دوره و شماره: دوره 4، شماره 48، آذر 1400، صفحه 1-170 (پاییز جلد سوم) 
2. تاثیر ارتباطات سیاسی بر تصمیمات مالی

صفحه 19-31

سهیلا جباری؛ مجید مرادی؛ مریم صفر پور


6. بررسی رابطه بین چرخه تبدیل نقد و عملکرد شرکت

صفحه 82-97

فرزاد اباذری انگرابی؛ عسگر پاک مرام


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد ششم
زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد چهارم
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول