دوره و شماره: دوره 4، شماره 45، تابستان 1400، صفحه 1-170 (تابستان جلد چهارم ) 
3. بررسی نقش ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی

صفحه 33-44

رویا دارابی؛ زهرا ورکش؛ جواد درخشان