دوره و شماره: دوره 5، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 1-170 (بهار جلد سوم) 
3. ویژگی‌های کمیته حسابرسی و اعلان سود

صفحه 47-62

عباس قدرتی زوارم؛ محمد نوروزی؛ زهرا اکبری؛ امید یعقوبی


6. رابطه بین دوره تصدی مدیرعامل و ارزش وجوه نقد مازاد

صفحه 82-93

مهران نصرت زاده؛ وحدت آقاجانی


7. بررسی اثر هموارسازی سود و ساختار مالکیت بر چسبندگی هزینه

صفحه 94-106

عباس قدرتی زوارم؛ محمد نوروزی؛ مرضیه روزخوش؛ عظیمه نجاری


شماره‌های پیشین نشریه