دوره و شماره: دوره 4، شماره 46، پاییز 1400، صفحه 1-170 (پاییز جلد اول) 
3. رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه‌گذاری

صفحه 29-40

زهرا منیعی؛ فرزین خوشکار؛ داوود گرجی زاده


4. تاثیر پویایی هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت های مالی

صفحه 41-52

محمدرضا همدانلو؛ غلامرضا میرزایی مهر؛ رسول رضوانی