دوره و شماره: دوره 5، شماره 57، اردیبهشت 1401، صفحه 1-170 (بهار جلد دوم) 
2. تأثیر حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های هیأت مدیره بر نقدینگی عملیاتی شرکت

صفحه 26-37

امنه گرامی؛ نرجس شهری؛ زهرا خارستانی؛ محمد جواد اعظیمی


7. حسابرسی داخلی: اهمیت و کارایی

صفحه 122-131

کیومرث بیگلر؛ صدیقه سلیمانپور


شماره‌های پیشین نشریه