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 102-111]
 • خدمات الکترونیکی مالیات بررسی تاثیر اجرای سامانه عملیات و خدمات الکترونیک مالیاتی بر میزان اثربخشی عملکرد سازمان امور مالیاتی از دیدگاه ممیزین مالیاتی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 124-136]
 • خدمات نوین منافع احساسی، اجتماعی و عملکردی در حوزه خدمات نوین شرکتهای صنعتی [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 48-59]
 • خرید مشتری تأثیر عوامل خرید مشتری بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی ارزش درک شده و رضایت مشتریان (مورد مطالعه: شرکتهای استارت آپ IT در شهر تبریز) [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 125-146]
 • خسارت مسئولیت مدنی شهرداری در قبال سلامت شهروندان [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 127-137]
 • خصوصی سازی بررسی تاثیر خصوصی سازی بر سود تقسیمی و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 108-118]
 • خطای پیش‌بینی تحلیل‌گران بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر نوسانات نامتعارف بازده سهام [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 41-54]
 • خطای پیش‌بینی سود تاثیر خطای پیش‌بینی سود با مدیریت سود و بازده غیرعادی [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 1-16]
 • خطای پیش بینی سود تاثیر خطای پیش بینی سود بر گرایش های احساسی سرمایه گذاران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 78-90]
 • خطای پیش بینی مدیریت تأثیر خطای پیش بینی مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری شرکت [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 48-62]
 • خطای نوع دوم حسابرسی درماندگی مالی و خطای پیش‌بینی سود مدیران: با تاکید بر کیفیت حسابرسی [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 14-28]
 • خطر سقوط قیمت سهام بررسی تاثیر گزارشگری مالی متقلبانه بر خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر مالکیت مدیریتی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 14-28]
 • خطر سقوط قیمت سهام ارتباط بین اجتناب مالیاتی و خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر هزینه‌های نمایندگی [دوره 2، شماره 7، 1398، صفحه 20-32]
 • خطر سقوط قیمت سهام بررسی تأثیر نوآوری شرکت بر رابطه بین رویه جسورانه مالیاتی و خطر سقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 101-118]
 • خطر سقوط قیمت سهام ارزیابی تاثیرساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی ، ساختارهیئت مدیره برخطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 106-122]
 • خطر سقوط قیمت سهام ارزیابی تأثیر خطر سقوط قیمت سهام بر قدرت مدیر عامل با تأکید بر اندازه شرکت [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 48-63]
 • خطر سقوط قیمت سهام بررسی رابطه خطر سقوط قیمت سهام، آشفتگی مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 122-138]
 • خط مشی گذاری عمومی فساد اداری و گلوگاههای آن در ساختار سازمانی و مدیریتی مورد مطالعه مراکز علمی و دانشگاهی (ستاد اداری و مراکز دانشگاه علمی کاربردی) [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 59-76]
 • خلاقیت بررسی ارتباط متقابل نوآوری سازمانی با کارآفرینی سازمانی و تأثیر آن بر بهبود یادگیری سازمانی [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 66-89]
 • خلق ارزش کیفیت حسابرسی در جهت خلق ارزش : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 49-62]
 • خلق دانش بررسی جایگاه مدیریت دانش در تحقق اهداف سازمان [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 146-153]
 • خوانایی گزارشگری مالی خوانایی‌گزارشگری‌مالی و هزینه‌های حسابرسی [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 112-126]
 • خودشیفتگی مدیران بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی مدیران بر تمایل به دستکاری گزارش های مالی [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 129-144]
 • خودشیفتگی مدیرعامل تأثیر خودشیفتگی مدیرعامل بر رابطه بین سوابق تحصیلی مدیرعامل و نگهداشت وجه نقد [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 14-32]
 • خودکارآمدی بررسی تأثیر جهت گیری هدف، خودکارآمدی و پیچیدگی کار بر عملکرد قضاوتی حسابرسان [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 69-82]
 • خودکارآمدی ارزیابی رابطه هوش هیجانی با خودکارآمدی با هدف کسب رضایت دانش آموزان (مطالعه موردی: دانش آموزان سرطانی) [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 17-27]
 • خودکفایی تاثیر تحریم های آمریکا بر خود کفایی صنعت خودرو ایران [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 132-138]

د

 • داده کاوی بهره گیری از رویکرد داده کاوی و شناسایی تقلب در صورت های مالی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 113-123]
 • داده های حسابداری مطالعه نقش و تأثیر داده های حسابداری و XBRL برارتقاء پیش بینی حرکات سود [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 14-25]
 • داده های حسابداری پیش بینی حرکات سود با استفاده از داده های حسابداری و XBRL [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 1-17]
 • دارایی های بازاریابی سنجش بهره وری بازاریابی: آنچه که هم اکنون می دانیم [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 135-166]
 • دارایی های نامشهود تاثیرارزش دارایی های نامشهود بر سودآوری، بهره‌وری، ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و ارزش بازار در شرکتهای بورسی و فرابورسی [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 66-81]
 • دامنه حسابرسی تاثیر عوامل مرتبط با ویژگیهای حسابرسی با تغییر حسابرس مستقل از منظر صاحبکاران (مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 124-140]
 • دانش تاثیر اراده، دانش، شناخت و تعامل کارکنان ارشد دستگاه های نظارتی بر مبارزه با پول شوئی [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 12-26]
 • دانش‌آموزان ابتدایی بررسی اثربخشی آموزش مجازی بر مهارت‌های حل مسئله دانش‌آموزان [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 65-72]
 • دانشجویان نقش و اهمیت تحصیلات تکمیلی دراخلاق و حرفه حسابداری (مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری آموزش عالی پرندک [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 39-48]
 • دانش حسابرسان بررسی عملکرد فرآیند حسابرسی مبتنی بر دانش حسابرسان از فناوری اطلاعات [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 73-98]
 • دانش سازمانی بررسی نقش یادگیری سازمانی و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی شاهرود) [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 9-21]
 • دانشگاه موانع و مشکلات موثر بر آموزش و بکارگیری حسابداری زیست محیطی از منظر دانشجویان حسابداری [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 13-25]
 • دانشگاه تبریز بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز [دوره 2، شماره 11، 1398، صفحه 1-17]
 • دانش مالی اعضای هیئت مدیره تاثیر ساختار مالکیت مدیریت و دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 163-179]
 • دانش مالی مدیرعامل ارزیابی تأثیر خطر سقوط قیمت سهام بر قدرت مدیر عامل با تأکید بر اندازه شرکت [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 48-63]
 • دانش مالی هیات مدیره تاثیر دانش مالی هیات مدیره بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و احتمال ورشکستگی شرکتها [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 135-147]
 • درآمد بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات (مورد مطالعه: صنعت داروسازی در شهر مشهد) [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 148-159]
 • درآمد عملیاتی بررسی تاثیر درآمد عملیاتی بر رشد شرکت با توجه به شاخص فلاکت اقتصادی در شرکتهای بیمه ای [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 155-165]
 • درآمدهای اختیاری بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و بازده پرتفوی سهام: رشدی یا ارزشی؟ [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 87-105]
 • درآمدهای شهرداری روش‌های افزایش درآمدهای پایدار و غیرپایدار در شهرداری [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 113-127]
 • درآمد های غیر عادی علامت دهی افزایش سود تقسیمی سهام در بازار سهام ایران- بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 77-89]
 • درخت تصمیم گیری بهره گیری از رویکرد داده کاوی و شناسایی تقلب در صورت های مالی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 113-123]
 • درک استفاده از تکنیک حسابداری نقش آگاهی و بکارگیری تکنیک حسابداری مدیریت در استراتژی تصمیم‌گیری مدیران شرکت‌ها [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 65-78]
 • درک حسابرسان ازحجم کارحسابرسی رابطه ی بین درک حسابرسان ازحجم کارحسابرسی، کیفیت حسابرسی و رضایت شغلی [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 27-41]
 • درماندگی مالی بررسی رابطه بین استقلال هیئت‌مدیره و حساسیت سرمایه‌گذاری وجه نقد با تأکید بردرماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 11، 1398، صفحه 46-60]
 • درماندگی مالی درماندگی مالی، کنترل داخلی و مدیریت سود [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 98-112]
 • درماندگی مالی تأثیر تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بر رابطه میان بیش اعتمادی مدیران و درماندگی مالی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 113-126]
 • درماندگی مالی رابطه میان درماندگی مالی با تأخیر گزارش حسابرسی با میانجی‌گری اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تنوع صاحبکار [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 1-13]
 • درماندگی مالی بررسی تأثیر درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد با تأکید بر فرصت رشد و محدودیت مالی [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 26-46]
 • درماندگی مالی بررسی تاثیر نسبت های مالی و ساختار مالکیت در پیش بینی درماندگی مالی [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 48-66]
 • درماندگی مالی تاثیر ریسک مالیاتی بر استراتژی شرکت در دوره درماندگی مالی [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 67-86]
 • درماندگی مالی درماندگی مالی و خطای پیش‌بینی سود مدیران: با تاکید بر کیفیت حسابرسی [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 14-28]
 • درماندگی مالی بررسی رابطه درماندگی مالی و محدودیت‌های مالی با مقررات (مفاد) اعتبار تجاری [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 72-88]
 • درماندگی مالی بر اساس ماده 141 قانون تجارت تاثیر درماندگی مالی بر نوسان پذیری سود [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 16-29]
 • درماندگی مالی تعدیل شده آلتمن تاثیر درماندگی مالی بر نوسان پذیری سود [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 16-29]
 • دقت اطلاعات مالی بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و بازده پرتفوی سهام: رشدی یا ارزشی؟ [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 87-105]
 • دقت اطلاعات مالی بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 78-95]
 • دلبستگی شغلی تاثیر سبک های رهبری بر دوسوتوانی سازمانی با نقش میانجی دلبستگی شغلی (مطالعه موردی: کارکنان ادارات امور مالیاتی غرب استان مازندران) [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 32-50]
 • دوران کرونا بررسی ارتباط حمایت ادراک شده کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی در دوران کرونا [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 1-15]
 • دورکاری بررسی رضایت کارکنان از دورکاری برعملکرد سازمانی اساس تئوری دورکاری مورگان [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 82-93]
 • دوره تصدی تاثیر دوره تصدی حسابرس بر محافظه کاری حسابرس [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 54-67]
 • دوره تصدی حسابرس بررسی تأثیر دوره تصدی و استقلال حسابرس بر تعداد بندهای گزارش حسابرس [دوره 2، شماره 8، 1398، صفحه 41-55]
 • دوره تصدی حسابرس نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی در بررسی ارتباط بین مدیریت سود و هزینه بدهی [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 111-130]
 • دوره تصدی حسابرس تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال ورشکستگی شرکتها [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 132-143]
 • دوره تصدی حسابرسی بررسی تأثیرفشارکاری حسابرس برکیفیت گزارشگری مالی باتأکیدبردوره تصدی حسابرس [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 77-90]
 • دوره تصدی مدیرعامل بررسی تاثیر دوره تصدی مدیرعامل بر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی با تاکید بر نوع حسابرس [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 1-15]
 • دوره تصدی مدیرعامل تاثیر دوره تصدی مدیرعامل و حسابرس شرکت بر کیفیت حسابرسی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 16-33]
 • دوره تصدی مدیرعامل رابطه بین دوره تصدی مدیرعامل و ارزش وجوه نقد مازاد [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 82-93]
 • دوره رشد شرکتها بررسی رابطه بین توانائی مالی مدیران با محدودیت مالی شرکتها در طی دوره رشد شرکتها [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 46-56]
 • دوسوتوانی سازمانی تاثیر سبک های رهبری بر دوسوتوانی سازمانی با نقش میانجی دلبستگی شغلی (مطالعه موردی: کارکنان ادارات امور مالیاتی غرب استان مازندران) [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 32-50]
 • دو گانگی مدیر عامل رابطه بین برخی ویژگی های شرکت و حق الزحمه حسابرس [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 14-28]
 • دوگانگی مدیر عامل تاثیر تنوع هیئت مدیره بر ریسک پذیری شرکت با تببین نقش تعدیل گرِ اثرات استقلال هیئت مدیره، دوگانگی مدیر عامل و جریان های نقدی آزاد [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 102-121]
 • دوگانگی مدیرعامل بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت مدیره بر ریسک خطای پیش بینی سود [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 18-31]
 • دوگانگی مدیرعامل بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیرعامل بر عملکرد بانک [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 1-14]
 • دوگانگی وظایف تأثیر دوگانگی وظایف مدیرعامل بر رابطه بین متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد شرکت [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 39-52]
 • دیتاهای بزرگ بررسی تاثیر روشهای فناوری اطلاعات بر کیفیت اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 141-158]
 • دیجیتال مارکتینگ تاثیر قابلیت های دیجیتال مارکتینگ و حسگری بازار بر عملکرد سازمانی [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 148-154]

ذ

 • ذهنی عینیت‌گرایی در حسابداری [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 98-112]

ر

 • راهبرد نوآوری بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت، راهبرد نوآوری، سرمایه انسانی و عملکرد فرآیند داخلی بر عملکرد مالی [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 67-81]
 • راهبری شرکتی مبانی راهبری شرکتی و عملکرد موسسات مالی [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 88-97]
 • راهبری شرکتی بررسی اثر راهبری شرکتی بر رابطه بین مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 49-63]
 • راهکارهای توانمند سازی کارکنان استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی شاخصی در اجرای اثربخش مدیریت عملکرد [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 34-65]
 • رتبه‌بندی اعتباری بررسی رابطه اظهار نظر حسابرس و مدیریت ریسک با رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 94-108]
 • رتبه بندی شرکت‌ها بررسی ارتباط بین رتبه بندی شرکت‌ها و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 68-81]
 • رتبه بندی موسسات حسابرسی تاثیر رتبه‌بندی موسسات حسابرسی بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و پاداش هیئت مدیره [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 90-107]
 • رتبه بندی موسسات حسابرسی بررسی تاثیر رتبه بندی موسسات حسابرسی بر مدیریت سود در شرکتهای بیمه ای [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 143-155]
 • رتبه بندی موسسات حسابرسی بررسی تاثیر انتخاب موسسات رتبه الف حسابرسی بر مدیریت سود و ارزش روز سهام شرکت [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 164-176]
 • رتبه بندی موسسات حسابرسی تاثیر محافظه کاری حسابرس و رتبه بندی موسسات حسابرسی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 1-15]
 • رتبه کنترل داخلی بررسی ارتباط رتبه کنترل داخلی شرکتها بانام تجاری و عملکرد [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 13-28]
 • رسانه های اجتماعی بررسی رابطه استفاده از رسانه های اجتماعی با تجربه خرید آنلاین و جستجوی پیش از خرید مصرف کننده [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 38-44]
 • رسانه های نوشتار بررسی نقش رسانه های نوشتاری در تحریک احساسات سرمایه‌گذاران و ایجاد حباب قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 137-150]
 • رشد اقتصادی تأثیر بحرانهای اقتصادی و رشد اقتصادی بر چسبندگی هزینه [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 1-17]
 • رشد اقتصادی بررسی تاثیر هزینه‌های بهداشت و درمان بر امید به زندگی در ایران [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 90-103]
 • رشد تولید ناخالص داخلی بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 78-95]
 • رشد شرکت بررسی تاثیر درآمد عملیاتی بر رشد شرکت با توجه به شاخص فلاکت اقتصادی در شرکتهای بیمه ای [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 155-165]
 • رشد شرکت بررسی ارتباط بین افشای اطلاعات، رشد شرکت و هزینه سرمایه [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 119-130]
 • رشد شرکت ارزیابی تاثیر رشد، اندازه و ساختار سرمایه شرکت بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش مدل سازی معادلات ساختاری [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 27-47]
 • رشد شرکت تاثیر رشد شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 63-77]
 • رضایت ارزیابی رابطه هوش هیجانی با خودکارآمدی با هدف کسب رضایت دانش آموزان (مطالعه موردی: دانش آموزان سرطانی) [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 17-27]
 • رضایت شغلی رابطه ی بین درک حسابرسان ازحجم کارحسابرسی، کیفیت حسابرسی و رضایت شغلی [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 27-41]
 • رضایت مشتری بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و وفاداری مشتریان با نقش استانداردهای اخلاقی، رضایت و اعتماد مشتریان (مطالعه موردی مشتریان بانک های خصوصی شهرستان بجنورد) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 31-38]
 • رضایت مشتری منافع احساسی، اجتماعی و عملکردی در حوزه خدمات نوین شرکتهای صنعتی [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 48-59]
 • رضایت مشتری بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی پایدار، تصویر برند بر وفاداری مشتری با نقش میانجی رضایت و اعتماد مشتری (سازمان بیمه مرکزی) [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 42-49]
 • رضایت مشتریان تأثیر عوامل خرید مشتری بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی ارزش درک شده و رضایت مشتریان (مورد مطالعه: شرکتهای استارت آپ IT در شهر تبریز) [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 125-146]
 • رضایتمندی کارکنان بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز [دوره 2، شماره 11، 1398، صفحه 1-17]
 • رضایتمندی گردشگران سنجش رضایتمندی گردشگران از کیفیت خدمات ارائه شده و انطباق آن با نیازمندی های فردی [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 28-34]
 • رضایتمندی مشتریان عملکرد بانکداری الکترونیک و نتایج مربوط رضایت مشتری [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 102-111]
 • رفتار بررسی میزان آگاهی، رفتار و نگرش کارکنان سازمان های دولتی در خصوص کرونا ویروس (کووید-19) (مطالعه موردی: معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان) [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 63-71]
 • رفتار اهدایی بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر وفاداری نیکوکاران در موسسات خیریه ی قوچان با استفاده از روش دلفی فازی و روش معادلات ساختاری تفسیری [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 91-101]
 • رفتار خرید مشتریان بررسی اثر موسیقی بر رفتار خرید مشتریان (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای رفاه مشهد) [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 55-67]
 • رفتار ریسک پذیری تصمیم گیرندگان بررسی تئوری چشم انداز و رفتار ریسک پذیری تصمیم گیرندگان در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 84-96]
 • رفتار سرمایه‌گذار بررسی رابطه بین رفتار سرمایه‌گذار و تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیریت با توجه به تصدی و سواد مالی مدیریت [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 58-71]
 • رفتار سرمایه گذاری شرکت ها مدیریت سود و رفتار سرمایه گذاری شرکت ها با بازده حقوق صاحبان سهام [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 105-119]
 • رفتار شرکت تاثیر توانایی مدیران بر رقابت در بازار محصول و رفتار شرکت [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 123-138]
 • رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی سیستم های کاری با عملکرد بالا بر رابطه بین رهبری تحول گرا و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان بیمه مرکزی) [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 44-58]
 • رفتار شهروندی سازمانی بررسی ارتباط حمایت ادراک شده کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی در دوران کرونا [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 1-15]
 • رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد زیست محیطی با نقش جهت‌گیری زیست محیطی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی کارکنان شهرداری منطقه 11تهران ) [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 54-63]
 • رفتار کاری نوآورانه تأثیر مهارت‌های کوانتومی مدیریت در شکل گیری رفتار کاری نوآورانه با اتکا به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و مدیریت دانش: مطالعه موردی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 88-99]
 • رفتار مالی سرمایه‌گذاران نقش تعدیل‌گر مالکیت نهادی بر رابطه بین هموارسازی سود و رفتار مالی سرمایه‌گذاران [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 18-31]
 • رفتار مشتری گرا بررسی تاثیر ابعاد شخصیت بر رفتار مشتری گرا با نقش میانجی تجربه شغلی و تعهد سازمانی [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 136-155]
 • رفتار ناکارآمد حسابرسان تاثیر رهبری اصیل، ارزش اخلاقی موسسه و انگیزه های کارکنان در رفتار ناکارآمد حسابرسان [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 43-56]
 • رفتار نامتقارن هزینه های عمومی اداری و فروش تاثیر ضعف کنترل داخلی بر رفتار نامتقارن هزینه‌های عمومی، اداری و فروش [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 38-53]
 • رفتار نامتقارن هزینه‌های فروش تاثیر تنوع جنسیتی بر رفتار نامتقارن هزینه های عمومی اداری و فروش [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 47-60]
 • رفتارهای نوآورانه اثر مدیریت دانش بر بهبود رفتارهای نوآوانه با نقش میانجی هوش تجاری در بانک سپه تبریز [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 1-12]
 • رفتار هزینه رابطه عدم اطمینان محیطی با رفتار هزینه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 77-90]
 • رفتار هزینه تأثیر عدم قطعیت در فروش بر رفتار هزینه [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 13-26]
 • رقابت بررسی تاثیر کارایی سرمایه فکری بر استراتژی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 51-64]
 • رقابت بازار محصول بررسی تاثیر رقابت بازار محصول وتضاد نمایندگی بر ارزش نهایی وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 17-31]
 • رقابت بازار محصول تأثیر رقابت بازار محصول بر کیفیت کنترل داخلی با تأکید بر نقش اجتماعی هیئت‌مدیره [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 122-147]
 • رقابت جهانی مروری بر تاریخچه و تکنیک‌های حسابداری مدیریت [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 39-53]
 • رقابت در بازار ارتباط بین سبقت در بازار کالا و مخاطره افت ارزش سهام [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 17-35]
 • رقابت در بازار اثر رقابت در بازار بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ریسک شرکت‌ [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 61-75]
 • رقابت در بازار محصول تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 82-100]
 • رقابت در بازار محصول بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر بیش ارزشیابی سهام [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 22-42]
 • رقابت در بازار محصول تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه توانایی مدیران و تأمین مالی و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 128-142]
 • رقابت در بازار محصول بررسی تأثیر قدرت بازار و رقابت در بازار محصول بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 65-82]
 • رقابت در بازار محصول مطالعه رابطه احتمال ورشکستگی و اجتناب مالیاتی با نقش متغیر تعدیل‌گر رقابت در بازار محصول [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 84-97]
 • رقابت در بازار محصول تاثیر توانایی مدیران بر رقابت در بازار محصول و رفتار شرکت [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 123-138]
 • رقابت در بازار محصول رقابت در بازار محصول و نگهداشت وجه نقد با تاکید بر نقش تعدیلگری چرخه تجاری [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 18-30]
 • رقابت گرایی بررسی تأثیر بازارگرایی و ابعاد آن بر عملکرد شرکتهای بیمه پاسارگاد در شهر تهران [دوره 2، شماره 9، 1398، صفحه 40-48]
 • رکود چرخه کسب سود رابطه مدیریت سود و چرخه های کسب سود در شرکت ها [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 63-72]
 • رکود و رونـق اقتصادی تأثیر بحرانهای اقتصادی و رشد اقتصادی بر چسبندگی هزینه [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 1-17]
 • رگرسیون گشتاور تعمیم یافته ارتباط بین قرارداد بدهی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 28-44]
 • رهبری اصیل تاثیر رهبری اصیل، ارزش اخلاقی موسسه و انگیزه های کارکنان در رفتار ناکارآمد حسابرسان [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 43-56]
 • رهبری تحول آفرین بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر کارآفرینی سازمانی [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 123-131]
 • رهبری تحول آفرین تاثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری با نقش واسط فرهنگ و تعهد سازمانی [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 67-76]
 • رهبری تحول گرا نقش میانجی سیستم های کاری با عملکرد بالا بر رابطه بین رهبری تحول گرا و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان بیمه مرکزی) [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 44-58]
 • رهبری تحولی تبیین رابطه سبک های رهبری تحولی، فرهنگ سازمانی و عملکرد (پیش نیازهایی برای عملکرد پایدار سازمان‌های بخش دولتی و خصوصی) [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 55-68]
 • روابط سیاسی ریسک سیاسی و هزینه حقوق صاحبان سهام با تاکید بر نقش تعدیل کننده روابط‌سیاسی [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 87-98]
 • روابط سیاسی با دولت بررسی نقش روابط سیاسی با دولت در به هنگام بودن اطلاعات با توجه به مالکیت خودی [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 9-23]
 • روان رنجوری رابطه تیپ شخصیتی و تاخیردرگزارش حسابرس مستقل [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 83-100]
 • روانشناسی شخصیت رابطه تیپ شخصیتی و تاخیردرگزارش حسابرس مستقل [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 83-100]
 • روش ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده آل ارائه الگوی انتخاب تامین کننده سبز با رویکرد تلفیق تکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 1-22]
 • روش دلفی روش‌های افزایش درآمدهای پایدار و غیرپایدار در شهرداری [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 113-127]
 • روش نوسان ارائه الگوی انتخاب تامین کننده سبز با رویکرد تلفیق تکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 1-22]
 • روش ها و ابزارهای هموارسازی سود مروری نظری بر رابطه توانایی مدیریتی و هموارسازی سود [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 136-155]
 • روش های حسابرسی بررسی رابطه دوره تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 105-121]
 • روش های مدیریت ریسک بررسی تاثیر شاخص های مسئولیت اجتماعی شرکت بر روش های مدیریت ریسک در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 65-83]
 • رونق چرخه کسب سود رابطه مدیریت سود و چرخه های کسب سود در شرکت ها [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 63-72]
 • رویه جسورانه مالیاتی بررسی تأثیر نوآوری شرکت بر رابطه بین رویه جسورانه مالیاتی و خطر سقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 101-118]
 • رویه های رسیدگی به جرائم آسیب شناسی رویه های موجود جهت رسیدگی به جرائم در بازار سرمایه و ارائه راهکارهای بهبود [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 49-64]
 • ریسک بررسی رابطه نقدینگی با ریسک پذیری بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 81-99]
 • ریسک نقش تعدیل کننده سرمایه در رابطه بین ایجاد نقدینگی و ریسک ورشکستگی بانک در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 99-119]
 • ریسک جهانی سازی، چالشی برای کنترل داخلی و حسابرسی در سیستم بانکی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 63-71]
 • ریسک رابطه معیارهای چندگانه کیفیت سود با نوسانات بازده سهام [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 77-91]
 • ریسک اطلاعات تأثیر ریسک اطلاعات بر عملکرد مالی شرکت با تاکید بر نقش نظارت بیرونی [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 1-17]
 • ریسک اعتباری بررسی رابطه نقدینگی با ریسک پذیری بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 81-99]
 • ریسک اعتباری بررسی تأثیر ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 32-54]
 • ریسک بازده سهام تاثیر ارزش شرکت و سودآوری بر ریسک بازده سهام با تاکید بر سرمایه در گردش [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 1-21]
 • ریسک بانکی بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر ریسک بانکی با تأکید بر نقش تعدیلی قدرت هیئت مدیره [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 97-115]
 • ریسک بانکی اثرات بانکداری سایه بر ریسک بانکی و کفایت سرمایه در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 13-28]
 • ریسک‌پذیری بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک‌پذیری در جهت ایجاد ارزش شرکت [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 45-62]
 • ریسک‌پذیری بررسی رابطه بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و ریسک‌پذیری شرکت با نقش تعدیلگر مالکیت دولتی [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 118-131]
 • ریسک پذیری تاثیر استراتژی کسب و کار بر رابطه بین ریسک پذیری و ارزش شرکت [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 14-27]
 • ریسک پذیری سازمان تاثیر قابلیتهای مدیریت دانش بر مدل نوآوری کسب و کار با نقش ریسک پذیری سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 82-93]
 • ریسک پذیری شرکت تاثیر تنوع هیئت مدیره بر ریسک پذیری شرکت با تببین نقش تعدیل گرِ اثرات استقلال هیئت مدیره، دوگانگی مدیر عامل و جریان های نقدی آزاد [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 102-121]
 • ریسک‌پذیری مالی بررسی قرار گرفتن در معرض جنگ در دوران کودکی و تاثیر آن بر ریسک‌پذیری مالی در بزرگسالی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 90-101]
 • ریسک‌پذیری و نوسان‌پذیری بازده بررسی تأثیر اهرم مالی و پاداش مدیریتی و نوسان‌پذیری بازده سهام شرکت‌ها [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 64-77]
 • ریسک جریان نقدی ارتباط بین ریسک جریان نقدی و تصمیمات ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 119-135]
 • ریسک حسابرسی مروری بر ادبیات نظری تجربی در خصوص تأثیر شرایط اقتصاد کلان بر ریسک حسابرسی [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 12-18]
 • ریسک حسابرسی بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 122-135]
 • ریسک خطای پیش بینی سود بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت مدیره بر ریسک خطای پیش بینی سود [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 18-31]
 • ریسک دعاوی حقوقی تاثیر انتخاب اطلاعات بر اطمینان و قضاوت حسابرس [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 1-18]
 • ریسک سرمایه‌گذاری بررسی اثر مالیات شرکت و اهرم مالی بر ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 154-167]
 • ریسک سقوط آتی قیمت سهام مالکیت نهادی، هموارسازی سود و ریسک سقوط آتی قیمت سهام: هموارسازی به ‌قصد تحریف یا انتقال اطلاعات؟ [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 29-45]
 • ریسک سقوط سهام تأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و هزینه سرمایه [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 136-148]
 • ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر سرمایه گذاران نهادی استراتژیک بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 48-60]
 • ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر محدودیت مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش تعدیلی اجتناب مالیاتی و حاکمیت شرکتی [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 66-80]
 • ریسک سقوط قیمت سهام ارتباط بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر عامل رفتاری مدیران [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 80-96]
 • ریسک سقوط قیمت سهام محدودیت فروش کوتاه مدت و خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 134-145]
 • ریسک سقوط قیمت سهام ارتباط بین فعالیت های تامین مالی خارجی، هموارسازی سود و ریسک سقوط قیمت سهام [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 146-159]
 • ریسک سقوط قیمت سهام نقش تعدیلی مالکیّت نهادی بر ارتباط بین فرهنگ کُنفُوسیوس‌گرایی (مدیران) و ریسک سقوط قیمت سهام [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 1-18]
 • ریسک سیاسی ریسک سیاسی و هزینه حقوق صاحبان سهام با تاکید بر نقش تعدیل کننده روابط‌سیاسی [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 87-98]
 • ریسک شرکت تاثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 1-15]
 • ریسک شرکت بررسی تاثیر چسبندگی هزینه و تمرکز مالکیت بر ریسک شرکت [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 28-47]
 • ریسک شرکت تاثیر مالکیت نهادی بر ارزش و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 16-28]
 • ریسک شرکت‌ها اثر رقابت در بازار بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ریسک شرکت‌ [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 61-75]
 • ریسک شهرت بررسی تأثیر مدیریت ریسک شرکت و کمیته حسابرسی بر رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 20-32]
 • ریسک مالیاتی بررسی تأثیر ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 32-54]
 • ریسک مالیاتی تاثیر ریسک مالیاتی بر استراتژی شرکت در دوره درماندگی مالی [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 67-86]
 • ریسک مالیاتی بررسی نقش ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 33-44]
 • ریسک مالیاتی بررسی تأثیر ریسک مالیاتی بر حساسیت سرمایه‌گذاری [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 102-114]
 • ریسک نقدینگی بررسی رابطه نقدینگی با ریسک پذیری بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 81-99]
 • ریسک ورشکستگی تحلیل ارتباط بین نقد شوندگی سهام و ریسک ورشکستگی شرکت با تأکید بر نقش مالکان نهادی [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 147-162]

ز

 • زمان عرضه اولیه سهام بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 78-90]
 • زمینه های بروز فساد رویکردهای پیشگیری از فساد اداری ضرروتی اساسی در استقرار یک دولت سالم و شفاف [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 10-33]
 • زنجیره بهره وری بازاریابی سنجش بهره وری بازاریابی: آنچه که هم اکنون می دانیم [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 135-166]

س

 • ساختار سررسید بدهی رابطه قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ساختار سررسید بدهی [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 1-15]
 • ساختار سررسید بدهی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و ساختار سررسید بدهی [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 1-17]
 • ساختار سرمایه تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ورشکستگی مالی در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 1-18]
 • ساختار سرمایه ارتباط بین ریسک جریان نقدی و تصمیمات ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 119-135]
 • ساختار سرمایه ارزیابی تاثیر رشد، اندازه و ساختار سرمایه شرکت بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش مدل سازی معادلات ساختاری [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 27-47]
 • ساختار سرمایه تاثیر رشد شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 63-77]
 • ساختار سرمایه تاثیرارزش دارایی های نامشهود بر سودآوری، بهره‌وری، ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و ارزش بازار در شرکتهای بورسی و فرابورسی [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 66-81]
 • ساختار سرمایه ارتباط بین قرارداد بدهی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 28-44]
 • ساختار سرمایه بررسی تأثیر اهرم مالی و پاداش مدیریتی و نوسان‌پذیری بازده سهام شرکت‌ها [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 64-77]
 • ساختارسرمایه بررسی نقش تعدیلگر ویژگی های شرکت بر تاثیر حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 31-53]
 • ساختار مالکیت بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی سیاستهای تقسیم سود و ساختار مالکیت در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 42-60]
 • ساختار مالکیت ارزیابی تاثیرساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی ، ساختارهیئت مدیره برخطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 106-122]
 • ساختار مالکیت تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه کیفیت اطلاعات مالی و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 162-175]
 • ساختار مالکیت بررسی ارتباط افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب مالیاتی با تأکید بر نقش ساختار مالکیت [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 131-146]
 • ساختار مالکیت بررسی تاثیر نسبت های مالی و ساختار مالکیت در پیش بینی درماندگی مالی [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 48-66]
 • ساختار مالکیت نقش ساختار مالکیت بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 115-134]
 • ساختار مالکیت بررسی اثر هموارسازی سود و ساختار مالکیت بر چسبندگی هزینه [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 94-106]
 • ساختار مالکیت تاثیر هزینه های نمایندگی بر رابطه ساختار مالکیت و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 56-74]
 • ساختارمالکیت بررسی نقش ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد آتی بنگاه های انتفاعی (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 90-104]
 • ساختار مالکیت مدیریت تاثیر ساختار مالکیت مدیریت و دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 163-179]
 • ساختار مالی سیاست‌های پولی غیر متعارف و بازخرید سهام:در سطح شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 69-84]
 • ساختار هیئت مدیره ارزیابی تاثیرساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی ، ساختارهیئت مدیره برخطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 106-122]
 • ساختار هیات مدیره تأثیر ساختار هیات مدیره و حاکمیت شرکتی برمعیارهای عملکرد و محافظه‌کاری غیرشرطی شرکت‌های ایرانی [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 82-101]
 • ساختاری بررسی رابطه بین کارایی اجزای سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 45-58]
 • ساختاری و فرهنگی-اجتماعی عوامل موثر بر اثربخشی یادگیری تیمی معلمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 102-112]
 • سازمان بررسی اخلاق حرفه ای از دیدگاه اسلام و بررسی مشکلات و چالش های رشد اخلاق حرفه ای در سازمانها [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 122-147]
 • سازمان امور مالیاتی بررسی تاثیر اجرای سامانه عملیات و خدمات الکترونیک مالیاتی بر میزان اثربخشی عملکرد سازمان امور مالیاتی از دیدگاه ممیزین مالیاتی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 124-136]
 • سازمان تأمین اجتماعی تأثیر به‌کارگیری بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی( مطالعه موردی: تأمین اجتماعی استان اردبیل) [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 137-154]
 • سبک رهبری تبیین رابطه سبک های رهبری تحولی، فرهنگ سازمانی و عملکرد (پیش نیازهایی برای عملکرد پایدار سازمان‌های بخش دولتی و خصوصی) [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 55-68]
 • سبک های رهبری تاثیر سبک های رهبری بر دوسوتوانی سازمانی با نقش میانجی دلبستگی شغلی (مطالعه موردی: کارکنان ادارات امور مالیاتی غرب استان مازندران) [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 32-50]
 • سررسید بدهی نقش تعدیلگر تمرکز بازار صنعت بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و تأمین مالی شرکت [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 96-109]
 • سر رسید بدهی و مدیرت سود تاثیر ارتباطات سیاسی بر تصمیمات مالی [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 19-31]
 • سرعت تعدیل ساختار سرمایه ارتباط بین قرارداد بدهی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 28-44]
 • سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد بررسی تأثیر درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد با تأکید بر فرصت رشد و محدودیت مالی [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 26-46]
 • سرمایه نقش تعدیل کننده سرمایه در رابطه بین ایجاد نقدینگی و ریسک ورشکستگی بانک در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 99-119]
 • سرمایه اجتماعی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 129-145]
 • سرمایه اجتماعی بررسی نظریه حکمرانی خوب بر پایه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 1-12]
 • سرمایه اجتماعی آنلاین و آفلاین بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی آنلاین و آفلاین بر عملکرد در شرکتهای کوچک و متوسط [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 33-48]
 • سرمایه انسانی بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت، راهبرد نوآوری، سرمایه انسانی و عملکرد فرآیند داخلی بر عملکرد مالی [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 67-81]
 • سرمایه انسانی تاثیر سرمایه فکری بر قابلیت مقایسه صور ت های مالی [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 95-111]
 • سرمایه انسانی بررسی رابطه بین کارایی اجزای سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 45-58]
 • سرمایه در گردش بررسی تأثیر اهرم مالی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1398، صفحه 1-11]
 • سرمایه در گردش تاثیر ارزش شرکت و سودآوری بر ریسک بازده سهام با تاکید بر سرمایه در گردش [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 1-21]
 • سرمایه در گردش رابطه نگهداشت وجه نقد، سرمایه در گردش و پرداخت سود سهام با سیاست های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 1-19]
 • سرمایه رابطه ای بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان گلپایگانی شهر قم [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 16-31]
 • سرمایه ساختاری بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان گلپایگانی شهر قم [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 16-31]
 • سرمایه ساختاری تاثیر سرمایه فکری بر قابلیت مقایسه صور ت های مالی [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 95-111]
 • سرمایه سازمانی تاثیر سرمایه سازمانی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 98-110]
 • سرمایه فکری تاثیر سرمایه فکری بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 15-26]
 • سرمایه فکری بررسی دارایی نامشهود سرمایه فکری در تحقیقات داخلی [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 61-76]
 • سرمایه فکری بررسی تأثیر افشای اطلاعات مالی بر هزینه سرمایه با تأکید بر نقش میانجی سرمایه فکری [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 126-142]
 • سرمایه فکری بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان گلپایگانی شهر قم [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 16-31]
 • سرمایه فکری تاثیر سرمایه سازمانی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 98-110]
 • سرمایه فکری تاثیر سرمایه فکری بر قابلیت مقایسه صور ت های مالی [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 95-111]
 • سرمایه فیزیکی تاثیر سرمایه فکری بر قابلیت مقایسه صور ت های مالی [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 95-111]
 • سرمایه گذاران تاثیر خطای پیش بینی سود بر گرایش های احساسی سرمایه گذاران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 78-90]
 • سرمایه گذاران نهادی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر ارتباط بین قابلیت پیش بینی سود و هزینه سرمایه [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 61-72]
 • سرمایه گذاران نهادی تاثیر کوته بینی مدیران بر بازده غیرعادی سهام با تاکید بر سرمایه گذاران نهادی [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 91-102]
 • سرمایه گذاران نهادی استراتژیک تاثیر سرمایه گذاران نهادی استراتژیک بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 48-60]
 • سرمایه‌گذاری نقش تعدیلی سهامداران نهادی در رابطه بین قیمت‌گذاری نادرست سهام و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 43-54]
 • سرمایه‌گذاری بررسی تأثیر کارایی هیئت مدیره بر موفقیت بلند مدت شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 131-148]
 • سرمایه‌گذاری نقش کیفیت کنترل داخلی در افزایش کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 62-72]
 • سرمایه‌گذاری بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و سود هرسهم بر تغییرات سود آتی [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 27-37]
 • سرمایه گذاری رابطه محدودیت های مالی و سرمایه گذاری: با تاکید بر الگوی جریان نقدی چرخه عمر [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 67-81]
 • سرمایه گذاری بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 32-47]
 • سرمایه گذاری تاثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد شرکت [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 13-33]
 • سرمایه گذاری تاثیر ارتباطات سیاسی بر تصمیمات مالی شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 73-84]
 • سرمایه گذاری بررسی تاثیر پاندمی کووید- 19 بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش در بورس اوراق بهادار [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 111-125]
 • سرمایه‌گذاری انبساطی بررسی رابطه توانایی مدیریت و واکنش شدید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 62-76]
 • سرمایه‌گذاری انقباضی بررسی رابطه توانایی مدیریت و واکنش شدید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 62-76]
 • سرمایه گذاری بیش از حد ارتباط بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر عامل رفتاری مدیران [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 80-96]
 • سرمایه گذاری بیش از حد بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو) [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 128-140]
 • سرمایه‌گذاری بیش از حدّ نقش مالکیّت دولتی بر رابطه بین فرهنگ کُنفُوسیوس‌گرایی (مدیران) و سرمایه‌گذاری بیش از حد [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 69-85]
 • سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه نقش ویژگی‌های روانشناختی مدیران بر رابطه بین مالکیت شرکت‌های خانوادگی و سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 31-43]
 • سطح تحصیلات هیئت مدیره تاثیر تحصیلات هیئت مدیره بر عملکرد زیست محیطی با تاکید بر شفافیت اطلاعاتی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 135-148]
 • سطح رشد سرمایه گذاری بررسی تاثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی بر سطح رشد سرمایه گذاری و میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 17-32]
 • سطح سرمایه گذاری تاثیر جریان های نقد آزاد، استقلال هیات مدیره و تمرکز مالکیت نهادی بر سطح سرمایه گذاری شرکت ها [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 121-141]
 • سطح سرمایه گذاری تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری شرکت ها [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 97-123]
 • سطح نگهداری وجه نقد بررسی رابطه بین نا اطمینانی سیاسی و سطح نگهداری وجه نقد در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 110-121]
 • سطح نگه‌داشت وجه‌نقد مطالعه تأثیر کنترل داخلی بر رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سطح نگه‌داشت وجه‌نقد [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 144-155]
 • سطح نگه‌داشت وجه‌نقد مطالعه تأثیر محدودیت مالی بر رابطه اجتناب مالیاتی و سطح نگه‌داشت وجه‌نقد [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 73-83]
 • سطح نگه‌داشت وجه‌نقد مطالعه تأثیر نوع اظهارنظر حسابرس بر رابطه بین سطح نگه‌داشت وجه‌نقد و بازده مازاد [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 35-45]
 • سطح نگهداشت وجه نقد رقابت در بازار محصول و نگهداشت وجه نقد با تاکید بر نقش تعدیلگری چرخه تجاری [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 18-30]
 • سقوط قیمت سهام مروری بر اطلاعات شفاف مالی و نقش آن در سقوط قیمت سهام [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 120-135]
 • سلامت اداری فساد اداری و گلوگاههای آن در ساختار سازمانی و مدیریتی مورد مطالعه مراکز علمی و دانشگاهی (ستاد اداری و مراکز دانشگاه علمی کاربردی) [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 59-76]
 • سلامت روان نقش کیفیت زندگی در سلامت روان و کمال‌گرایی دانشجویان [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 104-112]
 • سلامت سازمانی بررسی تأثیر مدیریت تصویرپردازی و اعتماد سازمانی بر سلامت سازمانی در جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 102-116]
 • سلامت سازمانی بررسی تاثیر مدیریت استعداد و ابعاد آن بر سلامت سازمانی ( مطالعه موردی اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل) [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 106-122]
 • سنجش بهره وری بازاریابی سنجش بهره وری بازاریابی: آنچه که هم اکنون می دانیم [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 135-166]
 • سنجه های اخلاقی لزوم توسعه سنجه های مفاهیم اخلاقی در حسابداری و حسابرسی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-13]
 • سهام ارائه ی مدلی مبتنی بر ارزش در معرض ریسک به منظور تعیین پورتفولیوی بهینه ی سهام (مطالعه ی موردی شرکت سرمایه گذاری غدیر) [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 91-107]
 • سهامداران نهادی بررسی تاثیر نسبت های مالی و ساختار مالکیت در پیش بینی درماندگی مالی [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 48-66]
 • سهامداران نهادی و حق الزحمه حسابرسی هزینه نمایندگی و اجتناب مالیاتی با تاکید بر سهامداران نهادی و تخفیف حق الزحمه حسابرسی [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 37-50]
 • سوابق تحصیلی مدیرعامل تأثیر خودشیفتگی مدیرعامل بر رابطه بین سوابق تحصیلی مدیرعامل و نگهداشت وجه نقد [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 14-32]
 • سواد مالی مدیریت بررسی رابطه بین رفتار سرمایه‌گذار و تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیریت با توجه به تصدی و سواد مالی مدیریت [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 58-71]
 • سود تأثیر خطای پیش بینی مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری شرکت [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 48-62]
 • سود رابطه معیارهای چندگانه کیفیت سود با نوسانات بازده سهام [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 77-91]
 • سود آوری ارائه مدل بهینه مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی با رویکرد بهبود وضعیت مالی و سود آوری با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 33-45]
 • سودآوری بررسی قابلیت استفاده از نسبت دوپونت به منظور پیش‎بینی سودآوری و ﺑﺎﺯﺩﻩ سهام (مطالعه موردی: صنعت دارویی بورس تهران) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 77-89]
 • سودآوری تاثیر ارزش شرکت و سودآوری بر ریسک بازده سهام با تاکید بر سرمایه در گردش [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 1-21]
 • سودآوری تاثیرارزش دارایی های نامشهود بر سودآوری، بهره‌وری، ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و ارزش بازار در شرکتهای بورسی و فرابورسی [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 66-81]
 • سودآوری تاثیر ارتباطات سیاسی بر ارزش شرکت و سودآوری (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 94-106]
 • سودآوری تاثیر شرایط نااطمینانی سیاسی بر نوسانات قیمت سهام و سودآوری (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 21-31]
 • سودآوری آتی بررسی تأثیر ترکیب هیئت‌مدیره بر سودآوری آتی شرکت‌های بیمه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 131-144]
 • سود پیش‌بینی‌شده تاثیر خطای پیش‌بینی سود با مدیریت سود و بازده غیرعادی [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 1-16]
 • سود تقسیمی بررسی تاثیر خصوصی سازی بر سود تقسیمی و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 108-118]
 • سود تقسیمی رابطه نسبت قیمت به سود با بازده سهام و ریسک کل شرکت‌ها [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 83-95]
 • سود تقسیمی سهام تاثیر استقلال هیئت مدیره بر ارتباط بین کیفیت سود و سود تقسیمی سهام [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 73-86]
 • سود تقسیمی سهام بررسی چالش های نظام بانک داری اسلامی از دیدگاه جنسیتی و مدرک تحصیلی حسابداران بانک ملی زاهدان [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 48-65]
 • سود تقسیمی سهام علامت دهی افزایش سود تقسیمی سهام در بازار سهام ایران- بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 77-89]
 • سود تقسیمی سهام و نسبت بهای تمام شده به فروش بررسی نقش استراتژی‌های تجدید ساختار در ارزش ایجاد شده برای سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 148-170]
 • سودمندی ادراک شده بررسی تأثیر عوامل موثر بر تمایل کاربران به خرید اپلیکیشن های کاربردی [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 92-104]
 • سود هر سهم رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از انجام تصاحب با استفاده از معیارهای مالی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 66-87]
 • سودهرسهم بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و سود هرسهم بر تغییرات سود آتی [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 27-37]
 • سود واقعی تاثیر خطای پیش‌بینی سود با مدیریت سود و بازده غیرعادی [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 1-16]
 • سود و زیان شرکت وابستگی معاملات و هزینه های حسابرسی: نقش عملکرد حسابرسی داخلی [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 1-13]
 • سوگیری قضاوتی مدیران بررسی اثر سوگیری قضاوتی مدیران بر ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و اعتبار تجاری شرکت‌ها [دوره 2، شماره 9، 1398، صفحه 21-39]
 • سیاست پرداخت سود نقدی تاثیر استقلال هیات مدیره بر ارتباط بین سیاست پرداخت سود نقدی و اجتناب مالیاتی شرکتها [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 32-45]
 • سیاست پولی انقباضی بررسی تأثیر محافظه کاری شرطی و سیاستهای پولی انقباضی بر اعتبار تجاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 59-78]
 • سیاست پولی دولت تاثیر سیاست های پولی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 73-84]
 • سیاست پولی غیر متعارف سیاست‌های پولی غیر متعارف و بازخرید سهام:در سطح شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 69-84]
 • سیاست تقسیم سود بررسی اثر راهبری شرکتی بر رابطه بین مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 49-63]
 • سیاست تقسیم سود ارتباط کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 1-16]
 • سیاست تقسیم سود ارزیابی رابطه هزینه نمایندگی و سیاست های تقسیم سود و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 87-107]
 • سیاست تقسیم سود تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 22-37]
 • سیاست تقسیم سود تاثیرارزش دارایی های نامشهود بر سودآوری، بهره‌وری، ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و ارزش بازار در شرکتهای بورسی و فرابورسی [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 66-81]
 • سیاست مالیاتی‌ تأثیر سیاست مالیاتی متهورانه بر هم‌زمانی قیمت سهام [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 1-15]
 • سیاست های تقسیم سود بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی سیاستهای تقسیم سود و ساختار مالکیت در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 42-60]
 • سیاست های سرمایه گذاری رابطه نگهداشت وجه نقد، سرمایه در گردش و پرداخت سود سهام با سیاست های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 1-19]
 • سیاسیکاری مروری بر پیامدهای اقتصادی استانداردهای حسابدای [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 115-126]
 • سیستم اطلاعات حسابداری چگونه حالت ارزیابی سیستم اطلاعات حسابداری و چارچوب سنجش بر قضاوت های عملکرد (زیست) محیطی تاثیر می گذارد [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 90-100]
 • سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت، راهبرد نوآوری، سرمایه انسانی و عملکرد فرآیند داخلی بر عملکرد مالی [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 67-81]
 • سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت تأثیر کنترل داخلی و شایستگی‌های مدیر بر حاکمیت شرکتی مطلوب با تأکید بر نقش میانجی کیفیت سیستم‌ اطلاعات حسابداری مدیریت [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 1-25]
 • سیستم حسابداری تعهدی محدودیت‌های بکارگیری مبنای تعهدی در بخش عمومی‌کشور ایران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 139-149]
 • سیستم حسابداری مدیریت بررسی تاثیر اثربخشی سیستم حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران در شرکت های تولیدی استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 70-84]
 • سیستم حسابداری مدیریت بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای و ارزش برند شرکت بیمه بر وفاداری مشتریان [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 134-149]
 • سیستم حسابداری نقدی محدودیت‌های بکارگیری مبنای تعهدی در بخش عمومی‌کشور ایران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 139-149]
 • سیستم کنترل داخلی جهانی سازی، چالشی برای کنترل داخلی و حسابرسی در سیستم بانکی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 63-71]
 • سیستم کنترل داخلی بررسی تاثیر سیستم های کنترل داخلی بر رابطه بین مدیریت سود و عملکرد آتی شرکت [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 12-41]
 • سیستم های اطلاعاتی حسابداری موانع و مشکلات موثر بر آموزش و بکارگیری حسابداری زیست محیطی از منظر دانشجویان حسابداری [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 13-25]
 • سیستم های حسابداری مدیریت تاثیر راهبرد تمایز، جهت گیری شریک تجاری حسابداران مدیریت و سیستم های حسابداری مدیریت بر فرآیند نوآوری اکتشافی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 146-162]
 • سیستم های کاری با عملکرد بالا نقش میانجی سیستم های کاری با عملکرد بالا بر رابطه بین رهبری تحول گرا و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان بیمه مرکزی) [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 44-58]

ش

 • شاخص تنش مالی بررسی رابطه بین مازاد بدهی و عملکرد جاری (میزان استخدام، سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت و تنش مالی) شرکت‌های کوچک و متوسط در بازار سرمایه ایران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 101-121]
 • شاخص دستکاری اقلام تعهدی بررسی نقش توانایی مدیریت بر رابطه بین مدیریت سود و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 96-113]
 • شاخص کل تاثیر سیاست های پولی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 73-84]
 • شاخص کلان اقتصادی بررسی تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی بر میزان تغییرات افشای مسئولیت اجتماعی [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 1-12]
 • شاخص کیوتوبین بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 32-47]
 • شاخص‌های مالکیت بررسی تأثیر تضاد نمایندگی بر عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 83-96]
 • شاخص‌های مالی بررسی تأثیر تضاد نمایندگی بر عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 83-96]
 • شاخص هرفیندال ـ هیرشمن اثر رقابت در بازار بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ریسک شرکت‌ [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 61-75]
 • شایستگی تفویض اختیار در سازمان ها و تفاوت تمرکزگرایی در مقابل تمرکززدایی کارکنان [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 90-100]
 • شایستگیهای مدیر تأثیر کنترل داخلی و شایستگی‌های مدیر بر حاکمیت شرکتی مطلوب با تأکید بر نقش میانجی کیفیت سیستم‌ اطلاعات حسابداری مدیریت [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 1-25]
 • شبکه های اجتماعی بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر استراتژی تشخیص فرصت های کارآفرینی [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 1-8]
 • شبکه های عصبی بهره گیری از رویکرد داده کاوی و شناسایی تقلب در صورت های مالی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 113-123]
 • شبکه های گمانه زنی بیزی بهره گیری از رویکرد داده کاوی و شناسایی تقلب در صورت های مالی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 113-123]
 • شخصیت برند بررسی تأثیر شخصیت برند بر وفاداری هواداران تیم ورزشی به واسطه تعیین هویت آن‌ها (مورد مطالعه: رزمی کاران کاراته پیام قوچان) [دوره 2، شماره 9، 1398، صفحه 1-20]
 • شرایط فعلی کشور ایران محدودیت‌های بکارگیری مبنای تعهدی در بخش عمومی‌کشور ایران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 139-149]
 • شرکت خانوادگی بررسی رابطه خطی بین مالکیت شرکتها از بعد خانوادگی و غیرخانوادگی با اقلام تعهدی اختیاری (مدیریت سود) [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 113-125]
 • شرکت سرمایه گذاری غدیر ارائه ی مدلی مبتنی بر ارزش در معرض ریسک به منظور تعیین پورتفولیوی بهینه ی سهام (مطالعه ی موردی شرکت سرمایه گذاری غدیر) [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 91-107]
 • شرکت غیر خانوادگی بررسی رابطه خطی بین مالکیت شرکتها از بعد خانوادگی و غیرخانوادگی با اقلام تعهدی اختیاری (مدیریت سود) [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 113-125]
 • شرکت های بورسی بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 1-14]
 • شرکتهای بورسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر انعطاف پذیری مالی شرکت [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 61-72]
 • شرکتهای بورسی رابطه قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ساختار سررسید بدهی [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 1-15]
 • شرکتهای بورسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر انعطاف پذیری مالی شرکت [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 122-134]
 • شرکت‌های بیمه بررسی تأثیر نقد شوندگی سهام بر مدیریت سود شرکت‌های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1398، صفحه 82-94]
 • شرکت‌های بیمه بررسی تأثیر اهرم مالی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1398، صفحه 1-11]
 • شرکت‌های بیمه‌ای بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر هزینه بدهی شرکت‌های بیمه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 1-13]
 • شرکتهای بیمه ای بررسی تاثیر رتبه بندی موسسات حسابرسی بر مدیریت سود در شرکتهای بیمه ای [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 143-155]
 • شرکت‌های پتروشیمی بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پتروشیمی ‏بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 72-89]
 • شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر عدم اطمینان محیطی بر تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 33-52]
 • شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی تاثیر تفاوت ارزش دفتری مالیات بر نوآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 1-12]
 • شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه بین نا اطمینانی سیاسی و سطح نگهداری وجه نقد در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 110-121]
 • شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حاکمیت شرکتی و ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 110-124]
 • شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران بررسی تاثیر خصوصی سازی بر سود تقسیمی و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 108-118]
 • شرکت های تولید کننده صنایع غذایی استان تهران تأثیر حسابرسی داخلی، مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت فراگیر در شرکت های تولید کننده صنایع غذایی استان تهران [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 101-124]
 • شرکت‌های خانوادگی ارزیابی اثر ساختار مالکیت شرکت های خانوادگی بر پاداش هیات مدیره تحت تاثیر ارتباطات سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 88-103]
 • شرکت های شیمیایی بررسی تاثیرقیمت نفت و نوسانات آن بر بازده دارایی شرکت‌ها پذیرفته شده در صنعت شیمیایی و پالایشی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 34-48]
 • شرکت های کوچک و متوسط بررسی رابطه بین مازاد بدهی و عملکرد جاری (میزان استخدام، سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت و تنش مالی) شرکت‌های کوچک و متوسط در بازار سرمایه ایران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 101-121]
 • شرکتهای کوچک و متوسط بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی آنلاین و آفلاین بر عملکرد در شرکتهای کوچک و متوسط [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 33-48]
 • شرکتهای متعلق به دولت گروه های تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکت [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 98-114]
 • شرکت های وابسته به گروه های تجاری گروه های تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکت [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 98-114]
 • شعب بانک سپه نقش ادراک کارکنان از حمایت سازمانی در توسعه نوآوری سازمانی- مطالعه موردی: شعب بانک سپه استان فارس [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 25-44]
 • شفافیت اطلاعات مالی مطالعه تأثیر بیش‌اطمینانی مدیریتی بر رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و مدیریت سود [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 37-50]
 • شفافیت اطلاعات مالی مروری بر اطلاعات شفاف مالی و نقش آن در سقوط قیمت سهام [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 120-135]
 • شفافیت اطلاعاتی تاثیر تحصیلات هیئت مدیره بر عملکرد زیست محیطی با تاکید بر شفافیت اطلاعاتی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 135-148]
 • شفافیت اطلاعاتی تاثیر شفافیت اطلاعات بر رابطه بین تجدید ارایه صورتهای مالی و کمیته حسابرسی [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 29-47]
 • شفافیت اقتصادی نقش حسابداران در شفافیت اقتصادی و مالی در جامعه [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 68-79]
 • شفافیت مالی نقش حسابداران در شفافیت اقتصادی و مالی در جامعه [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 68-79]
 • شکاف انتظارات سطح اهمیت حسابرسی: شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان گزارش حسابرسی [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 57-68]
 • شکاف مالیاتی بررسی تأثیر عوامل مالی و غیرمالی مؤثر بر شکاف مالیاتی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-16]
 • شک و تردید حرفه ای بررسی رابطه استقلال، حرفه ای گرایی و شک و تردید حرفه ای با کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 79-98]
 • شناخت تاثیر اراده، دانش، شناخت و تعامل کارکنان ارشد دستگاه های نظارتی بر مبارزه با پول شوئی [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 12-26]
 • شهادت دهی پارادوکس پاسخگویی: نگاهی ژرف [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 33-47]
 • شهرت بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر وفاداری نیکوکاران در موسسات خیریه ی قوچان با استفاده از روش دلفی فازی و روش معادلات ساختاری تفسیری [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 91-101]
 • شهرت حسابرس تاثیر شهرت حسابرس بر ارتباط بین ضعف کنترل داخلی در گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 85-96]
 • شهرت حسابرس تاثیر توانایی مدیریت بر محتوای اطلاعاتی سود با تاکید بر شهرت حسابرس [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 18-30]
 • شهرت شرکت تاثیر شهرت شرکت و مالکیت نهادی بر رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و نوسان پذیری بازده سهام [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 1-16]
 • شهرت شرکت بررسی تاثیر کنترل های داخلی بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش تعدیلگری شهرت شرکت و مالکیت نهادی [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 120-138]
 • شهرداری بررسی رابطه بین منابع درآمدی و وظایف شهرداری (مطالعه موردی: شهرداری تهران) [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 70-82]
 • شهرداری مسئولیت مدنی شهرداری در قبال سلامت شهروندان [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 127-137]
 • شهرداری ساوه تاثیر توانمندی کارکنان بر اشتیاق شغلی کارکنان شهرداری ساوه [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 120-126]
 • شهروندی بررسی عوامل ارتقا مشارکت شهروندان همدانی در اجرای مصوبه های شورای شهر [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 83-96]
 • شورا بررسی عوامل ارتقا مشارکت شهروندان همدانی در اجرای مصوبه های شورای شهر [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 83-96]
 • شیوه‌های حسابداری مدیریت نقش ویژگی‌های سازمانی در رابطه بین شیوه‌های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 38-58]

ص

 • صاحب منصبان دولتی نقش توان مندی مدیران در کشف کلاه برداری گزارشگری مالی با در نظر گرفتن حضور و نفوذ صاحب منصبان دولتی در ارکان اداره شرکت ها با تعیین درجه سیاست دولتی بر اساس شاخص SA [دوره 2، شماره 9، 1398، صفحه 98-119]
 • صنعت بانکداری ارائه مدل حفظ و نگه‌داری مشتریان از دیدگاه بازاریابی تعاملی در صنعت بانکداری (مورد مطالعه بانک تجارت استان تهران) [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 93-109]
 • صنعت پتروشیمی واکاوی تهدیدها و فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی از دیدگاه کارکنان شپترو [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 29-36]
 • صنعت خودرو بررسی تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر عملکرد آتی شرکت (مطالعه موردی صنعت خودرو) [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 151-160]
 • صنعت خودرو تاثیر تحریم های آمریکا بر خود کفایی صنعت خودرو ایران [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 132-138]
 • صورت‌های مالی خوانایی‌گزارشگری‌مالی و هزینه‌های حسابرسی [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 112-126]
 • صورت های مالی نقش هوش مصنوعی در تحقق اهداف حسابرسی صورت های مالی: پیامدها و راهکارها [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 127-135]

ض

 • ضایت کارکنان بررسی رضایت کارکنان از دورکاری برعملکرد سازمانی اساس تئوری دورکاری مورگان [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 82-93]
 • ضریب واکنش سود بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر ضریب واکنش سود حسابداری با تأکید بر کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 87-101]
 • ضریب واکنش سود بررسی تاثیر مالکیت دولتی برمحتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی غیر اختیاری [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 47-66]
 • ضعف کنترل داخلی بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعاتی سود وضعف کنترل داخلی با تاکید بر اثر بخشی کیفیت گزارشگری مالی [دوره 2، شماره 8، 1398، صفحه 26-40]
 • ضعف کنترل داخلی بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و هزینه بدهی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 32-44]
 • ضعف کنترل داخلی تاثیر ضعف کنترل داخلی بر رفتار نامتقارن هزینه‌های عمومی، اداری و فروش [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 38-53]
 • ضعف کنترل داخلی در گزارشگری مالی تاثیر شهرت حسابرس بر ارتباط بین ضعف کنترل داخلی در گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 85-96]
 • ضعف کنترل‌های داخلی ارتباط بین ضعف کنترل‌های داخلی و گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر کیفیت حسابرسی [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 53-69]
 • ضعف کنترل های داخلی تاثیر افشای اجباری ضعف کنترل های داخلی بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 117-132]

ط

 • طبقه بندی حسابداری ذهنی [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 58-74]
 • طراحی شبکه ارائه مدل طراحی شبکه لجستیک مستقیم و معکوس با در نظر گرفتن هزینه گارانتی برای محصول باز تولید شده [دوره 2، شماره 9، 1398، صفحه 62-77]

ع

 • عاملهای هوشمند بررسی موانع بکارگیری عاملهای هوشمند در حسابرسی مستقل [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 100-114]
 • عدالت رویه ای بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی با نقش میانجی عدالت رویه ای و نقش تعدیلگر فرصت های رشد شغلی (سازمان بیمه مرکزی) [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 32-43]
 • عدم اطمینان اقتصادی رابطه مدرک تحصیلی مدیرعامل و عدم اطمینان اقتصادی با حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 17-31]
 • عدم اطمینان سیاست های اقتصادی بررسی رابطه عدم اطمینان سیاست های اقتصادی، هزینه سرمایه و نوآوری شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 144-155]
 • عدم اطمینان محیطی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 9، 1398، صفحه 49-61]
 • عدم اطمینان محیطی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 33-52]
 • عدم اطمینان محیطی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین انواع استراتژی و نوع تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 54-70]
 • عدم اطمینان محیطی رابطه بین پیچیدگی شرکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 70-82]
 • عدم تقارن اطلاعات تأثیر هزینه سرمایه ضمنی حقوق صاحبان سهام بر بازده سرمایه گذاری شرکت با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 106-118]
 • عدم تقارن اطلاعاتی بررسی تأثیر تضاد نمایندگی بر عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 83-96]
 • عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر مدیریت سود واقعی بر محتوای اطلاعاتی سود با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1398، صفحه 85-100]
 • عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر ضعف کنترل داخلی بر رفتار نامتقارن هزینه‌های عمومی، اداری و فروش [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 38-53]
 • عدم تقارن اطلاعاتی بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی سیاستهای تقسیم سود و ساختار مالکیت در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 42-60]
 • عدم تقارن اطلاعاتی اثربخشی کمیته حسابرسی در تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت واقعی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 35-52]
 • عدم تقارن اطلاعاتی مروری بر پیامدهای اقتصادی استانداردهای حسابدای [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 115-126]
 • عدم تقارن اطلاعاتی مطالعه تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین همزمانی قیمت و نقدشوندگی سهام [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 133-145]
 • عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر حاکمیت شرکتی و ارتباطات سیاسی بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 61-83]
 • عدم تقارن اطلاعاتی مروری بر اطلاعات شفاف مالی و نقش آن در سقوط قیمت سهام [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 120-135]
 • عدم تمرکز تفویض اختیار در سازمان ها و تفاوت تمرکزگرایی در مقابل تمرکززدایی کارکنان [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 90-100]
 • عدم قطعیت در فروش تأثیر عدم قطعیت در فروش بر رفتار هزینه [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 13-26]
 • عشق به برند ارائه مدل تاثیر عشق به برند، بسته بندی و قیمت آن بر قصد خرید مجدد مشتریان از صنعت پوشاک ورزشی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 1-15]
 • علامت دهی علامت دهی افزایش سود تقسیمی سهام در بازار سهام ایران- بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 77-89]
 • علل بروز فساد اداری رویکردهای پیشگیری از فساد اداری ضرروتی اساسی در استقرار یک دولت سالم و شفاف [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 10-33]
 • عمکلرد بانک بررسی رابطه بین پاداش نقدی و عملکرد بانک با تاکید بر نقش مدیریت سود [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 1-11]
 • عملکرد تبیین رابطه سبک های رهبری تحولی، فرهنگ سازمانی و عملکرد (پیش نیازهایی برای عملکرد پایدار سازمان‌های بخش دولتی و خصوصی) [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 55-68]
 • عملکرد بررسی نقش واسطه‌ای کارایی سرمایه‌گذاری بر رابطه بین محافظه‌کاری و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1398، صفحه 12-25]
 • عملکرد بررسی تاثیر نرم افزار و نظام یکپارچه مالیاتی بر عملکرد کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان ساوه [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 1-21]
 • عملکرد ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 75-91]
 • عملکرد بررسی رابطه مالکیت دولتی، محدودیت در تامین مالی،گزارشگری مالی متقلبانه و عملکرد شرکتها [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 71-86]
 • عملکرد بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت بازاریابی و عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 1-9]
 • عملکرد تاثیر متنوع سازی تجاری بر عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 54-76]
 • عملکرد بررسی ارتباط رتبه کنترل داخلی شرکتها بانام تجاری و عملکرد [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 13-28]
 • عملکرد آتی بررسی تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر عملکرد آتی شرکت (مطالعه موردی صنعت خودرو) [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 151-160]
 • عملکرد آتی بررسی تاثیر سیستم های کنترل داخلی بر رابطه بین مدیریت سود و عملکرد آتی شرکت [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 12-41]
 • عملکرد آتی بررسی تاثیر ارزش برند بر رابطه بین اعتبار تجاری و عملکرد آتی [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 48-62]
 • عملکرد اجتماعی بررسی ارتباط بین عملکرد اجتماعی شرکت و پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 61-73]
 • عملکرد اقتصادی شرکت تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد اقتصادی شرکت [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 1-17]
 • عملکرد بازار بررسی تاثیر بیماری کرونا (کووید-19) بر عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط استان اردبیل) [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 83-93]
 • عملکرد بازار شرکت تأثیر هموارسازی سود و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر عملکرد بازار شرکت [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 1-13]
 • عملکرد بانک بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیرعامل بر عملکرد بانک [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 1-14]
 • عملکرد جاری بررسی رابطه بین مازاد بدهی و عملکرد جاری (میزان استخدام، سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت و تنش مالی) شرکت‌های کوچک و متوسط در بازار سرمایه ایران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 101-121]
 • عملکرد حسابرس داخلی بررسی نقش تعدیل گر ویژگی های کمیته حسابرسی بر رابطه بین کارایی عملکرد حسابرس داخلی و اثر بخشی کنترل های داخلی [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 53-67]
 • عملکرد زیست محیطی تاثیر تحصیلات هیئت مدیره بر عملکرد زیست محیطی با تاکید بر شفافیت اطلاعاتی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 135-148]
 • عملکرد زیست محیطی تأثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد زیست محیطی با نقش جهت‌گیری زیست محیطی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی کارکنان شهرداری منطقه 11تهران ) [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 54-63]
 • عملکرد سازمانی بررسی رضایت کارکنان از دورکاری برعملکرد سازمانی اساس تئوری دورکاری مورگان [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 82-93]
 • عملکرد سازمانی بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی آنلاین و آفلاین بر عملکرد در شرکتهای کوچک و متوسط [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 33-48]
 • عملکرد سازمانی و عملکرد محیطی ارتباط اخلاق حرفه ای با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی گری عملکرد محیطی در اداره کل اموراقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 81-97]
 • عملکرد سرمایه فکری بررسی نقش تعدیلی مالکیت مدیریتی بر رابطه‌ی بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 45-60]
 • عملکرد سرمایه فکری بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد سرمایه فکری [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 77-88]
 • عملکرد شرکت تأثیر سطوح مختلف اهرم مالی بر ارتباط بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و عملکرد شرکت [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 19-31]
 • عملکرد شرکت تاثیر سرمایه فکری بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 15-26]
 • عملکرد شرکت بررسی تأثیر ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و تأخیر در گزارشگری مالی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 1-20]
 • عملکرد شرکت بررسی تجربی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و میزان حساسیت عملکرد نسبت به پاداش مدیر اجرایی [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 117-136]
 • عملکرد شرکت تأثیر دوگانگی وظایف مدیرعامل بر رابطه بین متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد شرکت [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 39-52]
 • عملکرد شرکت بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و عملکرد شرکت در طول همه گیری COVID-19 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 82-97]
 • عملکرد شرکت تاثیر ارزش گذاری نادرست سهام بر نگهداشت وجه نقد [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 122-133]
 • عملکرد شرکت بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر رابطه بین قدرت بازار و عملکرد شرکت [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 29-40]
 • عملکرد شرکت تاثیر قابلیت های دیجیتال مارکتینگ و حسگری بازار بر عملکرد سازمانی [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 148-154]
 • عملکرد شرکت تبیین و ارائه الگویی برای سنجش افشاء زیست محیطی و ارزیابی اثر آن بر عملکرد شرکت [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 77-92]
 • عملکرد شرکتهای بیمه بررسی تأثیر بازارگرایی و ابعاد آن بر عملکرد شرکتهای بیمه پاسارگاد در شهر تهران [دوره 2، شماره 9، 1398، صفحه 40-48]
 • عملکرد شهرداری ها تاثیر کارایی و بهره وری در عملکرد شهرداری ها [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 57-65]
 • عملکرد فرآیند بررسی عملکرد فرآیند حسابرسی مبتنی بر دانش حسابرسان از فناوری اطلاعات [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 73-98]
 • عملکرد فرآیند داخلی بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت، راهبرد نوآوری، سرمایه انسانی و عملکرد فرآیند داخلی بر عملکرد مالی [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 67-81]
 • عملکرد مالی تاثیر بحران اقتصادی بر عملکرد مالی و بازده سهام شرکت‌ها [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 26-38]
 • عملکرد مالی بررسی تاثیر خصوصی سازی بر سود تقسیمی و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 108-118]
 • عملکرد مالی بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری نوین بانکی با عملکرد مالی (مورد مطالعه: بانک ملی اردبیل) [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 108-125]
 • عملکرد مالی بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری بانکی با عملکرد مالی (مطالعه موردی بانک ملی شعبات استان قم) [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 130-138]
 • عملکرد مالی بررسی نقش ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد آتی بنگاه های انتفاعی (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 90-104]
 • عملکرد مالی بررسی تاثیر بیماری کرونا (کووید-19) بر عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط استان اردبیل) [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 83-93]
 • عملکرد مالی محرک افشای اطلاعات منابع انسانی در گزارش سالانه شرکت ها با تاکید بر رویکرد ذی نفعان [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 48-57]
 • عملکرد مالی رابطه حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 92-109]
 • عملکرد مالی تاثیر راهبرد تمایز، جهت گیری شریک تجاری حسابداران مدیریت و سیستم های حسابداری مدیریت بر فرآیند نوآوری اکتشافی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 146-162]
 • عملکرد مالی تأثیر ریسک اطلاعات بر عملکرد مالی شرکت با تاکید بر نقش نظارت بیرونی [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 1-17]
 • عملکرد مالی بررسی تاثیر هزینه های کیفیت و نوآوری سازمانی بر عملکرد مالی در شرکتهای دانش بنیان (مطالعه موردی شهرک فناوری تهران) [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 47-59]
 • عملکرد مالی بررسی تاثیر بهره‌وری کارکنان بر رابطه بین مسئولیت‌های اجتماعی و عملکرد مالی [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 135-147]
 • عملکرد مالی بررسی ارتباط سطوح استراتژی و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 109-119]
 • عملکرد مالی بررسی رابطه بین چرخه تبدیل نقد و عملکرد شرکت [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 82-97]
 • عملکرد مالی بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت، راهبرد نوآوری، سرمایه انسانی و عملکرد فرآیند داخلی بر عملکرد مالی [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 67-81]
 • عملکرد مالی بررسی رابطه بین کارایی اجزای سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 45-58]
 • عملکرد مالی شرکت بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین تغییر مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد و عملکرد مالی شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 74-89]
 • عملکرد مالی شرکت بررسی نقش تعدیلگر ویژگی های شرکت بر تاثیر حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 31-53]
 • عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت کارایی هیئت مدیره و عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت: نقش تعدیلی پیشینه دانش مالی مدیرعامل [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 108-127]
 • عملکرد مشتری بررسی تاثیر بیماری کرونا (کووید-19) بر عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط استان اردبیل) [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 83-93]
 • عملکرد موثر بررسی تأثیر برنامه های برنامه ریزی منابع انسانی در دستیابی به هدف استراتژیک بر عملکرد موثر و مزیت رقابتی شرکت [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 120-130]
 • عملکرد موسسات حسابرسی بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 1-14]
 • عملکرد موسسات مالی مبانی راهبری شرکتی و عملکرد موسسات مالی [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 88-97]
 • عملکرد نسبی سود تاثیر فرصت طلبی مدیران بر عملکرد نسبی سود شرکت [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 63-76]
 • عملکرد نوآورانه تأثیر قابلیت‌های استراتژیک سازمان بر عملکرد نوآورانه کارکنان [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 150-163]
 • عملکرد نواورانه بررسی تاثیر اشتراک دانش همکار و پشتیبانی رهبری بر عملکرد نواورانه و مالی با نقش موفقیت مدیریت دانش [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 36-44]
 • عملکرد واقعی تاثیر کیفیت افشای اطلاعاتی مالی بر عملکرد واقعی شرکت [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 97-110]
 • عمومی و اداری تاثیر تنوع جنسیتی بر رفتار نامتقارن هزینه های عمومی اداری و فروش [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 47-60]
 • عوارض بررسی رابطه بین منابع درآمدی و وظایف شهرداری (مطالعه موردی: شهرداری تهران) [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 70-82]
 • عوامل فردی عوامل موثر بر اثربخشی یادگیری تیمی معلمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 102-112]
 • عینیت عینیت‌گرایی در حسابداری [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 98-112]
 • عینیت‌گرایی عینیت‌گرایی در حسابداری [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 98-112]

غ

 • غنی سازی شغل بررسی تاثیر غنی سازی شغلی بر کاهش فلات زدگی شغلی کارکنان (مورد مطالعه کارکنان شعب بانک ملی استان آذربایجانشرقی ) [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 63-72]

ف

 • فاکتورهای مالی تأثیر فاکتورهای مالی بر کوته بینی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 63-78]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ارائه مدل بهینه مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی با رویکرد بهبود وضعیت مالی و سود آوری با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 33-45]
 • فرآیند حسابداری؛ سیستم‌های اطلاعات حسابداری تاثیر ویژگی‌های فرآیند حسابداری بر سیستم‌های اطلاعات حسابداری در سازمان‌ بیمه مرکزی [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 1-16]
 • فرآیند حسابرسی بررسی عملکرد فرآیند حسابرسی مبتنی بر دانش حسابرسان از فناوری اطلاعات [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 73-98]
 • فرآیند مدیریت ریسک بررسی نقش حسابرسی داخلی بر کنترل ریسک [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 66-80]
 • فرار مالیاتی بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با فرار مالیاتی و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1398، صفحه 49-65]
 • فراموشی سازمانی بررسی رابطه بین کاهش فرسودگی شغلی و تنیدگی شغلی کارکنان [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 32-61]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی بررسی عملکرد فروشگاه های زنجیره ای شهروند با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 15-24]
 • فرسودگی شغلی بررسی تاثیر جو سازمانی مسموم، استرس شغلی و فرسودگی شغلی بر تمایل ترک خدمت کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره برق شهر مشهد) [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 87-97]
 • فرسودگی شغلی بررسی رابطه بین کاهش فرسودگی شغلی و تنیدگی شغلی کارکنان [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 32-61]
 • فرسودگی شغلی وارسی استرس حسابرس [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 114-126]
 • فرصت رشد بررسی تأثیر انطباق مالیات ابرازی و مالیات تشخیصی بر فرصت رشد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 11، 1398، صفحه 18-29]
 • فرصت رشد بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 32-47]
 • فرصت رشد بررسی تأثیر درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد با تأکید بر فرصت رشد و محدودیت مالی [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 26-46]
 • فرصت طلبی مدیران تاثیر فرصت طلبی مدیران بر عملکرد نسبی سود شرکت [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 63-76]
 • فرصت‌ها واکاوی تهدیدها و فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی از دیدگاه کارکنان شپترو [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 29-36]
 • فرصت های رشد شغلی بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی با نقش میانجی عدالت رویه ای و نقش تعدیلگر فرصت های رشد شغلی (سازمان بیمه مرکزی) [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 32-43]
 • فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطالعه تأثیر محدودیت‌های مالی بر رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و هزینه تأمین مالی [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 111-121]
 • فرصت های کارآفرینی بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر استراتژی تشخیص فرصت های کارآفرینی [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 1-8]
 • فرضیه استحکام منافع مدیریت رابطه بین مالکیت مدیریتی، اندازه شرکت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 107-122]
 • فرضیه همگرایی منافع مدیریت رابطه بین مالکیت مدیریتی، اندازه شرکت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 107-122]
 • فرهنگ حسابداری اهمیت اخلاق و تاثیر آن در حرفه حسابداری [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 13-20]
 • فرهنگ سازمانی تبیین رابطه سبک های رهبری تحولی، فرهنگ سازمانی و عملکرد (پیش نیازهایی برای عملکرد پایدار سازمان‌های بخش دولتی و خصوصی) [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 55-68]
 • فرهنگ سازمانی بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز [دوره 2، شماره 11، 1398، صفحه 1-17]
 • فرهنگ سازمانی سنجش تاًثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی با در نظر گرفتن اثر فرهنگ سازمانی [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 92-100]
 • فرهنگ سازمانی تأثیر فرهنگ و حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 119-134]
 • فرهنگ سازمانی تاثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری با نقش واسط فرهنگ و تعهد سازمانی [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 67-76]
 • فرهنگ سازی و فساد اداری رویکردهای پیشگیری از فساد اداری ضرروتی اساسی در استقرار یک دولت سالم و شفاف [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 10-33]
 • فرهنگ کُنفُوسیوس‌گرایی نقش تعدیلی مالکیّت نهادی بر ارتباط بین فرهنگ کُنفُوسیوس‌گرایی (مدیران) و ریسک سقوط قیمت سهام [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 1-18]
 • فرهنگ کُنفُوسیوس‌گرایی نقش مالکیّت دولتی بر رابطه بین فرهنگ کُنفُوسیوس‌گرایی (مدیران) و سرمایه‌گذاری بیش از حد [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 69-85]
 • فرهنگ مالیاتی بررسی مولفه های موثر بر ارتقاء فرهنگ و تمکین مالیاتی مودیان سازمان امورمالیاتی کشور (مطالعه موردی : اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی) [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 29-46]
 • فرهنگ مشتری بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک درک شده بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی فرهنگ مشتریان (مطالعه موردی: بانک سپه استان خراسان شمالی) [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 32-46]
 • فروش خارجی آیا بین المللی سازی بر مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر دارد؟ [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 89-104]
 • فروشگاه زنجیره ای بررسی عملکرد فروشگاه های زنجیره ای شهروند با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 15-24]
 • فروشگاه های زنجیره ای بررسی اثر موسیقی بر رفتار خرید مشتریان (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای رفاه مشهد) [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 55-67]
 • فریتز اشمیت حسابداری ارزش جاری: مقایسه تطبیقی دیدگاه فریتز اشمیت و پیشگامان وی در مقابل نظریه ادواردز و بل [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 89-101]
 • فساد اداری رویکردهای پیشگیری از فساد اداری ضرروتی اساسی در استقرار یک دولت سالم و شفاف [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 10-33]
 • فساد اداری فساد اداری و گلوگاههای آن در ساختار سازمانی و مدیریتی مورد مطالعه مراکز علمی و دانشگاهی (ستاد اداری و مراکز دانشگاه علمی کاربردی) [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 59-76]
 • فشار ذینفعان تاثیر ارزش‌های اصلی پایداری بر مدیریت ریسک پایداری؛ با توجه به نقش‌های تعدیل کنندگی تعهد مدیریت ارشد و فشار ذینفعان(مطالعه موردی شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی استان تهران) [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 41-62]
 • فشار کاری حسابرس بررسی تأثیرفشارکاری حسابرس برکیفیت گزارشگری مالی باتأکیدبردوره تصدی حسابرس [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 77-90]
 • فشارهای اجتماعی بررسی تاثیر فشارهای اجتماعی، تعهد و ویژگی های شخصیتی بر قضاوت حسابرسان [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 99-117]
 • فعالیت های بازاریابی پایدار بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی پایدار، تصویر برند بر وفاداری مشتری با نقش میانجی رضایت و اعتماد مشتری (سازمان بیمه مرکزی) [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 42-49]
 • فعالیتهای تامین مالی خارجی ارتباط بین فعالیت های تامین مالی خارجی، هموارسازی سود و ریسک سقوط قیمت سهام [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 146-159]
 • فلات زدگی شغلی بررسی تاثیر غنی سازی شغلی بر کاهش فلات زدگی شغلی کارکنان (مورد مطالعه کارکنان شعب بانک ملی استان آذربایجانشرقی ) [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 63-72]
 • فلاکت اقتصادی بررسی تاثیر درآمد عملیاتی بر رشد شرکت با توجه به شاخص فلاکت اقتصادی در شرکتهای بیمه ای [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 155-165]
 • فناوری اطلاعات بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت بازاریابی و عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 1-9]
 • فناوری اطلاعات بررسی عملکرد فرآیند حسابرسی مبتنی بر دانش حسابرسان از فناوری اطلاعات [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 73-98]
 • فناوری اطلاعات سنجش تاًثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی با در نظر گرفتن اثر فرهنگ سازمانی [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 92-100]
 • فناوری اطلاعات تبین نقش و جایگاه مدیریت دانش و فناوری اطلاعات در مدیریت ریسک پروژه [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 72-81]
 • فناوری نوین بانکی بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری نوین بانکی با عملکرد مالی (مورد مطالعه: بانک ملی اردبیل) [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 108-125]
 • فناوری نوین بانکی بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری بانکی با عملکرد مالی (مطالعه موردی بانک ملی شعبات استان قم) [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 130-138]
 • فیزیکی بررسی رابطه بین کارایی اجزای سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 45-58]

ق

 • قابلیت اتکاء اطلاعات تاثیر کیفیت افشای اطلاعاتی مالی بر عملکرد واقعی شرکت [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 97-110]
 • قابلیت بازاریابی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت از طریق قابلیت بازاریابی با نقش تعدیلی منابع بازاریابی [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 41-62]
 • قابلیت پیش بینی سود تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر ارتباط بین قابلیت پیش بینی سود و هزینه سرمایه [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 61-72]
 • قابلیت‌ حسگری بازار تاثیر قابلیت های دیجیتال مارکتینگ و حسگری بازار بر عملکرد سازمانی [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 148-154]
 • قابلیت مدیریت دانش خارجی تاثیر قابلیتهای مدیریت دانش بر مدل نوآوری کسب و کار با نقش ریسک پذیری سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 82-93]
 • قابلیت مدیریت دانش داخلی تاثیر قابلیتهای مدیریت دانش بر مدل نوآوری کسب و کار با نقش ریسک پذیری سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 82-93]
 • قابلیت مقایسه بررسی تاثیر قابلیت مقایسه حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و اقلام تعهدی اختیاری [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 34-47]
 • قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر ضریب واکنش سود حسابداری با تأکید بر کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 87-101]
 • قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بررسی تاثیر دوره تصدی مدیرعامل بر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی با تاکید بر نوع حسابرس [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 1-15]
 • قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر نوسانات نامتعارف بازده سهام [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 41-54]
 • قابلیت مقایسه صورت‌های مالی مطالعه تاثیر استقلال کمیته حسابرسی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و بازده سهام [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 136-144]
 • قابلیت مقایسه صورت های مالی تاثیر سرمایه فکری بر قابلیت مقایسه صور ت های مالی [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 95-111]
 • قابلیت مقایسه صورتهای مالی رابطه قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ساختار سررسید بدهی [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 1-15]
 • قابلیت مقایسه صورتهای مالی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و ساختار سررسید بدهی [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 1-17]
 • قابلیت مقایسه صورتهای مالی بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر واکنش تاخیری قیمت سهام [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 51-66]
 • قابلیت های استراتژیک سازمان تأثیر قابلیت‌های استراتژیک سازمان بر عملکرد نوآورانه کارکنان [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 150-163]
 • قانونی نقش اخلاق کسب و کار در مسئولیت اجتماعی شرکت ها [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 61-73]
 • قدرت بازار بررسی تأثیر قدرت بازار و رقابت در بازار محصول بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 65-82]
 • قدرت بازار بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر رابطه بین قدرت بازار و عملکرد شرکت [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 29-40]
 • قدرت راهبری شرکتی تأثیر مکانیزم‌های راهبری شرکتی بر پیش‌بینی جریان‌های نقد عملیاتی [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 99-112]
 • قدرت ساختار مالکیت تأثیر مکانیزم‌های راهبری شرکتی بر پیش‌بینی جریان‌های نقد عملیاتی [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 99-112]
 • قدرت کارکنان محرک افشای اطلاعات منابع انسانی در گزارش سالانه شرکت ها با تاکید بر رویکرد ذی نفعان [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 48-57]